alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rubén Trenzano Juan

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • Avd. Campanar, 32. 46015. València
 • dgplgm@gva.es
 • 961 970 957

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme exerceix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i assumeix les competències en matèria de política lingüística, traducció i correcció de textos i multilingüisme en l'àmbit dels ensenyaments no universitaris. Té com a finalitat desenvolupar la legislació lingüística derivada de l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià, com també vetlar pels usos institucionals que estableix el Consell per a les dues llengües oficials i per a l'aplicació d'una política que avance cap a la normalització de la diversitat lingüística mitjançant la promoció social del valencià i el foment del multilingüisme.

Entre altres, exerceix les competències següents:

 1. Dirigir, analitzar, coordinar i executar la política lingüística d'acord amb la planificació lingüística de la Generalitat i amb la normativa legal vigent.
 2. Impulsar els treballs i les actuacions establits en el Pla d'acompanyament lingüístic al personal de l'administració de la Generalitat i la coordinació institucional d'aquest, sense perjudici de les competències que puguen correspondre a altres òrgans de l'Administració de la Generalitat en aquesta matèria.
 3. Informar, proposar i, si escau, elaborar els projectes de normes i disposicions relacionades amb la política lingüística, amb la normalització, la promoció i el foment de l'ús del valencià i la gestió del multilingüisme, i emetre informe sobre els projectes normatius de caràcter general que es relacionen que siguen promoguts per les diverses conselleries i òrgans dependents de l'Administració de la Generalitat.
 4. Articular la coordinació de les actuacions que, en matèria de política lingüística, duu a terme la Generalitat així com les diferents administracions, institucions i entitats cíviques i culturals en el procés de normalització lingüística en els diferents àmbits sectorials representats en el Consell Social de les Llengües.
 5. Supervisar l'actuació de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 6. Traduir i corregir textos oficials.
 7. Dirigir, coordinar i gestionar els registres de certificacions de llengües i regular els certificats acreditatius de competències lingüístiques obtinguts en el sistema educatiu valencià, públic o sostingut amb fons públics.
 8. Validar l'acreditació de la competència lingüística de les titulacions i certificats emesos per diferents entitats públiques i privades que s'adeqüen al model establit en el MECRL, per mitjà de la Comissió de Competències Lingüístiques.
 9. Coordinar els programes europeus de foment de la diversitat cultural i lingüística entre la població adulta.
 10. Ordenar i gestionar les escoles oficials d'idiomes.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme Llista completa d'obsequis

25/02/2020

Assistència al Tribunal Suprem, a la vista oral del recurs del Decret 61/2017

Costs
 • Transport
  96,60 €
 • Total 96,60 €
20/02/2020 - 21/02/2020

Lliurament del Premi a la Promoció de la Realitat Plurilingüe de l’Estat Espanyol i de la commemoració del Dia Internacional de la Llengua Materna

Costs
 • Allotjament
  100,00 €
 • Manutenció
  25,00 €
 • Transport
  136,60 €
 • Total 261,60 €
06/02/2020 - 07/02/2020

Reunió amb els Governs de Catalunya i les Illes Balears

Costs
 • Allotjament
  120,00 €
 • Manutenció
  68,00 €
 • Transport
  115,45 €
 • Total 303,45 €
19/11/2019 - 20/11/2019

Reunió de la comissió de seguiment del Protocol de col·laboració en matèria de política lingüística entre els governs del País Basc, Catalunya, Galícia, Illes Balears, València i Navarra

Acompanyant/s
 • Cap de servei d'Ús i Drets Lingüístics
Costs
 • Allotjament
  100,00 €
 • Manutenció
  15,55 €
 • Transport
  294,76 €
 • Total 410,31 €
28/02/2019 - 01/03/2019

Presentació de l’adapatació del programa Vine/Ven a l’aragonés.

Acompanyant/s
 • Subdirectora general i cap de servei d'Estudis i Planificació
Costs
 • Allotjament
  95,00 €
 • Manutenció
  45,73 €
 • Total 140,73 €
28/02/2019 - 01/03/2019

Presentació de l’adaptació del programa Vine/Ven a l’aragonés, resultat del Conveni de Col·laboració entre la Generalitat Valenciana i el Govern d’Aragó per a la cessió de material multimèdia per part del consell al Govern d’Aragó

Costs
 • Allotjament
  95,00 €
 • Manutenció
  28,25 €
 • Total 123,25 €
04/12/2018

Declaració de Palma, per la qual els governs de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià es comprometen a col·laborar en matèria de llengua i cultura

Acompanyant/s
 • cap de servei d'Ús i Drets Lingüístics
Costs
 • Manutenció
  90,46 €
 • Transport
  256,72 €
 • Total 347,18 €
05/07/2018 - 06/07/2018

Participació a la VI Jornada Llengua i Societat Reunió amb les Direccions Generals de Política Lingüística de Catalunya i Balears

Costs
 • Manutenció
  91,46 €
 • Total 91,46 €
14/05/2018 - 15/05/2018

Reunió amb el Departament d'Educació del Ajuntament de Glasgow.

Costs
 • Allotjament
  120,00 €
 • Manutenció
  74,80 €
 • Transport
  461,00 €
 • Total 655,80 €
09/04/2018 - 11/04/2018

Navarra. Reunió de la Comissió de Seguiment del Protocol de Col·laboració en matèria de Política Lingüística subscrit entre els governs del País Basc, Galícia, Balears, València i Navarra

Acompanyant/s
 • subdirectora general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme i cap de servei d'Ús i Drets Lingüístics
Costs
 • Allotjament
  160,00 €
 • Manutenció
  183,00 €
 • Transport
  140,00 €
 • Total 483,00 €
26/03/2018

Comissió General d'Educació

Costs
 • Manutenció
  45,73 €
 • Transport
  115,95 €
 • Total 161,68 €
21/02/2018

Barcelona. Reunió amb el cònsul general adjunt, i la responsable de llengua japonesa a la Fundació Japó Madrid Assistència a l'acte inaugural de l’Any Pompeu Fabra

Costs
 • Allotjament
  83,00 €
 • Manutenció
  90,46 €
 • Transport
  64,91 €
 • Total 238,37 €
13/02/2018

Reunió amb la primera secretària de l'Ambaixada de Finlàndia a Madrid i amb l'ambaixadora de Polònia

Costs
 • Manutenció
  45,73 €
 • Transport
  129,10 €
 • Total 174,83 €
11/07/2017

Reunió a Palma amb les directores generals de Política Lingüística de Catalunya i les Illes Balears

Acompanyant/s
 • cap de servei d'Ús i Drets Lingüístics
Costs
 • Transport
  173,89 €
 • Total 173,89 €
06/07/2017 - 07/07/2017

Assisteix a la V Jornada Llengua i Societat

Costs
 • Transport
  39,00 €
 • Total 39,00 €
27/04/2017

Reunió amb el Ministeri d'Educació

Costs
 • Manutenció
  47,74 €
 • Transport
  127,64 €
 • Total 175,38 €
04/04/2017 - 05/04/2017

Reunió de la Comissió de Seguiment del Protocol de Col•laboració en matèria de política lingüística entre els governs del País Basc, Catalunya, Galícia i Balears i participació a la taula rodona a la 5a Trobada Internacional d'Estudiants i Professors de Català a l'Exterior

Acompanyant/s
 • subdirectora general de Política Lingúística i Gestió del Multilingüisme
Costs
 • Allotjament
  116,00 €
 • Transport
  248,00 €
 • Total 364,00 €
09/11/2016

Reunió amb directors/es i subdirectors/es generals de Política Lingüística de Catalunya i de les Illes Balears

Costs
 • Manutenció
  45,73 €
 • Transport
  82,00 €
 • Total 127,73 €
03/11/2016

Sessió informativa sobre la Gramàtica de la llengua catalana i l’ortografia,

Costs
 • Transport
  82,00 €
 • Total 82,00 €
30/05/2016 - 21/05/2016

Barcelona. III Jornades de la Xarxa del Cruscat

Costs
 • Allotjament
  83,00 €
 • Transport
  64,91 €
 • Total 147,91 €
17/02/2016 - 18/02/2016

Diverses reunions: reunió amb Xarxa Vives, reunió amb directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, reunió amb director Institut Ramon Llull, reunió amb subdirectora de Llengua i Plurilingüisme i reunió amb membres de la directiva de Casa València a Barcelona

Costs
 • Allotjament
  72,46 €
 • Transport
  164,95 €
 • Total 237,41 €
11/02/2016

Reunió amb alcaldes i regidors d'El Carxe (el Pinòs, Favanella, Iecla i Jumella). Desplaçament amb cotxe oficial

Acompanyant/s
 • Subdirectora del Gabinet Tècnic del Conseller i conductor
Costs
 • Manutenció
  27,00 €
 • Total 27,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.913,12 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.023,54 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Política Lingüística i Gestió del Multillingüísme Llista completa d'obsequis

20/11/2019

CD Juan Sebastian ELKANO

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern d'Euskadi

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

20/11/2019

CD IMMERSION de Guadi Galego

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Govern de Galícia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Desptax del director general

15/04/2019

Socarrat en agraïment a l'assistència al lliurament de premis literaris Teodor Llorente en la Pobla de Vallbona

Entitat/Persona que fa l'obsequi: alcalde de la Pobla de Vallbona

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

20/04/2018

3 borses i 8 llibres Maximià Alloza, Obres completes en valencià, vol.I i volII Festes i celebracions públiques a Castelló de la Plana als segles XIV i XV i Festes i celebracions públiques a Castelló de la Plana segle XVI Caña Útil. Los profits de la caña Vocabulari castellonenc. Germà Colón Domènech Carles Salvador. Glosari (1921-1929) El Baculus Clericalis de Bartomeu Cucala. Un tractat de confesió del segle XVI

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidor de promoció lingüística de l'Ajuntament de Castelló

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

10/04/2018

Llibre "Navarra, Navarre, Nafarroa", José Mª Jimeno Jurío

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Presidenta del Govern de Navarra

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

21/03/2018

2 borses amb una tassa, un CD "Arròs rossejat de Sant Blai 1993"de l'Ajuntament de torrent i quatre llibres cadascuna. Els llibres són, "Memòria del foc" del Centre d'interpretació de la festa fallera de Torrent, Memòria Viva de Torrent i Torrent un poble de contes, recull de contes de l'alumnat de Torrent per al Premi Sambori 2017 y 30 anys d'ensenyament en valencià a Torrent

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Torrent

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

20/07/2017

Llibre "La albufera de Valencia. Estudio del habla y la cultura popular". Max Thede. Estudi i edició. Vicent F. García Perales

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicent F. García Perales

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director

04/07/2017

Diversos futllets turísitcs i figuretes de Bulgària, dos botelles de vi i una de vi dolç escumós

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Delegació de Bulgària

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

03/06/2017

Quadre de les 30 trobades a l'Alcoià i el Comtat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de l'Orxa

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

05/05/2017

Vol. 27 CD. Les Danses de Guadassuar. Recopilació sonora de música tradicional valenciana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Guadassuar

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

05/05/2017

Socarrat de la XXXII Trobada de centres en valencià a Guadassuar

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Guadassuar

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

05/05/2017

Llibre "la campana de la Casa de Pedra". Joan B Boïls

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Guadassuar

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

04/04/2017

Llibre "800 años, 800 instantáneas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Facultat de Filològia de la Universitat de Compostel·la

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

04/04/2017

Llibre "Noites en Compostela, Poesia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: director general de Política Lingüística de Galícia

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

04/04/2017

Llibre" El Patrimonio Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Facultat de Filològia de la Universitat de Compostel·la

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

30/03/2017

Tassó recordatori del X Congrés estatal d'escoles oficials d'idiomes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: director de l'Escola Oficial d'Idiomes de València

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

25/03/2017

Dos llibrets infantils, "Els donyets del bosc" i "Jordi i el reiet sabut" de Jordi Raül Verdú Pons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEMACAM Font Roja – Alcoi

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: depatx del director general

25/03/2017

CD "Els arbres monumentals i singulars de la serra de mariola i el carrascal de la font roja"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEMACAM - FONT ROJA ALCOI

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

25/03/2017

6 llibrets del Parc Natural de la Font Roja, "Activitats tradiconals. Itinerari Etnogràfic", "El camí cap al menejador. Una trobada amb el Bosc", "Flora del carrascal de la Font Roja", "Coneix les caves del Carrascal de la Font Roja i descobriràs un món del passat", "Coneix les carboneres del Carrascal de la Font Roja i reviuràs un ofici quasi desparegut", Coneix les microreserves de flora del Carrascal de la Font Roja i gaudeix d'uns indrets únics"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEMACAM - FONT ROJA ALCOI

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

25/03/2017

Llibre "Senders d'interés botànic i cultural de l'Alcoià i el Comtat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEMACAM Font Roja – Alcoi

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: depatx del director General

25/03/2017

Llibre "Flora del parc natural de la Font Roja". Lluís Serra Laliga i Jaume X. Soler

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEMACAM Font Roja – Alcoi

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

24/03/2017

Llibre "Gonzalo Barrachina. Semablanza Biográfica. Una reedición de El Nostre Ciutat en el centenario del Himne de Festes 1917-2017" Joan Valls Jordà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Orgnanitzadors de la XXII Jornada de Sociolingüística d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

24/03/2017

Llibre "La Font Roja. Guia per a la visita: flora, fauna i patrimoni" Andreu Bonet i Beatriz Terrones (eds.)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: director de publicacions de la Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

24/03/2017

Llibre "Gastronomía Alicantina" José Guardiola y Ortiz. Josep Bernabeu-Mestre, Vanesa Cortés Serrano i Eva María Trescastro López (eds)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: director de Publicaciones de la Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

24/03/2017

Llibre "La Canal d'Alcoi. Arqueologia, història i paisatge" Ignasi Grau Mira (ed.)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: director de Publicacions de la Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

24/03/2017

Llibre "La pesca a la Mediterrània". Josep Lluís Lizaso (ed.)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: director de Publicación de la Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

24/03/2017

Llibre "L'Alcúdia d'Elx. Un passeig per la història i l'entorn". Lorenzo Abad (ed.)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: director de Publicacions de la Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

24/03/2017

Llibre "100 vegades Joan Valls". Lucia Romero / Rubén Fresneda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Organitzadors de la XXII Jornada de Sociolingüística d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

24/03/2017

Llibre "Raimon. Paraula i cant. Antonio Batista"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Organitzadors de la XXII Jornada de Sociolingüística d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

24/03/2017

CD "La Banda Sonora del Nadal Alcoià"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Organitzadors de la XXII Jornada Sociolingüística d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

06/02/2017

Llibre Tro d'Avís

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Falla Plaça la Malva d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: despatx del director general

06/02/2017

Llibre L'Art del Foc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Falla Barri d'Onda de Borriana

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

12/01/2017

Llibre "Senderos a la Modernidad. Pintura española de los siglos XIX y XX. Colección Hans Rudosf Gersternmaier"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

16/12/2016

Llibre "100 líderes para la Historia. Viajes de liderazgo a través del tiempo" de Moisés Ruíz González

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Europea de Madrid

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

14/12/2016

Llibre amb títol, Algèria. Una mirada des de les dues ribes de Naima Benaicha Ziani (ed.)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Associacions Gitanes (FAGA)

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

14/12/2016

Llibre "La Societat Valenciana en l'espill lingüístic" de Juli Martínez Amorós

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació d'Associacions Gitanes (FAGA)

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

26/10/2016

Llibre "Panoramiques en Nord Pas-de Calais" vus par Michel Legay

Entitat/Persona que fa l'obsequi: François Denhez. Acadèmia Lille

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

26/10/2016

Llibre The Villa Cavrois de Richard Clain

Entitat/Persona que fa l'obsequi: François Denhez . Acadèmia Lille

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

26/10/2016

Llibre Alchimie du nord-pas de calais

Entitat/Persona que fa l'obsequi: François Denhez. Acadèmia Lille

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

10/08/2016

Llibre "Agres i dolces". Paco Esteve i Beneito

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Agres

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

21/07/2016

Quadre del municipi de l'Orxa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de l'Orxa

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

18/07/2016

Llibre "Mitjans de comunicació i traducció. Realitat i interpretació". Germà Colón Domènech i Maria Pilar Perea Sabater (eds)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vicedegana d'Humanitats de la Universitat Jaume I

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

20/06/2016

Llibre "Lo cor salvatge: indagacions sobre Ausiàs March" de Robert Archer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Robert Archer

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

19/05/2016

Llibre "Morella. Imatge i Paraula" de Sergio Beser i Julio Carbó

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Morella

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

17/05/2016

Llibre dels feits del rei en Jaume i Chronica del Rey Don Jaume el conquistador de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Depatx del director general

14/05/2016

CD de la Capella dels Ministrers. Carles Magraner

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Capella dels Ministrers

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Director general de Política Lingüística i Gestio del Multilingüisme

24/04/2016

Plat de ceràmica. Trobades d'Escoles en Valencià a Patraix

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre ocupacional Juan de Garay

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Sala de visites de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

23/04/2016

Cuadre de paper ploma de la Vila Joiosa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de la Vila Joiosa. Trobades d'Escoles en Valencià

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx de la Direcció General de la Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

10/04/2016

Caixa amb botella de vi i copa del Pinós, cuadre de l'Associació Discapacitats iguals i sense traves i ceràmica d'El Pinós

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'El Pinós

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

06/04/2016

Llibre Teodor Llorente (1836-1911) Antologia poètica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

04/03/2016

4 contes: El vestit de l'lemperador, el pescador i el peixet, La llebre i la tortuga i La gallina dels ous d'or

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FESORD

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

04/03/2016

Llibre: "Veo una voz: Viaje al mundo de los sordos. Editorial Anagrama", 2ª edició

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FESORD

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

04/03/2016

2 dvd's: El Món dels signes i Tirant Lo Blanc: els amors de Tirant i Carmesina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FESORD

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

25/02/2016

Socarrat de 30cm * 15cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Obres o Trobes

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

11/02/2016

Caixa amb una botella de vi i una copa del Pinós

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament del Pinós

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Director general, Rubén Trenzano Juan

11/02/2016

Rellotge de paret de pedra de 19cm * 27 cm del municipi del Pinós

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament del Pinós

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

04/02/2016

Llibre: Un obrer de la paraula. Ovidi Montllor. Ed. Sembra Llibres. 2a edició

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ed. Sembra Llibres

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director general

13/01/2016

Lllibre "L'estima per la cultura d'un poble", Denes Editorial. Francesc Ferrer Pastor

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Unió Gremial

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director

21/12/2015

Capseta de fusta (25cm * 7 cm * 9cm) en la qual hi ha els següents elements miniatures: una poma, una espelma, un bloc de notes i un colom de tela blanca

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació de centres d'ensenyament de València

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: director general, Ruben Trenzano Juan

10/12/2015

Llibre "Fantasiant Música i Poesia per a Ausias March". Capella de Ministrers. Carles Magraner

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Capella de Ministrers

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Director general. Rubén Trenzano

02/12/2015

Llibre "Las ideales" Monique Bastiaans

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Monique Bastiaans

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director

02/12/2015

Llibre "Ha llegado a su destino" Monique Bastiaans

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Monique Bastiaans

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director

02/12/2015

Llibre "lametro 17-05-07" Monique Bastiaans

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Monique Bastiaans

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director

02/12/2015

Llibre "Adéu Tristesa" Monique Bastiaans

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Monique Bastiaans

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director

02/12/2015

Llibre "Lunes, miécoles y por la noche" Monique Bastiaans

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Monique Bastiaans

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director

02/12/2015

Llibre "Plaisir de fleurir" de Monique Bastiaans

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Monique Bastiaans

Destinatari de l'obsequi: RUBÉN TRENZANO JUAN

Destinació: Despatx del director

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALENCIA FUNCIONARI 01/12/2002 08/07/2015 NO
Generalitat Valenciana Director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme 09/07/2015 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA DIRECTOR GENERAL 08/07/2015
GENERALITAT VALENCIANA President Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià 22/09/2015
GENERALITAT VALENCIANA Secretari Comissió Interdepartamental per a l'Aplicaió de l'Ús del Valencià 16/11/2015
GENERALITAT VALENCIANA Consell Social de les Llengües Secretari del Consell Social de les Llengües 13/06/2018 Pública
GENERALITAT VALENCIANA Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians Presiden Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians 14/02/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 8.129,09 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 6.629,24 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 9.168,23 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 9.168,23 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 6.500,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 17.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstec hipotecari 130.000,00 €
Préstec personal cotxe 7.000,00 €
Total: 137.000,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Allianz 200.000,00 €
Total: 200.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 57.310,89 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,40 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos