alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Raquel Andrés Gimeno

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Inclusió Educativa
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • andres_raqgim@gva.es
 • 961 970 430

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Inclusió Educativa exerceix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i assumeix les competències en matèria d'inclusió educativa i de personal no docent d'atenció educativa en centres docents. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • Ordenar i gestionar els serveis especialitzats d'orientació educativa, psicopedagògica i professional, així com el suport als centres educatius i altres organismes amb competències en aquesta matèria.
 • Promoure, dissenyar, implementar i coordinar mesures que propicien la millora del clima escolar i de l'educació en igualtat.
 • Promoure l'elaboració de materials didàctics i de suport en matèria d'educació inclusiva, tant per al professorat com per a les famílies de l'alumnat.
 • Exercir les competències de proposta, gestió i execució en relació amb el règim jurídic d'aplicació al personal no docent d'atenció educativa en centres docents, així com proposar la provisió de llocs de treball de personal no docent d'atenció educativa dels centres i serveis educatius, d'acord amb la planificació prevista, en concret, personal educador d'educació especial, fisioterapeutes i personal educador d'educació infantil, i intèrprets del llenguatge de signes destinats al suport de la inclusió educativa excepte en aquells aspectes que siguen atribuïts a la conselleria amb competències en matèria de funció pública.
 • Proposar la creació, modificació i supressió dels llocs de treball de personal no docent d'atenció educativa en centres docents.
 • Promoure, dissenyar, implementar i coordinar mesures de prevenció i intervenció davant dels conflictes i la promoció de la convivència.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.033,76 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.415,46 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 70.559,64 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General d'Inclusió Educativa Llista completa d'obsequis

21/12/2020

una botella de vi D.O Vinos Alicante

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de Monòver

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Directora General

21/12/2020

Una pastilla de sabó amb forma d'estrela de nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre d'Educació Especial Enric Valor de Gandia

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: despatx D.G.

11/12/2020

Publicacions: "En el plural de las sexualidades", "Afectividad y sexualidad en personas con discapacidad", "Buenas prácticas en sexualidad y enfermedades raras". Una llibreta, un bolígraf, un pin, un pin magnètic i un clauer tots ells amb els logos de l'Associació Frágil.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació X Fràgil Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: despatx D.G.

10/12/2020

Llibre: "Eso no es amor"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: L'autora: Marina Marroquí

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: despatx D.G.

25/11/2020

Llibre: "Absentismo Escolar y Exclusión Social"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: l'autor

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: despatx D.G.

13/10/2020

Llibre: "DISLEXIA El valor de lo distinto"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DISFAM Associació Dislexia y Família

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despatx D.G.

10/03/2020

Bloc de notes i bolígraf del 36 concurs escolar ONCE

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació ONCE

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despatx D.G.

29/02/2020

Fullet: El Nadal al camp de Morvedre Fullet: Estivella, junts cap al futur Fullet: Joaquín Rodrigo, Introducció didàctica a la vida i l'obra musical nº272 i 274 de la Publicació ALLIOLI, Quaderns de l'ensenyament del País Valencià Palmito publicitari i calendari de la Mancomunitat de La Baronia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Organitzadors de la Jornada d'escoles rurals 2020 a Quart de les Valls

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despatx D.G.

28/02/2020

Bloc de notes

Entitat/Persona que fa l'obsequi: organitzadors del V Simposi d'Avaluació Educativa: Lectura i Contextos Multilingües

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despatx D.G.

20/02/2020

Llibre: Els mons de Laia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: L'autor del llibre, Miquel Puig

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despatx D.G.

17/01/2020

Joc de taula sobre la discriminació "Stich Together"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Monastil d'Elda

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despatx D.G.

15/01/2020

Tassa y llibreta pequeña

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi d'Educació Especial Castell Vell

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despatx D.G

03/12/2019

Tassa Blanca "Associació Dislèxia i Família"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Dislèxia i Família

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despaxt D.G

03/12/2019

Fulard de color verd

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Dislexia i Familia

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despaxt

27/11/2019

Joier de viatge

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despatx D.G

14/11/2019

Guia d'activitats

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de Valéncia

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despatx D.G

13/11/2019

LLibre de Gramàtica bàsica i d'us de la Llengua catalana

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut d'Estudis Catalans

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despatx D.G

13/11/2019

Llibres: - L'Àngel destre ( Val i Cast) - Pacoso.- El Pescador de Lágrimas

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Avalcae

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despatx D.G

30/10/2019

Llibre: Elles Mateixes: Autoretrat de pintures

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Minsteri de Presidencia relacions amb les Corts i Igualtat

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despatx D.G

24/10/2019

Tassa blanca "turisme de Burjassot" Llibres: - Sitges de Burjassot - Vicent Andrés Estellés: 1924-1993 10 anys després - Burjassot Ciutat de els sitges

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Burjassot

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despatx D.G

04/10/2019

Motxilla amb dues llibretes i dos bolígrafs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CERMI

Destinatari de l'obsequi: RAQUEL ANDRÉS GIMENO

Destinació: Despatx D.G

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Col·legi Públic d'Educació Especial Gargasindi Docència. Directora i mestra. 01/09/2017 18/07/2019 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Conselleria d'Educació Grup de treball: Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano Vocal Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 156.897,20 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 16.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 29.841,39 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 18.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVENDA 185.000,00 €
Total: 185.000,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
MGS SEGUROS 384,06 €
Total: 384,06 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 53.439,82 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3,20 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos