FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Manuel Gomicia Giménez

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • gomicia_man@gva.es
 • 961 970 352
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.530,88 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.927,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 79.228,32 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 02/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 42.732,83 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 65.241,87 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 20.394,48 €
Banco Santander 1.787,74 €
Total: 22.182,22 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BBVA 5.048,00 €
Total: 5.048,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
BMW i3 30.000,00 €
Total: 30.000,00 €

Presentada el 28/08/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 42.732,83 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 65.241,87 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 20.394,48 €
Banco Santander 1.787,74 €
Total: 22.182,22 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BBVA 5.048,00 €
Total: 5.048,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
BMW i3 30.000,00 €
Total: 30.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 160,50 €
Rendiment del treball 73.330,93 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 29/07/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 71.044,32 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 60,68 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 02/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 62,56 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 0,05 €
Rendiment del treball 70.688,20 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 83,30 €
Rendiment del treball 53.640,88 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 28/08/2019
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 167,18 €
Rendiment del treball 51.221,82 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 13/05/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat Servei al pobles de la Mancomunitat President 26/07/2015 05/09/2019 SI
Ajuntament d'Alcoi Entitat local Tinent d'Alcalde 11/06/2015 12/06/2019 SI

Presentada el 28/08/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat Servei al pobles de la Mancomunitat President 26/07/2015 05/09/2019 SI
Ajuntament d'Alcoi Entitat local Tinent d'Alcalde 11/06/2015 12/06/2019 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 13/05/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport Educació Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial 01/02/2022 Pública
Ministeri d'Educació i Formació Professional Educació Membre 24/07/2019 Pública
Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Polítiques Socials Vocal 24/07/2019 Pública
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i treball Ocupació Vocal 24/07/2019 Pública
conselleria d'Economía Sostenible, Sectros Productius, Comerç i Treball Ocupació Menbre 24/07/2019 Pública
Conselleria d'economíasostenible, sectors productius, Comerç i Treball Ocupació Vocal 24/07/2019 Pública
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports Òrgans de participació Vocal 24/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 03/09/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Ministeri d'Educació i Formació Professional Educació Membre 24/07/2019 Pública
Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Polítiques Socials Vocal 24/07/2019 Pública
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i treball Ocupació Vocal 24/07/2019 Pública
conselleria d'Economía Sostenible, Sectros Productius, Comerç i Treball Ocupació Menbre 24/07/2019 Pública
Conselleria d'economíasostenible, sectors productius, Comerç i Treball Ocupació Vocal 24/07/2019 Pública
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports Òrgans de participació Vocal 24/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 28/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 28/12/2023 Jubilació total Conselleria d'Educació, Unibersitats i Empresa

Presentada el 25/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos