alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Manuel Gomicia Giménez

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • gomicia_man@gva.es
 • 961 970 352

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial exercirà les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i assumeix les competències en matèria de formació professional en tots els seus àmbits, així com els ensenyaments de règim especial, a excepció dels ensenyaments artístics superiors. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • L'ordenació i la gestió de la formació professional i dels ensenyaments de règim especial.
 • Col·laborar amb altres administracions, institucions i organismes que tinguen algun tipus de responsabilitat en la formació professional i en els ensenyaments de règim especial.
 • Promoure el desenvolupament de la formació professional, adequant-la a les necessitats socioproductives, amb la finalitat de donar resposta al teixit productiu de la Comunitat Valenciana i elevar els nivells d'ocupabilitat.
 • Promoure els convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, associacions empresarials, universitats i altres institucions o entitats per a la implantació i el desenvolupament de la formació professional.
 • Certificar l'acreditació d'unitats de competència incloses o no en títols de Formació Professional i certificats de professionalitat per delegació del titular de la Conselleria.
 • Certificar les habilitacions dels qui exerceixen de personal assessor i avaluador en el marc dels procediments d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides per les persones a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació.
 • Gestionar els programes educatius de la Unió Europea en l'àmbit funcional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial Llista completa d'obsequis

16/01/2020 - 17/01/2020

16.01 - Visita Tknika/ CIPFP Miguel Altuna de Bergara 17.01 - Reunió viceconsejero de FP Gobern Basc

Acompanyant/s
 • Subdirectora General d'Ensenyaments de Règim Especial
Costs
 • Manutenció
  31,00 €
 • Transport
  806,00 €
 • Total 837,00 €
09/01/2020

Comissió General d'Educació de la Conferència d'Educació

Costs
 • Manutenció
  21,00 €
 • Transport
  91,00 €
 • Total 112,00 €
20/11/2019

Participació "III Jornada Sectorial del Ascensor" - Madrid

Costs
 • Transport
  146,00 €
 • Total 146,00 €
25/10/2019

Comissió Permanent del Consejo General de Formación Profesional - Madrid

Costs
 • Manutenció
  42,60 €
 • Transport
  164,00 €
 • Total 206,60 €
10/10/2019 - 11/10/2019

Comissió de Formació Professional de la Conferència d'Educació - Donostia-San Sebastian

Costs
 • Transport
  810,00 €
 • Total 810,00 €
08/10/2019

Reunió AMB el Secretari General d'ASEFAPI - Madrid

Costs
 • Transport
  11,20 €
 • Total 11,20 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.101,28 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.415,46 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 74.627,16 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial Llista completa d'obsequis

28/04/2021

Llibre de Geografia, Història, Patrimoni de L'Énova - autor Abel Soler

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de L'Énova

Destinatari de l'obsequi: MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ

Destinació: Despatx del director general

13/01/2021

Botella de vi El Terrerazo

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ayuntamiento de Utiel

Destinatari de l'obsequi: MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ

Destinació: direcció general

15/12/2020

2 kg de raïm en una caixa fruitera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ

Destinació: direcció general

26/11/2020

placa d'agraïment - de 15,30cm x 11cm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conservatori Professional de Musica de Requena

Destinatari de l'obsequi: MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ

Destinació: Despatx

29/01/2020

1 botella de vi, 1 l. Orxata, 1 malla mandarines

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Lidl

Destinatari de l'obsequi: MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ

Destinació: direcció general

21/01/2020

parell de calcetins personalitzats amb imatge d'Alcoi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: STEPV

Destinatari de l'obsequi: MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ

Destinació: Ús personal

14/01/2020

clauer de pell negre amb logo del CIPFP Ausias March

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CIPFP Ausias March

Destinatari de l'obsequi: MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ

Destinació: Ús personal

02/01/2020

Llibreta personalitzada

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AEC - Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado

Destinatari de l'obsequi: MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ

Destinació: Ús personal

05/12/2019

Detall de ceràmica amb dibuixos de margarides fet a mà

Entitat/Persona que fa l'obsequi: EFA La Malvesía

Destinatari de l'obsequi: MANUEL GOMICIA GIMÉNEZ

Destinació: Despatx del director general

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament d'Alcoi Entitat local Tinent d'Alcalde 11/06/2015 12/06/2019 SI
Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat Servei al pobles de la Mancomunitat President 26/07/2015 05/09/2019 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports Òrgans de participació Vocal 24/07/2019 Pública
Conselleria d'economíasostenible, sectors productius, Comerç i Treball Ocupació Vocal 24/07/2019 Pública
conselleria d'Economía Sostenible, Sectros Productius, Comerç i Treball Ocupació Menbre 24/07/2019 Pública
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i treball Ocupació Vocal 24/07/2019 Pública
Vicepresidencia i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives Polítiques Socials Vocal 24/07/2019 Pública
Ministeri d'Educació i Formació Professional Educació Membre 24/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 42.732,83 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 65.241,87 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 22.182,22 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BBVA 5.048,00 €
Total: 5.048,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
BMW i3 30.000,00 €
Total: 30.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 53.640,88 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 83,30 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos