alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Ángeles Herranz Ábalos

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Personal Docent
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • herranz_man@gva.es
 • 961 970 786

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Personal Docent exercirà les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i assumeix les competències en matèria de proposta i execució de la política de personal docent de la conselleria, excepte en aquelles matèries atribuïdes a la conselleria amb competències en matèria de funció pública. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • Exercir la direcció del personal docent dependent de la Conselleria, així com les competències de proposta a la sotssecretaria en matèria de personal no docent d'administració i serveis dels centres i serveis educatius.
 • Crear, modificar i suprimir els llocs de treball de les plantilles del personal docent dels centres, i dels serveis educatius, dels llocs d'assessors tècnics docents i coordinadors tècnics docents, i dels llocs d'assessors de formació; així com l'elaboració, aprovació i publicació de les plantilles de personal docent dels esmentats llocs, centres i serveis.
 • Gestió i actualització del Registre de personal docent no universitari, sense perjudici de les competències que tinguen encomanades altres òrgans o departaments de la Generalitat.
 • Elaborar i proposar per a la seua aprovació l'oferta d'ocupació pública de personal docent, així com dictar totes les resolucions i actes administratius que es requerisquen en els procediments selectius per a l'ingrés en la funció pública docent no universitària, excepte la convocatòria i l'aprovació de les bases, que es realitzarà per ordre de la persona titular de la Conselleria.
 • Establir les condicions tecnicopedagògiques que ha de reunir el personal docent públic dels nivells no universitaris.
 • Convocar, gestionar i resoldre els procediments per a la provisió de llocs de treball de caràcter docent que depenguen de la Conselleria.
 • Estudiar, proposar i desenvolupar mesures que tendisquen a la millora de les condicions de treball i de la productivitat, sense perjudici de les atribucions que corresponguen als òrgans competents en matèria de funció pública.
 • Exercir les facultats disciplinàries respecte del personal docent dependent de la Conselleria, excepte les que l'ordenament jurídic atribueix a altres òrgans.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de Personal Docent Llista completa d'obsequis

24/10/2019 - 25/10/2019

XI Jornades de directores i directors d'instituts d'ensenyament secundari. Peníscola (Castelló)

Costs
 • Allotjament
  91,50 €
 • Total 91,50 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.937,92 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.048,34 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport administració pública Subdirectora General Personal Docent 20/07/2015 17/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ Mesa Conselleria d'Educació, Cultura i Esport-Sindicats per a tractar temes d'educació Vocal 18/07/2019 Pública
CONFERENCIA DE EDUCACIÓN - COMISIÓN DE PERSONAL Coordinació de la política educativa en matèria de personal Membre 18/07/2019 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Òrgan superior consultiu, de participació institucional, coordinació i assessorament del Consell en tot el que es relaciona amb la formació professional Membre del Ple 09/07/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Locals Valencia/València Espanya 93.820,55 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 4.639,58 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 58.816,26 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 2.275,50 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 6.386,84 €
Ple domini 100 Vivendes Cuenca Espanya 6.150,72 €
Ple domini 100 Vivendes Cuenca Espanya 6.476,17 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 6.415,07 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 67.983,91 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 6.415,07 €
Nua propietat 40 Vivendes Valencia/València Espanya 39.462,81 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 38.070,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 39.375,01 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BANKIA 10.644,11 €
BANKIA 10.054,21 €
Total: 20.698,32 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 3.146,54 €
Rendiment del treball 58.225,21 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos