alts càrrecs

<< Ves enrere
 • José Joaquín Carrión Candel

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Centres Docents
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • carrion_joscan@gva.es
 • 961 970 521

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Centres Docents exercirà les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de centres docents, serveis educatius, tot això referit a educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, educació a distància i educació de persones adultes, així com la planificació educativa ordinària. Entre altres, exercirà les competències següents:

 • Proposar l'ordenació del règim jurídic, administratiu i econòmic dels centres docents no universitaris i la dotació dels mitjans materials dels centres i dels serveis de suport educatiu.
 • Planificar la xarxa de centres educatius d'acord amb les necessitats d'escolarització, així com l'ordenació i execució d'actuacions relatives al transport i menjador escolar, serveis escolars, escola llar i altres de naturalesa anàloga.
 • La proposta d'autorització, reconeixement, homologació, transformació, modificació o supressió de centres educatius privats.
 • La tramitació, proposta i gestió dels concerts educatius amb els titulars dels centres privats.
 • El registre dels centres educatius, així com l'autorització i la supressió dels ensenyaments a impartir en els centres públics i privats.
 • Ordenar l'oferta educativa en cada curs escolar, establir els processos d'admissió de l'alumnat en tots els ensenyaments i coordinar els processos d'atenció a l'alumnat i les seues famílies.
 • L'edició, la gestió i el registre de l'historial acadèmic de l'alumnat i, si és el cas, dels llibres d'escolaritat acreditatius dels estudis dels diferents nivells i etapes.
 • L'expedició de títols i diplomes acadèmics i professionals d'ensenyaments no universitaris, la competència dels quals corresponga en la conselleria competent en matèria d'educació. Gestió del registre dels títols acadèmics i professionals de la Comunitat Valenciana.
 • La gestió en matèria de beques i ajudes a l'estudi en l'àmbit no universitari, així com les ajudes i subvencions a concedir, dins de l'àmbit funcional d'aquesta direcció general.
 • Estudiar, elaborar i proposar les condicions tecnicopedagògiques que ha de reunir l'equipament escolar i el material didàctic.
 • Planificar, organitzar i gestionar l'educació a distància i emetre informes sobre la seua autorització.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de Centres Docents Llista completa d'obsequis

09/01/2020

Comissió d'Educació. Ministeri d'Educació i Formació Professional. Madrid

Costs
 • Manutenció
  18,50 €
 • Transport
  124,36 €
 • Total 142,86 €
21/11/2019 - 23/11/2019

40é Congrés de FEDADI, Federació d'Associacions de directius de Centres Educatius Públics. Madrid

Costs
 • Transport
  57,00 €
 • Total 57,00 €
24/10/2019 - 25/10/2019

XI JORNADES DE DIRECTORES I DIRECTORS D'INSTITUTS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

Costs
 • Allotjament
  91,50 €
 • Total 91,50 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 8.582,28 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 68.692,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
JUNTA DIRECTIVA DE L'ASOCIACIÓ DE DIRECTORAS I DIRECTORS D'IES (ADIES PV) MEMBRE 01/01/2003 07/07/2015 NO
IES JUAN DE GARAY DE VALENCIA DIRECTOR 01/07/2001 07/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión mixta de salud escolar Miembro 18/07/2019 Pública
Consejo de la formación de personas adultas (cfpa) Vocal 18/07/2019 Pública
Observatorio para la convivencia escolar en los centros de la CV Vocal 18/07/2019 Pública
Conferencia de educación - Comisión de centros educativos Miembro 18/07/2019 Pública
Consejo de administración CIEGSA Miembro 31/07/2015 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Valencia/València 46.076,68 €
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 2.483,66 €
Multipropietat 50 Garatge Valencia/València 2.483,66 €
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant 17.096,23 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 38.848,64 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 37.946,76 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 63.008,86 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 105,47 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 293,37 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos