alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Margarida Castellano Sanz

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Innovació Educativa i Ordenació
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 07/08/2019 DOGV
 • Av. Campanar, 32. 46015. València
 • dgieo@gva.es
 • 961 970 734

Agenda

La Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació exercirà les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i assumeix les competències en matèria d'innovació educativa, ordenació acadèmica, avaluació general del sistema educatiu quant a ensenyaments no universitaris, anàlisi del seu resultat i proposta de mesures, iniciatives i actuacions per a la millora de la qualitat de l'educació. Entre altres, exercirà les competències següents:

a) Proposar, dissenyar, coordinar i executar programes, projectes i qualsevol tipus d'actuació que tinga com a fi la innovació curricular, metodològica, didàctica i d'organització en els centres docents i que implique diferents agents de la comunitat escolar.

b) Ordenar els ensenyaments que ofereix el sistema educatiu, a excepció de l'ensenyament universitari, la formació professional, els ensenyaments de règim especial i els ensenyaments artístics superiors, així com adaptar l'ordenació acadèmica a les diferències individuals de l'alumnat.

c) Elaborar els currículums educatius i establir els criteris per a impartir-los en els centres docents dels ensenyaments a què es refereix l'apartat anterior.

d) Fomentar l'aplicació dels principis d'equitat i excel·lència en el sistema educatiu, implementant els sistemes de gestió i altres mesures que contribuïsquen a la seua millora contínua.

e) Dissenyar i realitzar l'avaluació general del sistema educatiu no universitari, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans directius.

f) Promoure l'elaboració de materials didàctics i de suport al professorat i a les famílies de l'alumnat.

g) Elaborar l'estadística educativa no universitària.

h) Oferir en els centres docents el suport i l'assessorament tècnic necessari en les actuacions relatives a l'experimentació, aplicació, desenvolupament i millora del plurilingüisme, així com la seua avaluació amb la finalitat de realitzar les propostes de millora necessàries.

i) Estudiar, proposar i executar plans d'actuació per a garantir la plena efectivitat de la cooficialitat del valencià i del castellà en el sistema educatiu, així com dissenyar, promocionar, assessorar i informar, amb caràcter previ, els programes d'educació plurilingüe en els nivells no universitaris i les sol·licituds d'exempció del valencià.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.839,06 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.949,48 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General d'Innovació Educativa i Ordenació Llista completa d'obsequis

12/03/2021

Lot de coordinació, materials didàctics clubs de lectura. Campanya d'animació lectora "Clubs de lectura. Entre línies"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx Direcció General

10/03/2021

Pack pedagògic -publicacions i eines de concienciació- projecte "FLUYE"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació TRILEMA

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació

10/11/2020

Quadern de Suport: Parla'm en valencià

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Edicions 96

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

10/11/2020

AA. VV: "Els nostres veïns submarins. Bestiari contemporani de la Mediterrània". Ed. 96, La Pobla Llarga, València, 2015

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Edicions 96

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

10/11/2020

Agenda 2021 "Amb mirada lila"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Edicions 96

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

10/11/2020

Bossa promocional Edicions 96

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Edicions 96

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

10/11/2020

Quadern de Lectures

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Edicions 96

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

10/11/2020

Agenda Anual 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Edicions 96

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

03/11/2020

Borsa promocional ecològica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Andreu Sempere d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

03/11/2020

CD "J'ai 15 ans!" Les Classes Orchestre du collège Francis Lallart de Gorron.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Andreu Sempere, d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

03/11/2020

DVD BOMBES DE PAU. 70é Aniversari bombardeig d'Alcoi. Escoles Associades UNESCO

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Andreu Sempere, d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

03/11/2020

DVD EDUCACIÓ PER LA PAU+Un alcoià en Mauthausen Francisco Aura Boronat. Programa d'Agrupacions de Centres Educatius (ARCE) 2009-2011

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Andreu Sempere, d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

03/11/2020

Llibre: "Cuina amb art". Mª Carmen Calabuig Barceló i Jesús Martínez Vargas (eds). Conselleria D'EDUCACIÓ, Cultura i Esport. Alcoi, 2015

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Andreu Sempere, d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

03/11/2020

Llibre: Tortosa Francés, Amparito: "Contes de la iaia Amparito". LA TXITXARRA RIC-RIC. Alcoi, 2016

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Andreu Sempere, d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

03/11/2020

Llibre. Vañó i Piedra, Josep: "Dones científiques del segle XX". La Txitxarra Ric-ric. Alcoi, 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Andreu Sempere, d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

03/11/2020

Guia metodològica. Nacho Guadix. Transformar l'educació des dels drets de la infancia. UNICEF, València, 2012

Entitat/Persona que fa l'obsequi: UNICEF - Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

22/10/2020

Record ceràmic "Premis Literaris Ciutat d'Alzira"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

22/10/2020

Bossa promocional "Un bon llibre sempre és una provocació/Jo, en valencià". Ajuntament d'Alzira-Serval

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Alzira

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: -

22/10/2020

Llibre: CASANOVA, Alicia: "Enciclopèdia misteriosa dels éssers diminuts". Trad. Teresa Broseta. Ed. Bromera,

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Bromera

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: -

22/10/2020

Llibre: USÓ, Vicent: "No sabràs el teu nom". Ed. Bromera (Col·l. L'Eclèctica)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Bromera

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: -

22/10/2020

Bossa promocional "Els llibres pinten bé".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Editorial Bromera

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx direcció

21/07/2020

"Materia de Bretanya". Carmelina Sánchez Cutillas (Ed. no venal)+Catàleg exposició "Carmelina Sánchez Cutillas. Des de les fronteres del silenci"+CD Material didàctic per a Batxillerat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Acadèmia Valenciana de la Llengua

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx direcció

07/07/2020

Maribel Domènech. Acciones Cotidianas 1986-2020. Catàleg exposició. Centre del Carme Cultura Contemporània. Consorci de Museus de la CV. GVA. València, 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la CV.

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx direcció

07/07/2020

Daniel G. Andújar. Sistema Operativo. Colecciones. Catàlog exposició. Centre del Carme Cultura Contemporània. Consorci de Museus de la CV. GVA. Vàlència, 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la CV

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx direcció

07/07/2020

Viatge a Corfú. Carlos Pérez. L'home-museu. Catàleg exposició. Centre del Carme Cultura Contemporània. Consorci de Museus de la CV. GVA. València, 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus de la CV

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx direcció general

10/12/2019

Placa commemorativa X Concurs de targetes nadalenques "Premis Jesús Medrano"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació de Veïns "Zona Centro" de Castelló

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

03/12/2019

CD i fotos gravació entrevista R.R.M. XIRIVELLA 95.9 FM

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Ramon Muntaner de Xirivella

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

30/10/2019

Joc de taula "Espanta la por"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

01/10/2019

Litografía de Patricia Concina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FPA de Torrent

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

01/09/2019

Llibre "El niño de Luz de plata"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEIP Heretats de l'Alcúdia

Destinatari de l'obsequi: MARGARIDA CASTELLANO SANZ

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esport - CEFIRE Específic de Plurilingüisme Educació - Formació del professorat Directora 20/03/2017 06/08/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sense activitats del mandats inherents al càrrec

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 102.000,00 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 5.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 18.368,04 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prèstec hipotecari 43.000,00 €
Total: 43.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 48.049,74 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 4,58 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 91,23 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos