FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Reis Gallego Perales

 • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
 • Directora general d'Innovació Educativa i Ordenació
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 14/09/2021 DOGV
 • Av. Campanar, 32 - 46015 - València
 • gallego_reis@gva.es
 • 961970738
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació exercirà les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i assumeix les competències en matèria d'innovació educativa, ordenació acadèmica, avaluació general del sistema educatiu quant a ensenyaments no universitaris, anàlisi del seu resultat i proposta de mesures, iniciatives i actuacions per a la millora de la qualitat de l'educació. Entre altres, exercirà les competències següents:

a) Proposar, dissenyar, coordinar i executar programes, projectes i qualsevol tipus d'actuació que tinga com a fi la innovació curricular, metodològica, didàctica i d'organització en els centres docents i que implique diferents agents de la comunitat escolar.

b) Ordenar els ensenyaments que ofereix el sistema educatiu, a excepció de l'ensenyament universitari, la formació professional, els ensenyaments de règim especial i els ensenyaments artístics superiors, així com adaptar l'ordenació acadèmica a les diferències individuals de l'alumnat.

c) Elaborar els currículums educatius i establir els criteris per a impartir-los en els centres docents dels ensenyaments a què es refereix l'apartat anterior.

d) Fomentar l'aplicació dels principis d'equitat i excel·lència en el sistema educatiu, implementant els sistemes de gestió i altres mesures que contribuïsquen a la seua millora contínua.

e) Dissenyar i realitzar l'avaluació general del sistema educatiu no universitari, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans directius.

f) Promoure l'elaboració de materials didàctics i de suport al professorat i a les famílies de l'alumnat.

g) Elaborar l'estadística educativa no universitària.

h) Oferir en els centres docents el suport i l'assessorament tècnic necessari en les actuacions relatives a l'experimentació, aplicació, desenvolupament i millora del plurilingüisme, així com la seua avaluació amb la finalitat de realitzar les propostes de millora necessàries.

i) Estudiar, proposar i executar plans d'actuació per a garantir la plena efectivitat de la cooficialitat del valencià i del castellà en el sistema educatiu, així com dissenyar, promocionar, assessorar i informar, amb caràcter previ, els programes d'educació plurilingüe en els nivells no universitaris i les sol·licituds d'exempció del valencià.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 65.715,88 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 656,30 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.372,18 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 05/09/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXA POPULAR 15.024,29 €
BANC SABADELL 981,06 €
Total: 16.005,35 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
SOM ENERGIA, SCCL. (CIF F55091367) 100,00 €
SOM ALIMENTACIÓ 60,00 €
Total: 160,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
FIAT PUNTO BLANC 1.910,00 €
Total: 1.910,00 €

Presentada el 03/10/2022 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXA POPULAR 3.815,57 €
BANC SABADELL 50,00 €
Total: 3.865,57 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
SOM ENERGIA, SCCL. (CIF F55091367) 100,00 €
SOM ALIMENTACIÓ 60,00 €
Total: 160,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
FIAT PUNTO BLANC 1.910,00 €
Total: 1.910,00 €

Presentada el 03/10/2022 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXA POPULAR 3.815,57 €
BANC SABADELL 50,00 €
Total: 3.865,57 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
FIAT PUNTO BLANC 1.910,00 €
Total: 1.910,00 €

Presentada el 03/11/2021 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXA POPULAR 3.815,57 €
Total: 3.815,57 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
FIAT PUNTO BLANC 1.910,00 €
Total: 1.910,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 08/09/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 55.566,40 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2,40 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 31.179,37 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 29/10/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 20.425,52 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 03/11/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ PARTIT POLÍTIC CAPORALIA D'ÀREA DE SECTORIALS 01/10/2016 09/09/2021 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 03/11/2021

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sense activitats inherents al càrrec 10/09/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 22/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 25/09/2023 Desocupació

Presentada el 05/11/2021 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 05/11/2021

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos