alts càrrecs

<< Ves enrere
 • David Alfonso Jarque

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Funció Pública
 • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 4. 46018. València
 • alfonso_dav@gva.es
 • 961 248 180
Agenda mar-abr
27 28 29 30 31 1 2
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Funció Pública, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, en relació amb el personal al servei de l'Administració de la Generalitat, exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de funció pública, ordenació, provisió i relacions sindicals.

Especialment, té atribuïdes les competències següents:

a) Elaborar les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat gestionats per la conselleria, gestionar els plans d'ocupació i els procediments de reassignació d'efectius, dissenyar la classificació de llocs de treball i el sistema retributiu del personal en coordinació amb la conselleria competent en matèria de pressupostos i despeses.

b) Realitzar les actuacions materials necessàries per a la gestió, manteniment i actualització del Registre de Personal de la Generalitat i del sistema de cossos, escales i agrupacions professionals funcionarials.

c) Elaborar projectes normatius, informes i directrius en matèria de funció pública.

d) Gestionar el personal i l'aplicació del règim d'incompatibilitats, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans.

e) Gestionar els processos d'accés i progressió de grau en el sistema de carrera professional horitzontal, el nivell competencial i l'antiguitat.

f) Gestionar la provisió temporal i definitiva dels llocs de treball de l'Administració de la Generalitat.

g) Gestionar les relacions amb les organitzacions sindicals, associacions professionals i representació del personal, així com realitzar el seguiment i la coordinació dels processos electorals dels òrgans de representació del personal empleat públic i de la negociació col·lectiva.

h) Dur a terme la gestió de l'avaluació de l'acompliment del treball del personal de l'Administració de la Generalitat, de manera coordinada amb l'òrgan que exercisca les competències en matèria d'inspecció general de serveis.

i) Planificar l'ocupació pública mitjançant l'elaboració, coordinació i seguiment dels instruments previstos en la normativa vigent.

 

Fuente: Funciones

Director General de Funció Pública Llista completa d'obsequis

18/01/2023 - 19/01/2023

Jornades de relleu generacional organitzades per la Regió de Múrcia

Costs
 • Allotjament
  94,74 €
 • Transport
  102,06 €
 • Total 196,80 €
14/07/2022 - 15/07/2022

Trobada UIMP-INAP-Innovació pública en un context de reformes-Santander, juliol de 2022

02/03/2022

Comissió de Coordinació del Treball Públic

Costs
 • Transport
  150,60 €
 • Total 150,60 €
20/07/2021 - 21/07/2021

Anàlisi comparada de sistema d'informació per a la gestió del personal de la Generalitat Valenciana: model CCAA del País Basc

Acompanyant/s
 • Subdirector General de Promoción Profesional Antonio Peña Ferrando
Costs
 • Allotjament
  174,00 €
 • Transport
  596,32 €
 • Total 770,32 €
16/01/2020

Comissió General de Formació pel Treball de les AA.PP:

Acompanyant/s
 • Subdirectora General IVAP Mª Gracia Mateu Pascual
Costs
 • Manutenció
  15,00 €
 • Transport
  236,40 €
 • Total 251,40 €
10/12/2019

Comissió de Coordinació del Trebal Públic

Costs
 • Manutenció
  13,80 €
 • Transport
  123,10 €
 • Total 136,90 €
25/09/2019

Comissió de Coordinació del Trebal Públic

Costs
 • Transport
  138,45 €
 • Total 138,45 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de Funció Pública Llista completa d'obsequis

08/11/2019

1 kilo arròs Regina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Valencià d'Investigacions Agràries

Destinatari de l'obsequi: DAVID ALFONSO JARQUE

Destinació: Personal de la direcció general

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.265,44 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.035,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 218.535,47 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 28.257,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 14.950,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Crèdit hipotecari vivenda 101.621,50 €
Total: 101.621,50 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BBVA PROTECCIÓN PAGOS HIPOTECARIOS 8.855,29 €
Total: 8.855,29 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA 692,56 €
Total: 692,56 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 58.163,10 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 600,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍITQUES INCLUSIVES ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AUTONÒMICA SECRETARI TERRITORIAL DE LA DT DE CASTELLÓ 21/12/2015 16/04/2019 NO
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AUTONÒMICA SOTSSECRETARI 17/04/2019 23/07/2019 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VOCAL 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA VOCAL 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI, ESTATUTARI I LABORAL (MGN I) VOCAL 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI I ESTATUTARI (MGN II) VOCAL 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA VICEPRESIDÈNCIA 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA COMISSIÓ INTERPRETACIÓ, VIGILÀNCIA I ESTUDI DEL II CONVENI COL·LECTIU (CIVE) PRESIDÈNCIA 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA COMISSIÓ DE FORMACIÓ PRESIDÈNCIA 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA COMISSIÓ PARITÀRIA DE FORMACIÓ LOCAL (COPAFORLO) PRESIDÈNCIA 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA COMISSIÓ PARITÀRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (COPASESA) VOCAL 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA COMISSIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VOCAL 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA COMISSIÓ DE CONTROL DEL PLA DE PENSIONS EMPLEATS PÚBLICS GVA SECRETARI 24/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos