alts càrrecs

<< Ves enrere
 • David Alfonso Jarque

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Funció Pública
 • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 4. 46018. València
 • alfonso_dav@gva.es
 • 961 248 180

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Funció Pública, sota la dependència de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, en relació amb el personal al servei de l'administració de la Generalitat, exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de funció pública, ordenació, selecció, provisió, relacions sindicals, formació del personal al servei de l'administració de la Generalitat, el desenvolupament i aplicació de les diferents eines d'impuls, difusió i gestió del coneixement en l'àmbit de l'administració, així com l'aprovació, gestió i resolució de les ajudes destinades al finançament dels plans de formació destinats al personal al servei de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

Especialment, té atribuïdes les competències següents:

 • Elaborar les relacions de llocs de treball de l'administració de la Generalitat, gestionats per la conselleria; gestionar els plans d'ocupació i els procediments de reassignació d'efectius; i dissenyar la classificació de llocs de treball i el sistema retributiu del personal, en coordinació amb la conselleria competent en matèria de pressupostos i despeses.
 • Realitzar les actuacions materials necessàries per a la gestió, manteniment i actualització del Registre de Personal de la Generalitat i del Registre de llocs de treball, així com del sistema de cossos,escales i agrupacions professionals funcionarials.
 • Elaborar projectes normatius, informes i directrius en matèria de funció pública.
 • Gestionar el personal i l'aplicació del règim d'incompatibilitats, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans.
 • Gestionar els processos d'accés i progressió de grau en el sistema de carrera professional horitzontal, el nivell competencial i l'antiguitat.
 • Planificar i dissenyar l'oferta d'ocupació pública i gestionar les convocatòries d'accés a l'administració de la Generalitat, així com supervisar l'aplicació dels criteris de planificació i d'execució establits en matèria d'oferta d'ocupació pública.
 • Gestionar la provisió temporal i definitiva dels llocs de treball de l'administració de la Generalitat.
 • Gestionar les relacions amb les organitzacions sindicals, associacions professionals i representació del personal, així com realitzar el seguiment i coordinació dels processos electorals dels òrgans de representació del personal empleat públic i de la negociació col·lectiva.
 • Planificar i elaborar els plans formatius per al personal al servei de la Generalitat, efectuar la detecció de necessitats, gestionar les accions formatives, la seua avaluació i homologar els cursos que corresponga.
 • Planificar, organitzar i executar els cursos derivats dels processos de selecció i promoció del personal empleat públic de l'administració de la Generalitat.
 • Gestionar les subvencions destinades al finançament dels plans de formació del personal al servei de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
 • Impulsar la investigació i innovació en matèria de formació del personal empleat públic.
 • Dur a terme la gestió de l'avaluació de l'acompliment del treball del personal de l'administració de la Generalitat, de manera coordinada amb l'òrgan que ostente les competències en matèria d'Inspecció General de Serveis.
 • Impulsar la difusió i gestió del coneixement en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de Funció Pública Llista completa d'obsequis

16/01/2020

Comissió General de Formació pel Treball de les AA.PP:

Acompanyant/s
 • Subdirectora General IVAP Mª Gracia Mateu Pascual
Costs
 • Manutenció
  15,00 €
 • Transport
  236,40 €
 • Total 236,40 €
10/12/2019

Comissió de Coordinació del Trebal Públic

Costs
 • Manutenció
  13,80 €
 • Transport
  123,10 €
 • Total 136,10 €
25/09/2019

Comissió de Coordinació del Trebal Públic

Costs
 • Transport
  138,45 €
 • Total 138,45 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.542,20 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 62.652,62 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Funció Pública Llista completa d'obsequis

08/11/2019

1 kilo arròs Regina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Valencià d'Investigacions Agràries

Destinatari de l'obsequi: DAVID ALFONSO JARQUE

Destinació: Personal de la direcció general

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍITQUES INCLUSIVES ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AUTONÒMICA SECRETARI TERRITORIAL DE LA DT DE CASTELLÓ 21/12/2015 16/04/2019 NO
VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AUTONÒMICA SOTSSECRETARI 17/04/2019 23/07/2019 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VOCAL 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA VOCAL 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI, ESTATUTARI I LABORAL (MGN I) VOCAL 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI I ESTATUTARI (MGN II) VOCAL 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA VICEPRESIDÈNCIA 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA COMISSIÓ INTERPRETACIÓ, VIGILÀNCIA I ESTUDI DEL II CONVENI COL·LECTIU (CIVE) PRESIDÈNCIA 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA COMISSIÓ DE FORMACIÓ PRESIDÈNCIA 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA COMISSIÓ PARITÀRIA DE FORMACIÓ LOCAL (COPAFORLO) PRESIDÈNCIA 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA COMISSIÓ PARITÀRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (COPASESA) VOCAL 24/07/2019 Pública
GENERALITAT VALENCIANA COMISSIÓ GENERAL DE FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VOCAL 24/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 218.535,47 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 30.610,47 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 2.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Crèdit hipotecari vivenda 111.236,22 €
Total: 111.236,22 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA 692,56 €
Total: 692,56 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 55.746,56 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos