FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Mª Belén Pulgar Gutiérrez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia
 • Conselleria de Justícia i Interior
 • Nomenament: 07/09/2023 DOGV
 • C/ de la Democracia, 77. Ciutat admtiva. 9 d'Octubre -Torre 4 - 46018 València
 • pulgar_margut@gva.es
 • 961587042
 

La Direcció General d'Atenció a les Víctimes i Accés a la Justícia exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'assistència jurídica gratuïta, assistència a les víctimes del delicte i ajudes a les víctimes del terrorisme, col·legis professionals, unions de fet, fundacions, associacions, registres i notariat i la relació amb la professió titulada de gestor administratiu. 

Especialment, té atribuïdes les competències següents:

a) Organitzar, executar i controlar la política de la Generalitat en matèria d'atenció a la víctima del delicte a través de la Xarxa d'Oficines de la Generalitat d'Assistència a les Víctimes del Delicte i relacions amb els òrgans judicials de la Comunitat Valenciana.

b) Portar la gestió en matèria d'ajudes a les víctimes del terrorisme, així com les iniciatives sobre el seu reconeixement.

c) Organitzar, executar i verificar l'assistència jurídica gratuïta, de conformitat amb el que disposa la normativa estatal i autonòmica valenciana.

d) Planificar, dissenyar i, si és el cas, desenvolupar programes formatius i de millora del coneixement dirigits de manera transversal i intersectorial a tots els professionals de l'administració de justícia que contribuïsquen a reforçar la protecció i promoció del dret d'accés a la justícia i a l'atenció i protecció de les víctimes, en col·laboració amb la resta de departaments i administracions.

e) Tramitar els nomenaments per a cobrir vacants de notaries i registres i elaborar el decret del Consell de nomenament, així com realitzar l'estudi i proposta de fixació de les demarcacions notarials i registrals.

f) Gestionar el Registre de Col·legis Professionals i Consells Valencians de Col·legis Professionals, així com la creació, modificació i supressió de col·legis professionals. Així mateix, li correspon la tramitació dels expedients sancionadors en aquesta matèria.

g) Gestionar el Registre d'Unions de Fet de la Comunitat Valenciana.

h) Gestionar el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana.

i) Convocar i desenvolupar les proves per a l'obtenció del títol de gestor administratiu i l'expedició del títol de gestor administratiu.

j) Gestionar el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, donar suport tècnic i administratiu al Protectorat de Fundacions de la Generalitat i al Consell Superior de Fundacions de la Comunitat Valenciana i revisar i preparar el dipòsit dels comptes anuals. 

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.345,86 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.971,32 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 76.398,00 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 19/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Madrid Espanya 580.338,53 €
Multipropietat 33 Immobles rústics León Espanya 20.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING 4.800,00 €
Total: 4.800,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
HYUNDAI KONA 28.500,00 €
Total: 28.500,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/11/2023
Descripció Import
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 13.977,63 €
Rendiment del treball 32.705,21 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -3,74 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 19/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
MINISTERIO DEL INTERIOR - DG POLÍTICA INTERIOR SOCIÓLOGA 07/09/2021 06/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 19/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Técnica para la Investigación sobre la desaparición de fondos documentales públicos en la Comunitat Valenciana durante el período de Memoria Democrática Investigación sobre la desaparición de fondos documentales públicos en la CV Vicepresidenta 07/09/2023 Pública
Foro sobre Justicia y Discapacidad Ver funciones en Resolución 18 de octubre de 2021 de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reforma Democráticas y Libertades Públicas Vicepresidenta 07/09/2023 Pública
Consejo Asesor de Mediación de la Comunitat Valenciana Ver funciones en art. 14.1 del Decreto 55/2021, 23 de abril del Consell Vicepresidenta 07/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 25/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 27/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos