alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Gonzalo Peral Bernat

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de la Intervenció
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 31/01/2017 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. B2. 46018. València
 • peral_gon@gva.es
 • 961 248 112
Agenda gen-feb
30 31 1 2 3 4 5
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de la Intervenció assumeix les competències en matèria de coordinació de les viceintervencions generals en matèria d'expedients de despesa que se sotmeten al Consell, d'expedients sobre discrepàncies en matèria d'ordres de servei i instruccions, de normativa relacionada amb control de la despesa i en la designació de representants en actes de recepció d'inversió, i altres matèries relacionades amb els assumptes interns de la Intervenció General.

Fuente: Funciones

Director General de la Intervenció Llista completa d'obsequis

07/11/2022 - 09/11/2022

Jornades d'Intervencions Generals de l'Administració de l'Estat, de les CCAA i de les Ciutats Autònomes els dies 7 i 8 de novembre a Melilla

Costs
 • Allotjament
  184,37 €
 • Transport
  830,28 €
 • Total 1.014,65 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de la Intervenció Llista completa d'obsequis

14/03/2018

Botella d'oli d'oliva verge extre Cellers Vegamar 500 ml. Vinagre balsàmic Oilixir 250ml. i Vi espumós de moscatell "Reymos" 750 ml.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correus

Destinatari de l'obsequi: GONZALO PERAL BERNAT

Destinació: Intervenció General

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.312,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.154,50 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i: 8.905,06 €

Complement personal que compensa la diferència retributiva que perceben aquelles persones que ocupen càrrecs per al nomenament dels quals siga requisit ser personal funcionari públic i les retribucions dels quals, exclosos els triennis, siguen inferiors a les que li corresponguen a un subdirector/a general o assimilat amb un grau de carrera professional quatre.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

 • Retribució íntegra i: 73.372,24 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 70.375,66 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 5.184,87 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 5.184,87 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 28.750,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 112.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 20.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 112.000,00 €
Total: 112.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 67.588,29 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE HACIENDA INTERVENTOR 03/05/2007 30/01/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONOMICO DG DE LA INTERVENCION 27/01/2017

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 24/10/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos