FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José Manuel García Duarte

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • C/ de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edif. B1. 46018. València
 • dgtic@gva.es
 • 961 208 703
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, respecte a l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en matèria de seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i comunicacions corporatives i la teleadministració de la Generalitat, i la contractació centralitzada dels serveis i subministraments en matèria de tecnologies de la informació i les telecomunicacions en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.
 
Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.
 
Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Administració Pública i adscrita a aquesta, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació exerceix, entre altres, les competències següents:
 1. Assumir, en matèria d'administració electrònica, les competències definides en l'article 93 de competències horitzontals en tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
 2. Assumir, en matèria de seguretat informàtica, les competències definides en els articles 8, 11, 13 i 14 del Decret 130/2012, de 24 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'organització de la seguretat de la informació de la Generalitat.
 3. Assumir les competències de servei especialitzat de la Central de Compres per a la contractació centralitzada dels serveis i subministraments en matèria de tecnologies de la informació i les telecomunicacions en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, de conformitat amb el que s'ha indicat en l'Ordre 8/2014, de 5 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per a la designació de servei especialitzat i la declaració de noves categories de subministraments i serveis centralitzats.
 4. Assumir les competències de reenginyeria de processos en el seu àmbit d'actuació, en coordinació amb la conselleria que ostente les competències de simplificació administrativa establides en les disposicions legals i reglamentàries, així com la col·laboració deguda amb aquelles unitats administratives encarregades de l'organització i planificació que tinguen funcions d'anàlisis o reenginyeria de processos.
 5. Exercir les competències de planificació i innovació per a la implementació de noves tècniques d'organització i instruments de treball tendents a la millora de l'eficiència i eficàcia de l'Administració pública.
 6. Assumir les competències de direcció, planificació i supervisió de les activitats de la societat mercantil Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació SAU (ISTEC), establida en l'article 104 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 20/08/2019

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 75.000,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 8.573,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 8.901,00 €
Nua propietat 50 Vivendes Valencia/València Espanya 70.950,00 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 2.011,00 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 27.560,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 1.787,00 €
BBVA 2.136,00 €
Total: 3.923,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW 520D 7.000,00 €
Total: 7.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Tarjetas de credito 487,50 €
Tarjetas de credito 988,00 €
HIPOTECA 89.319,00 €
Total: 90.794,50 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BBVA 52.614,00 €
Total: 52.614,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 57.035,36 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 54.984,54 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment del treball 54.984,20 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment del treball 52.942,17 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 19/12/2019
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1.502,49 €
Rendiment del treball 47.483,52 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No consta informació. Els alts càrrecs tenen un termini de 2 mesos des del seu nomenament per a presentar la declaració.

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 04/06/2020

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Infraestructuras y Servicios de Telecomunicación y Certificación, S.A.U. (ISTEC) Prestador de servicios de Telecomunicaciones y Certificación Electrónica Secretario y miembro del Consejo de Administración 16/12/2019 Pública
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, S.A.U. Alquiler de bienes (6820) Vicesecretario y miembro del Consejo de Administración 16/12/2019 Pública
Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana Mitjà de Comunicació Director de Explotació i Enginyeria 17/07/2017 23/07/2019 Pública
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunitat Valenciana Colegio Profesional Miembro de la Junta de Gobierno 01/03/2012 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 17/02/2019 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana Mitjà de Comunicació Director de Explotació i Enginyeria 17/07/2017 23/07/2019 Pública
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunitat Valenciana Colegio Profesional Miembro de la Junta de Gobierno 01/03/2012 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 08/06/2020

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 12/06/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos