alts càrrecs

<< Ves enrere
 • José Manuel García Duarte

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • C/ de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edif. B1. 46018. València
 • dgtic@gva.es
 • 961 208 703
Agenda gen-feb
30 31 1 2 3 4 5
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota la coordinació control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (d'ara endavant DGTIC) exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, respecte a l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en matèria de seguretat de la informació, planificació, coordinació, autorització i control de les tecnologies de la informació, les telecomunicacions i comunicacions corporatives i la teleadministració de la Generalitat, així com la contractació centralitzada dels serveis i subministraments en matèria de tecnologies de la informació i les telecomunicacions en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental.

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

En matèria d'administració electrònica, la DGTIC assumeix les competències definides en l'article 93 de competències horitzontals en tecnologies de la informació i les comunicacions de la Generalitat del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

En matèria de seguretat informàtica, la DGTIC assumeix les competències definides en els articles 8, 11,13 i 14 del Decret 130/2012, de 24 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'organització de la seguretat de la informació de la Generalitat.

Així mateix, la DGTIC també assumirà les competències de servei especialitzat de la Central de Compres per a la contractació centralitzada dels serveis i subministraments en matèria de tecnologies de la informació i les telecomunicacions en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, de conformitat amb l'indicat en l'Ordre 8/2014, de 5 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per a la designació de servei especialitzat i la declaració de noves categories de subministraments i serveis centralitzats.

Igualment, la DGTIC assumeix les competències de reenginyeria de processos en el seu àmbit d'actuació, en coordinació amb la conselleria que ostente les competències de simplificació administrativa establides en les disposicions legals i reglamentàries, així com la deguda col·laboració amb aquelles unitats administratives encarregades de l'organització i planificació que tinguen funcions d'anàlisis o reenginyeria de processos.

Així mateix, la DGTIC exercirà les competències administratives que li corresponguen en relació amb el règim de radiodifusió i televisió, així com l'exercici de la potestat sancionadora en matèria de radiodifusió sonora i televisió en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

També exercirà les competències de planificació i innovació per a la implementació de noves tècniques d'organització i instruments de treball tendents a la millora de l'eficiència i eficàcia de l'administració pública.

Finalment, la DGTIC assumeix les competències de direcció, planificació i supervisió de les activitats de la societat mercantil Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions, establida en l'article 104 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

Fuente: Funciones

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Llista completa d'obsequis

30/09/2020 - 01/10/2020

Assistència a la presentació a Pamplona del Pla "Estratègia Digital Navarresa 2030"

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Director General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Llista completa d'obsequis

29/12/2022

Caixa de Bombons Lindor, 287g

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Check Point

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL GARCÍA DUARTE

Destinació: La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

27/12/2022

Llibre "Tech4Good"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Accenture

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL GARCÍA DUARTE

Destinació: Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

26/12/2022

Caixa amb 6 taronges

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Exponentia

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL GARCÍA DUARTE

Destinació: Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

22/12/2022

Tres calendaris de paret

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa SAP

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL GARCÍA DUARTE

Destinació: Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

13/12/2022

1 esqueix en una bossa de roba trac

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Tragsa

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL GARCÍA DUARTE

Destinació: Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

07/01/2022

Llibre"Ficció", 25 Pel·lícules que van predir el futur.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Empresa Accenture

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL GARCÍA DUARTE

Destinació: Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

27/12/2021

Caixa cartó xicoteta que conté un bolígraf i un carregador

Entitat/Persona que fa l'obsequi: S2 Grup

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL GARCÍA DUARTE

Destinació: Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

16/12/2021

1 esqueix en una bossa de roba trac

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GrupoTragsa

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL GARCÍA DUARTE

Destinació: Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

10/12/2021

Dos Calendaris de Paret

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SAP

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL GARCÍA DUARTE

Destinació: Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

07/01/2021

Llibre "Magallanes-Elcano. Una nova visió del món"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Accenture

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL GARCÍA DUARTE

Destinació: La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

27/12/2019

Lliure "El Viatge a les Delícies" lliure editat com a homenatge a Salvador Dalí en el trenta aniversari de la seua mort i a la seua obra "Els Diners de Gala" que recull receptes dels grans restaurants parisencs amb il·lustracions de Dalí

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ACCENTURE

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL GARCÍA DUARTE

Destinació: Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

19/09/2019

Llibre HUAWEI, Lideratge, Cultura i Connectivitat.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: HUAWEI

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ MANUEL GARCÍA DUARTE

Destinació: Biblioteca DGTIC

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.312,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.312,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 75.000,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 8.573,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 8.901,00 €
Nua propietat 50 Vivendes Valencia/València Espanya 70.950,00 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 2.011,00 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 27.560,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 3.923,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 7.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Tarjetas de credito 487,50 €
Tarjetas de credito 988,00 €
HIPOTECA 89.319,00 €
Total: 90.794,50 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BBVA 52.614,00 €
Total: 52.614,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 54.984,54 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
DIMENSION DATA Integrador de soluciones TIC CLIENT MANAGER 01/01/2014 31/12/2016 NO
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación CV Colegio Profesional Vocal de la Junta de Gobierno 01/01/2012 NO
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació Consultor Externo 04/05/2017 10/07/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana Mitjà de Comunicació Director de Explotació i Enginyeria 17/07/2017 23/07/2019 Pública
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, S.A.U. Alquiler de bienes (6820) Vicesecretario y miembro del Consejo de Administración 16/12/2019 Pública
Infraestructuras y Servicios de Telecomunicación y Certificación, S.A.U. (ISTEC) Prestador de servicios de Telecomunicaciones y Certificación Electrónica Secretario y miembro del Consejo de Administración 16/12/2019 Pública
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunitat Valenciana Colegio Profesional Miembro de la Junta de Gobierno 01/03/2012 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 12/06/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos