alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rafael Beneyto Cabanes

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Tributs i Joc
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 31/07/2019 DOGV
 • C/ Gregori Gea, 14. 46009. València
 • beneyto_rafcab@gva.es
 • 961 271 134

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota la direcció i coordinació de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, i adscrita a aquesta, la Direcció General de Tributs i Joc exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'ingressos tributaris, recaptació, gestió i inspecció de tributs i la resta de matèries d'índole fiscal que no estiguen atribuïdes a l'Agència Tributària Valenciana en la seua normativa reguladora o que es referisquen a les reclamacions economicoadministrativas, així com en matèria de joc. 

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius. 

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, i adscrita a aquesta, la direcció general de Tributs i Joc, exerceix, entre d'altres, les següents competències:

a) Estudiar i elaborar les normes autonòmiques relatives a ingressos de naturalesa tributària o de preus públics, l'emissió d'instruccions i circulars per a complir-les, i la interpretació d'aquestes normes, a través de la resolució de consultes o emissió d'informes.

b) Analitzar, estudiar i informar les qüestions de caràcter fiscal que afecten directament o indirectament la Comunitat Valenciana i l'elaboració de les propostes de política fiscal.

c) Elaborar les estimacions pressupostàries d'ingressos la gestió dels quals siga de competència de la Generalitat i de la memòria de beneficis fiscals del pressupost de la Generalitat, així com el control del nivell d'execució dels ingressos de dret públic i dels beneficis fiscals de la Generalitat.

d) Avaluar les propostes dels plans plurianuals de gestió i dels programes anuals d'actuació de l'Agència Tributària Valenciana per a l'elevació a l'aprovació per la persona titular de la conselleria, i l'avaluació de les propostes i iniciatives de millora que efectuen els òrgans competents d'aquesta agència en l'àmbit de la planificació i programació de la seua activitat.

e) Participar, en representació de la Generalitat, en els òrgans de coordinació normativa en matèria tributària, quan no corresponguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

f) Elaborar les propostes de resolució dels procediments de nul·litat de ple dret o declaració de lesivitat dels actes dictats en matèria tributària.

g) Elaborar les propostes de contestació a les queixes presentades en matèria de la seua competència davant el Defensor del Poble, el Síndic de Greuges o les altres institucions de defensa dels drets de la ciutadania o de les persones contribuents.

h) Elaborar informes per a determinar la postura del Consell en relació amb iniciatives parlamentàries amb incidència en l'àmbit fiscal.

i) Supervisar el sistema d'atenció de queixes, suggeriments i altres instruments de control de qualitat i avaluació, i la proposta de contestació de les queixes formulades en l'àmbit de les competències de la Direcció General.

j) Elaborar els models de declaració de tributs o preus públics de competència de la Generalitat.

k) Mantindre la informació dels portals tributaris i d'altres instruments d'assistència, divulgació i informació en matèria de la seua competència.

l) Exercir les competències que la Llei 4/1988, de 3 de juny, del joc de la Comunitat Valenciana, i altres normes específiques en matèria de joc assignen a la conselleria competent en matèria d'hisenda, i que no estiguen atribuïdes expressament a altres òrgans per norma legal o reglamentària.

m) Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament. 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de Tributs i Jocs Llista completa d'obsequis

17/12/2019

Consell Superior per a la direcció i coordinació de la Gestió tributària de l´AEAT

Costs
 • Manutenció
  15,83 €
 • Transport
  147,64 €
 • Total 163,47 €
22/10/2019

Consell Superior de l´AEAT

Costs
 • Manutenció
  15,70 €
 • Transport
  158,69 €
 • Total 174,39 €
10/10/2019

Grups de treball del Consell Superior de l´AEAT

Costs
 • Manutenció
  17,80 €
 • Transport
  158,04 €
 • Total 175,84 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.415,46 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 68.525,88 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Tributs i Jocs Llista completa d'obsequis

18/12/2020

Caixa amb 3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL BENEYTO CABANES

Destinació: Repartiment entre el personal de la Direcció General

17/12/2019

Botella de cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional d´Assessors Fiscals

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL BENEYTO CABANES

Destinació: Repartiment entre el personal de la Direcció General

13/12/2019

Caixa amb 3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de València

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL BENEYTO CABANES

Destinació: Repartiment entre el personal de la Direcció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CAIXA ONTINYENT Entitat de crèdit Cap de Control Global del Risc 20/06/1973 30/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió del Joc de la Comunitat Valenciana Vice-president 26/07/2019 Pública
Consell Rector de l'Agència Tributaria Valenciana Vocal 26/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 76.406,70 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 37.601,82 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 50.528,56 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 198.831,62 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 29.527,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 376,02 €
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 7,55 €
Rendiment del treball 197.521,31 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3,39 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos