FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Antonio Joaquín Woodward Poch

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Patrimoni
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Carrer Palau, 12 - 46003 - València
 • woodward_ant@gva.es
 • 961207122
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General de Patrimoni exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de patrimoni de la Generalitat, la seua gestió immobiliària i econòmica, i el parc mòbil de la Generalitat.
 

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Economia, i adscrita a aquesta, la Direcció General de Patrimoni exerceix, entre altres, les competències següents:

 • Cobrir les necessitats de l'Administració de la Generalitat amb la dotació d'edificis administratius.
 • Supervisar i aprovar instruccions d'organització i funcionament, així com l'optimització i assignació d'espais de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (CA90).
 • Supervisar i aprovar instruccions d'organització i funcionament, així com l'optimització i assignació d'espais en el Complex Logístic i d'Arxiu de la Generalitat a Riba-roja de Túria.
 • Impulsar els expedients d'adquisició de béns immobles a títol onerós i gratuït; permuta, alienació, explotació i cessions de béns immobles i drets immobiliaris patrimonials.
 • Impulsar expedients d'afectacions i desafectacions, mutacions demanials, adscripcions i desasdcripcions, així com les reversions de béns immobles.
 • Impulsar els expedients de declaració d'hereues i hereus abintestat i liquidació d'herències procedents d'abintestats.
 • Impulsar la defensa i investigació dels béns immobles de la Generalitat.
 • Optimitzar els vehicles de la Generalitat que conformen el parc mòbil.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.971,32 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 73.052,14 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 25.661,77 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 3.620,70 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 29.282,47 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 24/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 75.545,90 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 42.270,90 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 55.249,81 €
Multipropietat 20 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 54.323,38 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
caja ingenieros 260,29 €
BANCO SABADELL 75,46 €
ING 91,34 €
Total: 427,10 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
PARADEGAITA SL - GESTION HOSTELERIA Y FABRICACION VAJILLA CERAMICA 21.500,00 €
Total: 21.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO NARANJA 755,04 €
PRESTAMO NORWEGIAN 45.873,00 €
HIPOTECA INGENIEROS 165.189,46 €
HIPOTECA CAIXABANK 5.338,50 €
Total: 217.156,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
CATALANA OCCIDENTE 5.748,11 €
Total: 5.748,11 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MEDIOLANUM PENSIONES 6.330,39 €
CAJA INGENIEROS 8.457,43 €
Total: 14.787,82 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 22/08/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 56.598,74 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 7,21 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 1,34 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 24/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA COMUNITAT VALENCIANA DIPUTADO AUTONOMICO 02/06/2015 26/06/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 31/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Gestiona los servicios de transporte de Metrovalencia y el TRAM d’Alacant. CONSEJERO 05/08/2023 Pública
Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, S.A. (SPTD) VOCAL 10/08/2023 Pública
INSTITUTO VALENCIANO DE SERVICIOS SOCIALES (IVASS) VOCAL 09/08/2023 Pública
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) VOCAL 09/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 24/08/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, S.A. (SPTD) VOCAL 10/08/2023 Pública
INSTITUTO VALENCIANO DE SERVICIOS SOCIALES (IVASS) VOCAL 09/08/2023 Pública
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) VOCAL 09/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 11/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/09/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos