alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Eva Martínez Ruiz

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Pressupostos
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 01/04/2018 DOGV
 • C/ Amadeu de Saboia, 2. Planta 2. 46010. València
 • martinez_evaruiz@gva.es
 • 961 613 216

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Pressupostos exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'elaboració i programació pressupostària, anàlisi, planificació, avaluació de la despesa pública de la Generalitat i, en concret, la tramitació i resolució de tots els assumptes que les disposicions vigents atribueixen a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en matèria de pressupostos de la Generalitat. Així mateix, correspon a la Direcció General de Pressupostos la direcció de les nòmines de la Generalitat. 

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda, i adscrita a aquesta, la Direcció General de Pressupostos, exerceix, entre d'altres, les següents competències:

a) Planificar el pressupost plurianual i coordinar el procés d'elaboració pressupostària anual.

b) Analitzar i tramitar les modificacions pressupostàries.

c) Coordinar i controlar els processos de nòmines del personal al servei de la Generalitat.

d) Elaborar les propostes d'autorització de la massa salarial, dels convenis o acords col·lectius del personal laboral i altres informes preceptius en matèria de personal del sector públic de la Generalitat.

e) Impulsar i proposar la modernització dels processos de gestió pressupostària, així com d'iniciatives que contribuïsquen a una major racionalització dels programes d'ingressos i despeses públiques.

f) Analitzar i avaluar les polítiques de despesa que permeten la presa de decisions respecte a l'establiment d'objectius i prioritats en la planificació pressupostària.

g) Coordinar l'elaboració i seguiment dels Plans d'estabilitat financeres elaborats per la Generalitat.

h) Elaborar els informes previstos en l'article 26 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Pressupostos Llista completa d'obsequis

11/05/2021

BOTELLA DE VI I COPA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE MORELLA

Destinatari de l'obsequi: EVA MARTÍNEZ RUIZ

Destinació: DIRECCIÓ GRAL. DE PRESSUPOSTOS

14/12/2020

Productes Ecològics Valencians

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agricultors de la Vega de València

Destinatari de l'obsequi: EVA MARTÍNEZ RUIZ

Destinació: Directora General de Pressupostos

18/12/2018

Caixa de nadal amb productes ecològics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SAV

Destinatari de l'obsequi: EVA MARTÍNEZ RUIZ

Destinació: Personal

14/11/2018

Mocador per al Coll

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Premis Rei Jaume I

Destinatari de l'obsequi: EVA MARTÍNEZ RUIZ

Destinació: Obsequi

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIPUTADA VIII LEGISLATURA 01/01/2011 31/12/2015 NO
SOCIEDAD PROYECTOS TEMATICOS CV DIRECTORA GENERAL 28/08/2015 05/11/2015 NO
CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO SUBSECRETAIA 08/11/2015 30/04/2018 NO
CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO DG PRESUPUESTOS 01/04/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER AL SEGUIMENT I LA COORDINACIÓ DE LA POSTEMERGÈNCIA Vocal 14/02/2019
CONSEJO COORDINACIÓN TURÍSTICA VOCAL 01/04/2018
CONSELL DE DIRECCIÓ DE LA AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME MEMBRE 24/04/2018
CONSELL RECTOR DE L'IVAJ.GVA.JOVE MEMBRE 24/04/2018
CONSELL RECTOR DEL CONSORCI 2007 VOCAL SUPLENT 27/04/2018
CONSELL RECTOR DE L'IVIA MEMBRE 24/04/2018
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL VOCAL 01/04/2018
FORO DE DIÁLOGO EN EL ÁMBITO DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE LA CV VOCAL 01/04/2018
PLENO DE LA MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA CV VOCAL SUPLENTE 01/04/2018
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO (II) VOCAL 01/04/2018
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE PERSONAL, FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL (I) VOCAL 01/04/2018
MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA GENERALITAT VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN, VIGILANCIA Y ESTUDIO DEL II CONVENIO COLECTIVO CIVE VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA E INVERSIONES PÚBLICAS DE LA GV VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO EN LOS PRESUPUESTOS DE LA GV PRESIDENTA 01/04/2018
COMISIÓN MIXTA DE TRANSFERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO-GV VOCAL 01/04/2018
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'AEROCAS VICESECRETARIA 27/11/2015
COMITÉ DE DIRECCIÓN AVAP VOCAL 01/04/2018
COMISSIÓ EXECUTIVA CIUTAT DE LA LLUM -CdL VOCAL 13/10/2016
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA EL SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LAS POLÍTICAS DE RACIONALIZACIÓN Y AUSTERIDAD EN EL GASTO EN EL AMBITO DE LA GV-COMISIÓN TÉCNICA VOCAL 01/04/2018
COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES VOCAL 01/04/2018
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ CIUTAT DE LA LLUM VOCAL 01/09/2015
ACORD DEL CONSELL DE PERTENÈNCIA A MÉS D'UN ORGAN COL·LEGIAT 10/05/2018
CONSEJO DE COORDINACIÓN DE DEPORTE VOCAL 01/04/2018 Pública
COMISSIÓ ESTUDI REVERSIÓ DE SERVEIS PÚBLICS EXTERNALITZATS 14/12/2020 Pública
FÒRUM DE DIÀLEG EN L'ÀMBIT DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA Òrgan de participació, diàleg i col·laboració, en el si de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per al debat, estudi, valoració i anàlisi de les matèries previstes en l'ACORD de 15 de març de 2019' VOCAL 14/12/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 18.036,41 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 16.217,39 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 55.611,85 €
Nua propietat 3 Vivendes Valencia/València 115.043,36 €
Ple domini 0 Immobles rústics Valencia/València 0,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 15.577,50 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 0,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA BBVA 7.892,37 €
HIPOTECA BANCO SANTANDER 8.297,08 €
Total: 16.189,45 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 782,30 €
Rendiment del treball 53.674,88 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos