FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Nicolás César Jannone Bellot

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Finançament
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 30/09/2023 DOGV
 • Plaça de Nàpols i Sicília, 6 - 46003 - València
 • jannone_nicbel@gva.es
 • 961922797
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Finançament exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'anàlisi, coordinació, seguiment, gestió, supervisió i execució de la política financera i de la reforma del sistema de finançament autonòmic.

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Finançament, i adscrita a aquesta, la Direcció General de Tributs i Joc exerceix, entre altres, les competències següents:

 • Estudiar i elaborar les normes autonòmiques relatives a ingressos de naturalesa tributària o de preus públics, l'emissió d'instruccions i circulars per al seu compliment, i la interpretació d'aquestes normes, a través de la resolució de consultes o l'emissió d'informes.
 • Analitzar, estudiar i emetre informes d'aquelles qüestions de caràcter fiscal que afecten directament o indirectament la Comunitat Valenciana i l'elaboració de les propostes de política fiscal.
 • Elaborar les estimacions pressupostàries d'ingressos la gestió dels quals siga competència de la Generalitat i de la memòria de beneficis fiscals del pressupost de la Generalitat, així com el control del nivell d'execució dels ingressos de dret públic i dels beneficis fiscals de la Generalitat.
 • Avaluar les propostes dels plans plurianuals de gestió i dels programes anuals d'actuació de l'Agència Tributària Valenciana per a la seua elevació a l'aprovació per la persona titular de la conselleria, i l'avaluació de totes les propostes i iniciatives de millora que efectuen els òrgans competents d'aquesta agència en l'àmbit de la planificació i programació de la seua activitat.
 • Participar, en representació de la Generalitat, en els òrgans de coordinació normativa en matèria tributària, quan no corresponguen a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
 • Elaborar les propostes de resolució dels procediments de nul·litat de ple dret o declaració de lesivitat dels actes dictats en matèria tributària.
 • Elaborar les propostes de contestació a les queixes presentades en matèria de la seua competència davant el Defensor del Poble, el Síndic de Greuges o les altres institucions de defensa dels drets de la ciutadania o de les persones contribuents.
 • Elaborar informes per a determinar la postura del Consell en relació amb iniciatives parlamentàries amb incidència en l'àmbit fiscal.
 • Supervisar el sistema d'atenció de queixes, suggeriments i altres instruments de control de qualitat i avaluació, i la proposta de contestació de les queixes formulades en l'àmbit de les competències de la direcció general.
 • Elaborar els models de declaració de tributs o preus públics de competència de la Generalitat.
 • Mantindre la informació dels portals tributaris i d'altres instruments d'assistència, divulgació i informació en matèria de la seua competència.
 • Exercir les competències que la Llei 1/2020, d'11 de juny, de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia a la Comunitat Valenciana, i la resta de normes específiques en matèria de joc, assignen a la conselleria competent en matèria d'hisenda, i que no siguen atribuïdes expressament a altres òrgans per norma legal o reglamentària.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.916,76 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i : 5.968,63 €

El complement personal d'alt càrrec és una compensació destinada a equiparar la retribució de qui ocupa un lloc d'alt càrrec en el Consell amb la retribució que venia percebent com a personal funcionari abans d'assumir el càrrec.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I, art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

 • Retribució íntegra i: 77.693,21 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 15.919,18 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.929,56 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 17.848,73 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 27/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 87.529,42 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 6.643,95 €
Ple domini 16 Immobles rústics Itàlia 10.568,00 €
Nua propietat 16 Immobles rústics Itàlia 10.568,00 €
Ple domini 16 Immobles rústics Itàlia 34.027,50 €
Nua propietat 16 Immobles rústics Itàlia 34.027,50 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 554,30 €
CAIXABANK 1.500,00 €
Total: 2.054,30 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
FORD PUMA TITANIUM X 1.0 125CV 22.400,00 €
CITROEN XARA PICASSO 1.8 16V EXCLUSIVE 3.000,00 €
Total: 25.400,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO COMPRA COCHE FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA 14.429,05 €
Total: 14.429,05 €
Plans de pensions.
Descripció Import
VIDACAIXA SAU EMPLEADOS DEL IVF 16.456,78 €
Total: 16.456,78 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 27/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 74.452,64 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 18/01/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA REALIZACIÓN DE INFORMES COAUTOR ARTICULO REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 01/04/2022 01/04/2022 NO NO
UNIVERSIDAD DE VALENCIA DOCENCIA PARTIPANTE EN MESA REDONDA EN III WORKSHOP EVALUACION POLITICAS PUBLICAS EN DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA 04/02/2022 04/02/2022 NO NO
FONDO DE GARANTIA DE INVERSIONES (FOGAIN) ASEGURAR A LOS INVERSORES DE DE SUS INVERSIONES POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES Y AGENCIAS DE VALORES MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION POR REPERSENTACION GENERALITAT PERO SIN DERECHO A VOTO 03/10/2017 31/03/2024 NO NO
COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES SUPERVISION MERCADOS FINANCIEROS E INTERVINIENTES Y CONDUCTAS VOCAL SUPLENTE COMITE CONSULTIVO EN REPRESENTACIÓN GENERALITAT VALENCIANA 03/10/2017 31/03/2024 NO NO

Presentada el 27/11/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA REALIZACIÓN DE INFORMES COAUTOR ARTICULO REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 01/04/2022 01/04/2022 NO NO
UNIVERSIDAD DE VALENCIA DOCENCIA PARTIPANTE EN MESA REDONDA EN III WORKSHOP EVALUACION POLITICAS PUBLICAS EN DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA 04/02/2022 04/02/2022 NO NO
FONDO DE GARANTIA DE INVERSIONES (FOGAIN) ASEGURAR A LOS INVERSORES DE DE SUS INVERSIONES POR MAL FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES Y AGENCIAS DE VALORES MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION POR REPERSENTACION GENERALITAT PERO SIN DERECHO A VOTO 03/10/2017 31/03/2024 NO NO
COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES SUPERVISION MERCADOS FINANCIEROS E INTERVINIENTES Y CONDUCTAS VOCAL SUPLENTE COMITE CONSULTIVO EN REPRESENTACIÓN GENERALITAT VALENCIANA 03/10/2017 31/03/2024 NO NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 18/01/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN MIXTA COOPERACION GENERALITAT VALENCIANA Y FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FUNCIONES DE COORPACION ENTRE LA GENERALITAT Y LA FEDERACION MIEMBRO POR PARTE DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA, ECONOMIA Y ADMINISTRACION POR DELEGACION DEL SECRETARIO AUTONOMICO DE HACIENDA Y FINANCIACION 11/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 18/01/2024 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMSIÓN MIXTA CONSELL-LES CORTS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA DEUDA HISTÓRICA ASESORAMIENTO PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y APORTAR SOLUCIONES A LA DEUDA HISTÓRICA MIEMBRO EN REPRESENTACIÓN DE LA GENERALITAT 04/01/2024 Pública
INSTITUTO VALENCIANO VALENCIANO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (IVACE) PROMOCIÓN LAS ACTIVIDADES EN SECTORES PRODUCTIVOS DE LA COMUNITAT VOCAL DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 22/12/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DEL COOPERATIVISMO PROMOCION, ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LA POLÍTICA Y LEGISLACIÓN EN COOPERATIVAS MIEMBRO SUPLENTE DE REPRESENTACIÓN DE LA GENERALITAT 18/12/2023 Pública
COMISIÓN MIXTA COOPERACION GENERALITAT VALENCIANA Y FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FUNCIONES DE COORPACION ENTRE LA GENERALITAT Y LA FEDERACION MIEMBRO POR PARTE DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA, ECONOMIA Y ADMINISTRACION POR DELEGACION DEL SECRETARIO AUTONOMICO DE HACIENDA Y FINANCIACION 11/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 27/11/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN MIXTA COOPERACION GENERALITAT VALENCIANA Y FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FUNCIONES DE COORPACION ENTRE LA GENERALITAT Y LA FEDERACION MIEMBRO POR PARTE DE LA CONSELLERIA DE HACIENDA, ECONOMIA Y ADMINISTRACION POR DELEGACION DEL SECRETARIO AUTONOMICO DE HACIENDA Y FINANCIACION 11/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 04/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 12/12/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos