FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
  • X legislatura (17/06/2019-25/06/2023)
  • Director general de Fons Europeus
  • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • Nomenament: 18/09/2018 DOGV
  • Plaça Nàpols i Sicilia, 10, 1. 46003. València
  • iranzo_and@gva.es
  • 961 207 161
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General de Fons Europeus exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de coordinació de finançament europeu, control i coordinació d'ajudes europees a la Generalitat, promoció del desenvolupament regional en el marc de polítiques regionals de la Unió Europea, fons europeus, així com la seua verificació i control, i el coneixement, seguiment i control de la participació de la Generalitat i el seu sector públic instrumental en projectes europeus.
 
Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, controlant i supervisant el compliment dels objectius.
 
Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, i adscrita a aquesta, la Direcció General de Fons Europeus, exerceix, entre altres, les següents competències:
 
a) Planificar, aplicar i avaluar la política regional que acorde el Consell en el marc establit per la Unió Europea, l'Administració general de l'Estat i el propi de la Generalitat, així com el que es desprenga dels acords i convenis que s'aconseguisquen amb altres administracions i entitats públiques o privades.
 
b) Preparar i presentar els projectes d'inversió susceptibles de ser cofinançats amb fons europeus.
 
c) Conéixer, difondre, planificar i realitzar el seguiment dels fons estructurals de la Unió Europea gestionats pels centres directius de la Generalitat, incloent els corresponents a la cooperació territorial europea.
 
d) Definir i gestionar els programes d'incentius regionals i autonòmics a la inversió.
 
e) Definir i gestionar el Programa de desenvolupament local.
 
f) Dirigir el programa «*Eurodisea», de l'Assemblea de Regions d'Europa, com a membre del comité de direcció d'aquest, i la seua gestió.
 
g) Planificar la participació de la Generalitat en el Fons Social Europeu i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en la seua qualitat d'organisme intermedi dels programes operatius, així com la gestió d'una part d'aquesta.
 
h) Dirigir i controlar les ajudes públiques concedides per la Generalitat, en el marc de la política de competència de la Unió Europea.
 
i) Conéixer, estudiar i coordinar les diferents fonts de finançament comunitàries a través de la presència i participació en les corresponents comissions delegades o altres estructures, i la seua difusió als diferents òrgans gestors de la Generalitat.
 
j) Autoritzar i realitzar el seguiment de la participació de la Generalitat Valenciana en iniciatives i projectes europeus de gestió directa, indirecta i compartida amb finançament europeu, a través de la seua notificació a aquesta direcció general.

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

  • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

  • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

  • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 14/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 6 Altres immobles urbans Valencia/València 174.549,71 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 45.632,24 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Santander 10.866,84 €
Openbank 697,31 €
Total: 11.564,15 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
OPEL ZAFIRA 4.416,00 €
Total: 4.416,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTEC HIPOTECARI 78.692,82 €
Total: 78.692,82 €

Presentada el 09/08/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 6 Altres immobles urbans Valencia/València 174.549,71 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 45.632,24 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Santander 17.353,67 €
Open Bank 648,92 €
Total: 18.002,59 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
OPEL ZAFIRA 4.416,00 €
Total: 4.416,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRECTEC HIPOTECARI AL 100% 79.673,64 €
Total: 79.673,64 €

Presentada el 18/05/2022 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 6 Altres immobles urbans Valencia/València 174.549,71 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 45.632,24 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Santander 2.511,27 €
Total: 2.511,27 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
OPEL ZAFIRA 10.304,00 €
Total: 10.304,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRECTEC HIPOTECARI AL 100% 85.134,53 €
Total: 85.134,53 €

Presentada el 07/11/2019 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 3 Altres immobles urbans Valencia/València 174.549,71 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 45.632,24 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Santander 154,54 €
Banco Santander 10.807,74 €
Total: 10.962,28 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Depósito de custodia en Banco Santander 15,33 €
Total: 15,33 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
OPEL ZAFIRA 10.304,00 €
Total: 10.304,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRECTEC HIPOTECARI AL 50% 60.000,00 €
Total: 60.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 14/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 57.035,36 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 07/12/2022
Descripció Import
Rendiment del treball 54.984,54 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,09 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 03/12/2021
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2,96 €
Rendiment del treball 54.984,20 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 91,70 €
Rendiment del treball 49.309,04 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 7,93 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 4.002,68 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 07/11/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 54.394,56 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 260,65 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 4,88 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 27/11/2018
Descripció Import
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 63,20 €
Rendiment net reduït 45.462,28 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 27/11/2018

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELL CONSULTIU D'ASSUMPTES EUROPEUS D'ETTERBEEK - CCAE (Bélgica) Membre (voluntari i no remunerat) 03/09/2015 NO
FUNDACIÓ ACM (ASSEMBLEA DE CIUTADANS I CIUTADANES DEL MEDITERRANI) Director 11/03/2016 19/06/2017 NO
INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES (Ivie) Col·laborador en el desenvolupament d'obra científica 01/01/2016 31/12/2016 NO
INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS ECONÒMIQUES (Ivie) Tècnic d'Investigació 21/05/2015 31/12/2015 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 02/05/2022

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 27/02/2018
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA CV Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 27/09/2017
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017
EMPRESA VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. (VAERSA) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017 12/11/2019
INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVAS) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017
Comissió de Seguiment de l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació Membre 09/10/2021 Pública
Comissió Interdepartamental de Joventut Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic 15/05/2020 Pública
COMITÉ DE SEGUIMENT RIS3-CV DE LA GENERALITAT VALENCIANA Membre 30/06/2020 Pública
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA, SME, MP (TRAGSA) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 23/12/2017 30/10/2018 Pública
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EPSAR) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017 25/10/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 07/01/2020 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 27/02/2018
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA CV Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 27/09/2017
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017
EMPRESA VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. (VAERSA) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017 12/11/2019
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EPSAR) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017
INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVAS) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA, SME, MP (TRAGSA) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 23/12/2017 30/10/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 27/11/2018 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 27/02/2018
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN DE LA CV Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 27/09/2017
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017
EMPRESA VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE RESIDUS, S.A. (VAERSA) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (EPSAR) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017
INSTITUT VALENCIÀ D'ACCIÓ SOCIAL (IVAS) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 21/06/2017
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA SA, SME, MP (TRAGSA) Representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en el Consell de Direcció 23/12/2017 30/10/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 03/04/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 03/04/2024 Per compte d'altri
Cese 03/04/2024 Desocupació

Presentada el 15/11/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 21/11/2023 Desocupació
Cese 21/11/2023 Per compte d'altri

Presentada el 20/10/2020 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 21/10/2020

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos