alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Isabel Castelló García

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general del Sector Públic i Patrimoni
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • Plaça Nàpols i Sicilia, 10. Planta 3ª. 46003. València
 • castello_isa@gva.es
 • 961 207 122

Agenda

Agenda juny

La Direcció General del Sector Públic i Patrimoni exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic en matèria de patrimoni de la Generalitat, la seua gestió immobiliària, econòmica, i el parc mòbil de la Generalitat, anàlisi, planificació, ordenació, seguiment i avaluació per a la reestructuració i racionalització del sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els organismes autònoms i els consorcis sanitaris, així com les de seguiment i control d'aquestes actuacions.

Així mateix, li correspon dirigir i coordinar les unitats administratives que s'adscriuen sota la seua dependència, impulsant i coordinant la consecució dels programes i l'execució dels projectes que tinguen assignats, i controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Sota la coordinació, control i supervisió de la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, i adscrita a aquesta, la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni exerceix, entre d'altres, les següents competències:

 • Impulsar l'elaboració d'estudis i propostes d'actuació amb vista a la planificació i ordenació en matèria de reestructuració i racionalització del sector públic instrumental, així com el seguiment i avaluació d'això.
 • Resoldre els expedients i emetre els informes preceptius que, d'acord amb la normativa vigent, corresponguen a la conselleria competent en matèria de sector públic.
 • Impulsar l'elaboració de normativa, propostes d'ordenació i reglamentació del sector públic instrumental.
 • Fer el seguiment de l'evolució del sector públic en l'inventari d'ens de la comunitat autònoma, sense perjudici de les competències atribuïdes a la Intervenció General.
 • Analitzar, avaluar i fer el seguiment de la situació econòmica-financera, pressupostària i de gestió del sector públic instrumental i elaborar propostes en aquesta matèria.
 • Emetre l'informe preceptiu sobre les propostes de relació de llocs de treball o instrument similar i les seues modificacions, elaborades pels ens del sector públic instrumental que estiguen dins del seu àmbit competencial o, excepcionalment, pels organismes autònoms que compten amb personal laboral propi. Definir els procediments i instruccions per a l'elaboració d'aquestes relacions de llocs de treball.
 • Coordinar l'actuació administrativa amb altres nivells de l'Administració de la Generalitat en matèria de regulació i supervisió del sector públic.
 • Cobrir les necessitats de l'Administració de la Generalitat amb la dotació d'edificis administratius.
 • Supervisar i aprovar instruccions d'organització i funcionament, així com l'optimització i assignació d'espais de la Ciutat Administrativa 9 d'octubre (CA90).
 • Supervisar i aprovar instruccions d'organització i funcionament, així com l'optimització i assignació d'espais en el Complex Logístic i d'Arxiu de la Generalitat a Riba-roja de Túria.
 • Impulsar els expedients d'adquisició de béns immobles a títol onerós i gratuït; permuta, alienació, explotació i cessions de béns immobles i drets immobiliaris patrimonials.
 • Impulsar expedients d'afectacions i desafectacions, mutacions demanials, adscripcions i desadscripcions, així com les reversions de béns immobles.
 • Impulsar els expedients de declaració d'hereues i hereus abintestat i liquidació d'herències procedents d'abintestats.
 • Impulsar la defensa i investigació dels béns immobles de la Generalitat.
 • Optimitzar els vehicles de la Generalitat que conformen el parc mòbil.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General del Sector Públic i Patrimoni Llista completa d'obsequis

16/12/2020

2 kgs de raïm de taula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: ISABEL CASTELLÓ GARCÍA

Destinació: Personal despatxe

18/11/2020

Màscareta i penjador amb logotip

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consorci de Museus

Destinatari de l'obsequi: ISABEL CASTELLÓ GARCÍA

Destinació: Personal Direcció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA DE SANITAT TEC. JURIDICO CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS 11/09/2006 16/10/2016 NO
CONSELLERIA DE SANITAT TEC. ADMON. GENERAL SANITARIA DG FARMACIA 17/10/2016 31/01/2017 NO
PRESIDENCIA ASESORA GABINETE PRESIDENT 01/02/2018 31/03/2018 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Nua propietat 100 Vivendes Valencia/València 69.618,01 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 11.686,47 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 211,78 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO BANKIA 72.717,83 €
PRESTAMO PERSONAL ING 3.028,78 €
Total: 75.746,61 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 53.363,61 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,51 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos