alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Nuria Matarredona Desantes

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Innovació Ecològica en la Construcció
 • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Nomenament: 07/08/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Edif. A. 46018. València
 • dg_innovacionyarquitectura@gva.es
 • 961 208 174

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de foment de l'eco-disseny, sistemes de gestió ambiental, compra pública verda, petjada ambiental i etiqueta ecològica en l'àmbit de la construcció; així com la col·laboració amb el departament competent en matèria de medi ambient per a la gestió i reciclatge de residus de la construcció i demolició.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció Llista completa d'obsequis

17/12/2019 - 18/12/2019

Participació en el fòrum de Madrid com a membres del Comitè Nacional de EUROPAN 15

Costs
 • Allotjament
  115,00 €
 • Manutenció
  30,54 €
 • Transport
  127,60 €
 • Total 273,14 €
03/12/2019

COP 25 (transport a càrrec de l'IVE)

18/11/2019 - 19/11/2019

Participació en la primera trobada interregional del Projecte Interreg REDUCES, celebrat a Turku, Finlàndia. (despeces a càrrec del projecte europeu)

18/10/2019 - 21/10/2019

Assistència al Fòrum de Ciutats i Jurats d'EUROPAN 15. Innsbruck. (transporte: avió+taxi)

Costs
 • Allotjament
  281,95 €
 • Transport
  534,53 €
 • Total 816,48 €
19/09/2019 - 22/09/2019

Assistència a les sessions del jurat EUROPAN 15

Costs
 • Allotjament
  476,51 €
 • Transport
  127,00 €
 • Total 603,51 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.226,04 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 59.415,58 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General d'Innovació Ecològica en la Construcció Llista completa d'obsequis

14/04/2021

Guia "Més disseny, més salut. Guia per a un interiorisme sostenible i saludable."

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Degà Col·legi de dissenyadors d'interior de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: NURIA MATARREDONA DESANTES

Destinació: Despatx de la directora general

01/03/2021

Calendari xinés any 2021 dedicat al Bou d'Or

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: NURIA MATARREDONA DESANTES

Destinació: Despatx Directora General

13/02/2020

Calendari xinés any 2020 dedicat a la Rata de Metall.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: NURIA MATARREDONA DESANTES

Destinació: Despatx Directora General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Servei Territorial d'Infraestructures Educatives. Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana Arquitecta en Cap Unitat Tècnica 24/01/2019 16/06/2019 NO
Universitat Politècnica de València Docència i investigació Professora Associada 01/02/2016 06/08/2019 Excedència forçosa per càrrec públic NO
Exercici lliure de la professió Arquitectura Arquitecta 01/07/2013 23/01/2019 NO
Exercici lliure de la professió Arquitectura Arquitecta 01/07/2019 31/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE POLÍTIQUES DE CANVI CLIMÀTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA De acuerdo con el Decreto 3/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se crea la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de la Comunitat Valenciana, la Comisión garantiza la adecuada coordinación de los diferentes departamentos del Consell para el desarrollo de las políticas de cambio climático y realiza el seguimiento de la ejecución de la Estrategia Valen Membre 17/09/2019 Pública
Consell Valencià de Cooperativisme La Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana creó el Consejo Valenciano del Cooperativismo como órgano de promoción, asesoramiento y planificación de la política y legislación en materia de cooperativas desarrolladas por la Administración autonómica. Es una entidad de composición paritaria, cuyos miembros son designados por la Confederació de Cooperatives y por el Consell Membre 25/09/2019 Pública
Comité de Seguimiento RIS3-CV de la Generalitat RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy – Estrategia de Especialización Inteligente en Investigación e Innovación) es un término que se refiere a la focalización productiva/empresarial de una región, en nuestro caso la Comunitat Valenciana, en ámbitos potencialmente competitivos y generadores de desarrollo en el marco de un contexto global. Vocal 13/07/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 69.620,83 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 17.580,62 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
Accions banc sabadell 10,82 €
Total: 10,82 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Hermandad Nacional de Arquitectos 13.244,53 €
Total: 13.244,53 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 288,74 €
Rendiment del treball 45.722,28 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 20,22 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos