FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Davinia Bono Pozuelo

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general d'Igualtat i de l'Institut de les Dones
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 46018 - València
 • bono_davpoz@gva.es
 • 961247614
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General d'Igualtat i de l'Institut de les Dones exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de promoció de la igualtat entre dones i homes, i reconeixement dels drets de les dones.
 
Corresponen a la direcció general les següents competències:
 1. Planificar, desenvolupar, fer el seguiment i avaluació de les polítiques públiques relacionades amb la promoció de la igualtat de gènere, reconeixement dels drets de les dones.
 2. Vetlar per l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i la perspectiva de gènere en les polítiques públiques de la Generalitat i, en particular, previndre conductes discriminatòries contra les dones.
 3. Coordinar els serveis i programes d'atenció i suport a la igualtat de gènere i lluita contra el masclisme.
 4. Gestionar les prestacions públiques i programes, serveis i centres d'atenció social del seu àmbit competencial i cooperar amb altres administracions a aquest efecte.
 5. Dissenyar la política residencial i gestionar el concert social de la seua àrea funcional.
 6. Gestionar els concerts de programes i serveis, subvencions i altres prestacions econòmiques i de reconeixement de drets específics en l'àmbit de les competències pròpies de la direcció general.
 7. Coordinar la Xarxa Valenciana d'Igualtat.
 8. Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèries de la seua competència.
 9. Proposar i gestionar contractes de prestació de serveis en l'àmbit residencial i ambulatori de les seues competències.
 10. Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit.
 

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.391,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.690,41 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 26.690,41 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 08/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 100.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 7.300,00 €
Total: 7.300,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXABANK 24.500,00 €
Total: 24.500,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
MINI COOPER 15.000,00 €
Total: 15.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 03/08/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.315,76 €
Rendiment del treball 64.477,07 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 03/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CAIXABANK ENTIDAD FINANCIERA GESTORA DE BANCA PREMIER 27/05/2002 31/07/2023 31-07-2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 27/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consell d'Acció Social del Ajuntament de València Vocal 28/07/2023 Pública
Consell Municipal de les Dones i per la igualtat del Ajuntament de València Vocal 28/07/2023 Pública
Consejo Valenciano LGTBI Vocal 28/07/2023 Pública
Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana Vocal 28/07/2023 Pública
Observatori Valencià per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi Vocal 28/07/2023 Pública
Consell Valencià de les Migracions Vocal 28/07/2023 Pública
Observatorio de Brecha Digital Vocal 28/07/2023 Pública
Comisión Mixta de Atención y Acogimiento a Personas Refugiadas y Desplazadas Vocal 28/07/2023 Pública
Consell Valencià de les Dones Vicepresidenta 1ª 28/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
03/06/2024 12:00Reunión con Guadalupe Martín (Lalalá Brands)Guadalupe Martín Pardo

Curriculum vitae

cargando datos