alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Elena Azcárraga Monzonís

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Habitatge i Regeneració Urbana
 • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • dg_habitatge@gva.es
 • 961 208 362

Agenda

La Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de gestió, ampliació i millora del parc públic d'habitatge de la Generalitat; projectes i actuacions de regeneració urbana; promoció de sòl per a l'edificació d'habitatges i actuacions urbanes relacionades, i actuacions concertades amb les entitats locals en matèria de patrimoni, infraestructures i equipaments urbans.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana Llista completa d'obsequis

14/06/2021

Llibre informe "The prototipo company"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: The prototipo company

Destinatari de l'obsequi: ELENA AZCARRAGA MONZONIS

Destinació: Despatx Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

19/05/2021

Llibre Ciutat i Territori, Estudis Territorials. Vol. LIII

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Destinatari de l'obsequi: ELENA AZCARRAGA MONZONIS

Destinació: Despatx Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

21/04/2021

Un palmito artesà, un exemplar del catàleg del Museu del Palmito "Un mundo de Abanicos", cinc llibres de la Història d'Adaia i un envàs de 250 ml. de vinagre de vi a la taronja "El Perolet"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Aldaia

Destinatari de l'obsequi: ELENA AZCARRAGA MONZONIS

Destinació: Despatx Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

26/10/2020

Revista Agoa Núm. 1 setembre 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Global Omnium

Destinatari de l'obsequi: ELENA AZCARRAGA MONZONIS

Destinació: Despatx directora general

15/10/2020

Revista Ciutat i Territori, Estudis Territorials

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Destinatari de l'obsequi: ELENA AZCARRAGA MONZONIS

Destinació: Despatx Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

14/09/2020

Revista Ciutat i Territori

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Destinatari de l'obsequi: ELENA AZCARRAGA MONZONIS

Destinació: Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana

29/01/2020

Llibre "Nuevo Régimen Jurídico de la Regeneración Urbana" (Jorge Hervá Más)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Jorge Hervá Más

Destinatari de l'obsequi: ELENA AZCARRAGA MONZONIS

Destinació: Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana

20/11/2019

Botella d'aigua de vidre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Ontinyent

Destinatari de l'obsequi: ELENA AZCARRAGA MONZONIS

Destinació: Despatx directora general

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
EAM – URBANISMO, PAISAJE Y ARQUITECTURA Urbanisme, paisatgisme i arquitectura Arquitecta urbanista i paisatgista 01/06/2016 16/07/2019 NO
LA PAISATGERIA, SCP Arquitecta urbanista i paisatgista 26/07/2016 11/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) Gestió del parc públic d'habitatge de la Generalitat Vocal 17/07/2019 Pública
Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. Societat gestora d'actuaciones urbanístiques i edificatòries per la regeneració urbana del barri Cabanyal-Canyamelar (València) Vocal 25/10/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 112.728,95 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 14.219,06 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 36.481,63 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Accions Atresmedia 411,66 €
Accions Bilbao Vizcaya Argentaria 295,00 €
Accions Banc Santander 31.939,09 €
Accions Iberdrola 56.498,11 €
Accions Telefónica 48.412,00 €
Total: 137.555,86 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 696,36 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 11.389,54 €
Rendiment del treball 23.577,67 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2,90 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 117,89 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos