alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Blanca Jiménez Garrido

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Sotssecretària
 • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Nomenament: 13/07/2019 DOGV
 • Plaça del Carme, 4. 46003. València
 • jimenez_blagar@gva.es
 • 963 108 840

Agenda

La Sotssecretaria presta assistència tècnica a la persona titular de la Conselleria i a les persones titulars de les secretaries autonòmiques i de les direccions generals en tot el que es requerisca, i vetla per l'eficaç tramitació dels assumptes que han d'atendre els serveis que en depenen.

Li corresponen les competències de l'article 69 de la Llei 5/1983, i de l'article 54 del Decret 105/2019, així com les següents :

 • Coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats de la conselleria.
 • Tramitar i coordinar les consultes davant l'Advocacia General de la Generalitat que assistisca al departament, dels òrgans superiors i directius i unitats administratives de la conselleria.
 • Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com emetre un informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la conselleria.
 • Coordinar la tramitació de projectes normatius.
 • Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 • Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels diferents centres directius del departament.
 • Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, i establir les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.
 • Planificar i controlar les inversions i operacions de capital de la conselleria, i realitzar els actes de gestió que reglamentàriament li corresponguen.
 • Tramitar els expedients de contractació, excepte els casos de delegació que s'establisquen.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjudici de les facultats atribuïdes a altres òrgans, i exercir la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la conselleria que intervinguen en el seu procés d'elaboració.
 • La gestió patrimonial dels béns afectes a la conselleria.
 • Disposar la publicació de les disposicions, resolucions i anuncis en els diaris oficials.
 • Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la conselleria, en compliment del que es disposa en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i realitzar-ne el seguiment i vigilància.
 • Supervisar el funcionament de les entitats instrumentals dependents de la conselleria, especialment en matèria de recursos humans i organitzatius.
 • Exercir les competències relatives en matèria de simplificació administrativa dels procediments i qualitat dels serveis competència d'aquesta conselleria.
 • Coordinar, supervisar i proposar l'aprovació de normes, procediments, instruccions tècniques, registres d'activitat i qualssevol documents siguen necessaris per a garantir una adequada gestió del tractament de dades de caràcter personal ací com l'establiment d'una estructura de coordinació amb el delegat de Protecció de Dades de la Generalitat.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.944,96 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.550,94 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.531,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Sotssecretària de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica Llista completa d'obsequis

11/03/2021

Llibre "Book from the Ground" del artista xinés Xu Bing

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Centre del Carme Cultura Contemporània - Consorci de Museus de la C. Vciana.

Destinatari de l'obsequi: BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO

Destinació: Despatx

03/03/2021

Llibre del disseny i maquetació del catàleg per a l'exposició celebrada en el MuVIM Dubón. Un artista republicà (1909-1952).

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MuVIM

Destinatari de l'obsequi: BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO

Destinació: Sotssecretària Vicepresidencia Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

01/03/2021

Calendari xinés

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO

Destinació: Sotssecretaria de la Vicepresidencia Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

29/12/2020

Llibres: Cercle de dones, llibre de relats, testimoniatges i ficció, i Racisme i xenofòbia en temps de Covid

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Comissió d'Ajuda al Refugiat-PV

Destinatari de l'obsequi: BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO

Destinació: Sotssecretaria de la Vicepresidencia Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

16/12/2020

Calendari Vielca 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vielca

Destinatari de l'obsequi: BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO

Destinació: Sotssecretaria de la Vicepresidencia Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

28/10/2020

Llibres sobre l'exposició "Arquitectura recent València 2017-18-19"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col·legi Territorial d'Arquitectes de Valencia

Destinatari de l'obsequi: BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO

Destinació: Sotssecretaria de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica

22/10/2020

Un llibre i una ploma

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO

Destinació: Sotssecretaria de la vicepresidencia Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

19/10/2020

Una Mascareta corporativa d'À Punt Mèdia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la corporació valenciana de Mijans de comunicació

Destinatari de l'obsequi: BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO

Destinació: Sotssecrètaria de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

24/09/2020

Llibre Revista Espanyola de la Funció Consultiva

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO

Destinació: Sotssecretària

25/02/2020

Calendari xinés

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Confuci de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: BLANCA JIMÉNEZ GARRIDO

Destinació: Taula del seu despaig

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
INSTITUT VALENCIA D'ART MODERN SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA 01/01/2016 12/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISIÓN DELEGADA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SECRETARIA-COMISION DELEGADA TRANSICION ECOLOGICA SECRETARIA Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 33 Immobles rústics Madrid Espanya 2.764,77 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 1.371,31 €
Ple domini 100 Immobles rústics Madrid Espanya 1.313,96 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 31,97 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 955,48 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 936,69 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 287,81 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 34,39 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 6,07 €
Multipropietat 9 Immobles rústics Madrid Espanya 891,04 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 330,04 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 461,04 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 1.106,85 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 611,43 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 67,69 €
Multipropietat 3 Immobles rústics Madrid Espanya 8.863,80 €
Multipropietat 3 Immobles rústics Madrid Espanya 32,08 €
Multipropietat 3 Immobles rústics Madrid Espanya 5,94 €
Multipropietat 3 Immobles rústics Madrid Espanya 319,61 €
Multipropietat 3 Immobles rústics Madrid Espanya 11,17 €
Multipropietat 3 Immobles rústics Madrid Espanya 18,12 €
Multipropietat 3 Immobles rústics Madrid Espanya 148,35 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 159,89 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 203,75 €
Multipropietat 25 Immobles rústics Madrid Espanya 8,52 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 45.470,42 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 53.563,73 €
Usdefruit 50 Vivendes Valencia/València Espanya 82.780,80 €
Multipropietat 100 Immobles rústics Madrid Espanya 19.939,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 110.875,17 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BBVA 23.848,00 €
Total: 23.848,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXA BANK 13.245,63 €
Total: 13.245,63 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 58.853,62 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1.656,44 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos