FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • María Luisa Mediavilla Cruz

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Sotssecretària
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa, 9 d'Octubre -Torre 3 - 46018 - València
 • mediavilla_mar@gva.es
 • 963247433
 
La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les competències establides en l'article 69 de la Llei del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei, i les seues competències són, entre altres, les següents:
 1. Exercir la superior coordinació i supervisió administrativa i tècnica de les direccions territorials.
 2. Dirigir i gestionar els serveis generals i dependències comunes del departament.
 3. Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que hagen d'elevar-se a la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com emetre un informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la conselleria.
 4. Portar la gestió patrimonial dels béns adscrits al departament.
 5. Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial de la conselleria.
 6. Realitzar la planificació i programació econòmica, incloses les inversions; elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost, excepte en els casos de delegació que s'establisquen.
 7. Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels diferents centres directius del departament, excepte els casos de delegació que s'establisquen.
 8. Tramitar els expedients de contractació, excepte en els casos de delegació que s'establisquen.
 9. Gestionar les despeses de personal, excepte en els casos de delegació que s'establisquen.
 10. Disposar la publicació, quan siga procedent, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans del departament, en els diaris oficials.
 11. Elaborar estudis i anàlisis relatives a la racionalització i reorganització, tant de l'estructura organitzativa del departament, com dels procediments de gestió que es realitzen en aquesta i juntament amb la Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials (IVAFIQ), coordinar els treballs que en aquesta matèria s'elaboren per altres òrgans o unitats del departament.
 12. Impulsar i, si és el cas, elaborar normes, plans i projectes d'actuació relacionats amb les competències assignades al departament.
 13. Controlar la qualitat dels serveis administratius i impulsar-ne la millora, en coordinació i sense perjudici de les competències assignades a la Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials.
 14. Informar sobre els avantprojectes i projectes normatius provinents d'altres departaments.
 15. Exercir la potestat disciplinària respecte del personal adscrit al departament, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 16. Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit del departament, en compliment del que es disposa en la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Generalitat Valenciana, i fer-ne el seguiment i vigilància.
 17. Promoure i coordinar el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal en relació amb els tractaments de dades de les quals la conselleria té la consideració de responsable, sense perjudici de les funcions de gestió i supervisió que corresponen als òrgans superiors i directius, en l'àmbit de les seues competències materials.
 18. Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depenga jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.356,96 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 8.312,46 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i : 13.628,64 €

El complement personal d'alt càrrec és una compensació destinada a equiparar la retribució de qui ocupa un lloc d'alt càrrec en el Consell amb la retribució que venia percebent com a personal funcionari abans d'assumir el càrrec.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I, art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

 • Retribució íntegra i: 88.298,06 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.063,00 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.850,94 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 31.913,94 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 20/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 73.410,49 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 5.308,78 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
banco sabadell 21.963,55 €
banco sabadell 500,00 €
Total: 22.463,55 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
acciones laboratorios reig 364,00 €
Total: 364,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 07/09/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 111.750,03 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -33,92 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 20/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ministerio justicia 18/01/2018 31/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 14/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
INSTITUTO VALENCIANO DE SERVICIOS SOCIALES (IVASS)- CONSEJO DE DIRECCIÓN Vocal 27/07/2023 Pública
ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVHA) - CONSEJO DE DIRECCIÓN Secretaria 26/07/2023 Pública
CONSELL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE HÁBITAT SOSTENIBLE Secretaria 26/07/2023 Pública
COMISIÓN DE ESTADÍSITCA DE VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD Y VIVIENDA Presidenta 27/07/2023 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Secretaria con voz y sin voto 27/07/2023 Pública
COMISION DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y DERECHOS SOCIALES SECRETARIA 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 21/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 23/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
21/11/2023 09:30Reunión con GESMED SL.GESMED, S.L.

Curriculum vitae

cargando datos