alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Enric Juan Alcocer

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general d'Infraestructures de Serveis Socials
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
 • infraestructures_socials@gva.es
 • 961 248 403

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de planificació i coordinació de les infraestructures i centres del sistema públic de Serveis Socials, així com la coordinació i supervisió de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.
 
Corresponen a la direcció general les competències següents:
 
a) Coordinar i supervisar l'actuació de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.
 
b) Dissenyar i executar el Pla d'Infraestructures de Serveis Socials.
 
c) Garantir l'adequació permanent dels centres i serveis a les determinacions establides per la normativa i impulsar la millora de les seues condicions d'accessibilitat, habitabilitat, sostenibilitat, eficiència i qualitat en la prestació de serveis.
 
d) Fer costat a les direccions generals en la cerca de nous espais per a la ubicació de nous centres de serveis socials.
 
e) Inscriure en el Registre General de titulars d'activitats, de serveis i centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana les entitats de l'àmbit dels serveis socials.
 
f) Autoritzar i acreditar els serveis i centres de serveis socials en col·laboració amb les direccions generals i territorials competents per raó de la matèria i el territori.
 
g) Proposar i gestionar els contractes de prestació de serveis, subministraments, equipaments i obres dels centres del sistema públic de serveis socials, excepte d'aquells subjectes al règim d'acció concertada i les d'àmbit de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones.
 
h) Exercir la potestat sancionadora prevista en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius.
 
i) Executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 
j) Exercir les competències del departament en matèria d'infraestructures, manteniment, reforma, adequació i eliminació de barreres arquitectòniques que no siguen expressament atribuïdes a un altre centre directiu.
 
k) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 
l) Executar qualsevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació.
 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials Llista completa d'obsequis

27/02/2020

Reunió amb el gerent de l'Institut Aragonés de Serveis Socials

Acompanyant/s
 • Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema, Sr. Xavier UIceda i directora general de Gestió i Organització del Sistema, Sra. Patricia Ramón
Costs
 • Manutenció
  75,00 €
 • Total 75,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General d'Infraestructures de Serveis Socials Llista completa d'obsequis

14/01/2021

llibre "Bétera i el seu patrimoni"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Bétera

Destinatari de l'obsequi: ENRIC JUAN ALCOCER

Destinació: Despatx Director General

05/11/2019

llibre "No callaré" La vida de Santiago Gapp. Editorial SM

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Col. Ntra. Sra. del Pilar de València

Destinatari de l'obsequi: ENRIC JUAN ALCOCER

Destinació: despatx director general

25/10/2019

Ceràmica d'argila amb forma de cor del Centre Ocupacional d'Oriola

Entitat/Persona que fa l'obsequi: alumnes del Centre

Destinatari de l'obsequi: ENRIC JUAN ALCOCER

Destinació: despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Administració Pública Assessor d'Assumptes Generals de Membres del Consell 06/03/2017 18/03/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió de Coordinació de Polítiques de Canvi Climàtic Membre Pública
Ple Comissió de Protecció Civil Membre Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 41.549,14 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 49.961,76 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 86,33 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos