alts càrrecs

<< Ves enrere
 • José de Lamo Pastor

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general d'Igualtat en la Diversitat
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
 • delamo_jos@gva.es
 • 961 247 636

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Igualtat en la Diversitat és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de polítiques de drets i reconeixement de la diversitat ètnica i cultural, diversitat sexual i familiar, igualtat de tracte, no-discriminació i prevenció dels delictes d'odi i política migratòria.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Planificar, desenvolupar, fer el seguiment i avaluació de les polítiques públiques relacionades amb la diversitat familiar, sexual, de gènere, ètnica, cultural, religiosa, de creença i origen.
 • Vetlar per l'aplicació del principi d'igualtat de tracte i no-discriminació en les polítiques públiques de la Generalitat, així com previndre i contribuir a eliminar els delictes d'odi per motiu de sexe, nacionalitat, origen racial o ètnic, edat, orientació sexual, identitat i expressió de gènere, grup familiar, desenvolupament sexual, diversitat funcional o discapacitat, religió o creença, idees polítiques, pobresa, llengua, cultura, malaltia, estètica o del cos.
 • Coordinar els serveis i programes d'atenció i suport a la diversitat, a la igualtat de tracte i no-discriminació.
 • Gestionar les prestacions públiques i programes, serveis i centres d'atenció social del seu àmbit competencial i cooperar amb altres administracions a l'efecte.
 • Disseny del model d'intervenció social i residencial, tant dels centres com del concert social de la seua àrea funcional.
 • Gestionar, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les competències atribuïdes a les comunitats autònomes en la legislació vigent en matèria de deures i llibertats de les persones estrangeres i refugiades a l'Estat Espanyol.
 • Prestar assessorament als centres i serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àmbit de les competències de la Direcció General.
 • Gestionar els concerts de programes i serveis, sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, així com les subvencions i altres prestacions econòmiques i de reconeixement de drets específics.
 • Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèria de la seua competència.
 • Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit funcional.
 • Fuente: Funciones

  Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General d'Igualtat en la Diversitat Llista completa d'obsequis

01/10/2019 - 02/10/2019

Reunió amb la Directora de Emakunde-Institut Basc de la Dona, i Reunió amb el Secretari General de Drets Humans, Convicència i Cooperació del Govern Basc, ambas amb el Secretari Autonòmic de Igualtat en la Diversitat

Acompanyant/s
 • Secretario Autonómico de Igualdad en la Diversidad
Costs
 • Allotjament
  174,00 €
 • Transport
  374,00 €
 • Total 548,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.016,88 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.127,30 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General d'Igualtat en la Diversitat Llista completa d'obsequis

17/10/2019

Llibre "Programa Saludiversex", programa d'educació afectiu-sexual per a adults amb diversitat funcional intel·lectual, editat per Pirámide

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Jaume I i Salud-sex

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: despatx director general

17/10/2019

Plat de ceràmica amb inscripció del "I Congrés Internacional de Sexualitat: Expressant la diversitat"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat Jaume I - Salusex

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: despatx director general

19/09/2019

Llibre "Poemas desde la otra orilla" Saliendo del armario como madre, autora Carmen Tomeo Pérez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació SUMANT

Destinatari de l'obsequi: JOSÉ DE LAMO PASTOR

Destinació: Despatx director general

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITAT DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL SERVEIS EDUCATIUS I D'INVESTIGACIÓ TECNIC MITJA DE GESTIO 01/02/2007 08/07/2015 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ VALENCIANA DE TUTELES I DEFENSA JUDICIAL D'INCAPACITATS ASSESSORAR LA GVA EN TEMES DE TUTELES VOCAL 13/07/2015 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PUNT DE TROBADA FAMILIAR DE VALÈNCIA AVALUAR EL PUNT DE TROBADA FAMILIAR DE VALÈNCIA VOCAL 13/07/2015 06/08/2016 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO (FAVIDE) ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO PATRÓ 07/08/2015 Pública
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA PROMOURE LA LLIBERTAT RELIGIOSA VOCAL DEL COMITÉ ASSESSOR 18/09/2015 Pública
COMISSIÓ MIXTA D'ATENCIÓ I ACOLLIDA A PERSONES REFUGIADES ASSESSORAR LA GVA EN LES POLÍTIQUES DE MIGRACIÓ I REFUGI VOCAL 28/10/2015 Pública
COMISSIÓ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓ SOCIOSANITÀRIA COORDINAR LES POLÍTIQUES SOCIALS I SANITÀRIES DE LA GVA VOCAL 04/11/2015 Pública
COMISSIÓ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓ DE L’ESPAI SOCIOEDUCATIU COORDINAR LES POLÍTIQUES SOCIALS I EDUCATIVES DE LA GVA VOCAL 20/05/2016 Pública
FUNDACIÓ PER A LA SOLIDARITAT I VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA AYUDAS AL VOLUNTARIADO PATRÓ 20/05/2016 22/12/2016 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL ASSESSORAR EN LES POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL SUPLENT 31/01/2017 Pública
OBSERVATORI DE SEGURETAT ASSESSORAR LA GVA EN POLÍTIQUES DE SEGURETAT VOCAL 23/11/2018 Pública
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT I LA INCLUSIÓ DEL POBLE GITANO ASSESSORAR LA GVA EN LES POLÍTIQUES CAP AL POBLE GITANO VOCAL 28/03/2017 Pública
COMISSIÓ TÈCNICA D'IMPULS AL TURISME INCLUSIU I INTEGRAL COORDINAR LES POLÍTIQUES TURÍSTIQUES DE LA GVA VOCAL 26/04/2016 Pública
COMISSIÓ MIXTA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT DE TRACTE, LA NO DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DELS DELICTES D'ODI 2019-2014 ASSESSORAR A LA GVA EN POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE TRACTE I NO DISCRIMINACIÓ VOCAL 06/02/2019 Pública
FUNDACIÓN SANTA ELENA DE LA COMUNITAT VALENCIANA AJUDAR A DONES EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ PATRÓ 07/03/2016 Altres
FUNDACIÓN MARÍA MARZO AJUDAR A LES DONES I LES FAMÍLIES PATRÓ 31/07/2018 Altres

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 22.564,93 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 93.071,88 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
SOM ALIMENTACIÓ COOPERATIVA VALENCIANA - APORTACIÓ VOLUNTÀRIA FINANÇAMENT INICI ACTIVITAT 2.000,00 €
ECOOO REVOLUCIÓN SOLAR, S.L. - PROYECTO SOM ENERGÍA VALENCIA PLANTA SOLAR HSU46 1.000,00 €
SOM ENERGIA SCCL - CONTRACTE D'AUTOPRODUCCIÓ COL·LECTIVA PROVINENT DE FONTS RENOVABLES 6 ACCIONS ENERGÈTIQUES 600,00 €
ECOOO REVOLUCIÓN SOLAR, S.L. - PROYECTO SOM ENERGÍA VALENCIA PLANTA SOLAR HSU80 2.000,00 €
ALTERNA COOPERATIVA VALENCIANA 2.000,00 €
Total: 7.600,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 54.617,12 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 18,49 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos