alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Such Palomares

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de l'Institut Valencià de les Dones
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 24/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
 • such_marpal@gva.es
 • 961 247 556

Agenda

La Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica d'Igualtat i Diversitat que exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de promoció de la igualtat de gènere, reconeixement dels drets de les dones i foment de masculinitats igualitàries, i prevenció i atenció integral a les dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Planificar, desenvolupar, fer el seguiment i avaluació de les polítiques públiques relacionades amb la promoció de la igualtat de gènere, reconeixement dels drets de les dones, foment de les masculinitats igualitàries i prevenció, sensibilització i atenció integral a les dones víctimes de violència de gènere i als seus fills i filles.
 • Vetlar per l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i la perspectiva de gènere en les polítiques públiques de la Generalitat i, en particular, previndre conductes discriminatòries contra les dones.
 • Coordinar els serveis i programes d'atenció i suport a la igualtat de gènere i lluita contra el masclisme.
 • Gestionar les prestacions públiques i programes, serveis i centres d'atenció social del seu àmbit competencial i cooperar amb altres administracions a l'efecte.
 • Dissenyar la política residencial i gestionar el concert social de la seua àrea funcional.
 • Gestionar els concerts de programes i serveis, subvencions i altres prestacions econòmiques i de reconeixement de drets específics.
 • Coordinar la Xarxa Valenciana d'Igualtat.
 • Dirigir i coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèries de la seua competència.
 • Proposar i gestionar contractes de prestació de serveis en l'àmbit residencial i ambulatori de les seues competències.
 • Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones Llista completa d'obsequis

02/12/2019

Visita Centre de Recuperació Integral per a Dones i Menors Víctimes de la Violència de Gènere de la Federación Asociaciones Mujeres Separadas y Divorciadas (MADRID)

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
28/11/2019

Lliurament dels XXII Premis "Mujeres Progresistas". Federación de Mujeres Progresistas (MADRID)

Costs
 • Transport
  117,00 €
 • Total 117,00 €
01/10/2019 - 02/10/2019

Reunió amb la Directora de Emakinde.- Institut Basc de la Dona. (VITORIA)

Costs
 • Allotjament
  90,50 €
 • Manutenció
  43,06 €
 • Transport
  211,05 €
 • Total 344,61 €
S'ha produït un error en processar la plantilla.
Unable to find resource '10155#10193#679144'
1<div class="webContent">
 
2  #set ($serviceContext = $portal.getClass().forName("com.liferay.portal.service.ServiceContextThreadLocal").getServiceContext())
 
3  #set ($httpServletRequest = $serviceContext.getRequest())
 
4  #set ($objThemeDisplay = $httpServletRequest.getAttribute("THEME_DISPLAY"))
 
5  
 
6  #set($enlaceDatos = $!Enlace.getSiblings())
 
7  #set($documentoDatos = $!Documento.getSiblings())
 
8  #set($valencia = "ca_ES")
 
9  
 
10  
 
11  #if($validator.isNotNull($reserved-article-title.data) || ($reserved-article-title.data!="") )
 
12  <p class="header10">$reserved-article-title.data</p>
 
13	#end
 
14	#if($validator.isNotNull($!Subtitulo.getData()) || ($!Subtitulo.getData()!="") )
 
15	<h2>$!Subtitulo.getData()</h2>
 
16	#end
 
17	
 
18  #if($validator.isNotNull($!Entradilla.getData()) || ($!Entradilla.getData()!="") )
 
19	<div class="content entrada">
 
20		$!Entradilla.getData()
 
21	</div>
 
22	#end
 
23	#if($validator.isNotNull($!Cuerpo.getData()) || ($!Cuerpo.getData()!="") )
 
24	<div class="content cuerpo">
 
25		$!Cuerpo.getData()
 
26	</div>
 
27	#end
 
28	<div class="relatedContents">
 
29	
 
30		#if($validator.isNotNull($enlaceDatos) && $enlaceDatos.size()>0)
 
31			#set($hay_enlaces = false)
 
32			#foreach ($content in $enlaceDatos)     
 
33				#if($validator.isNotNull($content.getData()))
 
34					#set($hay_enlaces = true)
 
35				#end
 
36			#end
 
37			#if($hay_enlaces)
 
38				<div class="links">
 
39					<h2>#language("related-links")</h2>
 
40					<ul> 
 
41					#foreach ($content in $enlaceDatos)  
 
42						#if($validator.isNotNull($!content.getData()))
 
43						  <li>
 
44						  #set($url = $!content.URL.getData())
 
45						  
 
46						  #if($validator.isNotNull($url))
 
47								#if($validator.isNotNull($!content.URL.Apertura.getData()))
 
48									#set($target = $!content.URL.Apertura.getData())
 
49								#else
 
50									#set($target = "_blank")
 
51								#end
 
52								#if ($target == "_blank")
 
53									#set($titleEnlace = "Abre una ventana nueva")
 
54								#else
 
55									#set($titleEnlace = "")
 
56								#end
 
57								#if($validator.isNotNull($!content.Icono.getData()) && $!content.Icono.getData() != "")
 
58									<img src="$!content.Icono.getData()" alt="" />
 
59								#end
 
60								<a href="$url" target="$target" title="$titleEnlace">$!content.getData()</a>
 
61							#else
 
62								$!content.getData()
 
63							#end
 
64							<br/>
 
65							<span>$!content.Descripcion.getData()</span>
 
66							</li> 
 
67						#end
 
68					#end
 
69					</ul>
 
70				</div>
 
71			#end
 
72		#end
 
73		
 
74		#set($journalArticleLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.journal.service.JournalArticleLocalService"))
 
75		#set($assetEntryLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetEntryLocalService"))
 
76		
 
77		#set($hasJournalArticle = $journalArticleLocalService.hasArticle($groupId, $reserved-article-id.data))
 
78		
 
79		## 20160720 Se comenta este bucle ya que parece el causante en los retardos de respuesta en los publicadores con contenidos de otras organizaciones
 
80		## 20141223 Puede que el articulo no sea de la organización actual, buscamos la organizacion a la que pertenece
 
81		## #if (!$hasJournalArticle)
 
82		##
 
83		##	#set($groupLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portal.service.GroupLocalService"))
 
84		##
 
85		##	#set($groups = $groupLocalService.getGroups(0, $groupLocalService.getGroupsCount()))
 
86		##	#foreach( $group in $groups )
 
87		##		#set($hasJournalArticle = $journalArticleLocalService.hasArticle($group.getGroupId(), $reserved-article-id.data))
 
88		##		#if ($hasJournalArticle)
 
89		##			#set($groupId = $group.getGroupId())
 
90		##			#break
 
91		##		#end
 
92		##	#end				
 
93		## #end
 
94		## FIN 20141223
 
95		## FIN 20160720
 
96
 
97		#if ($hasJournalArticle)
 
98			#set($journalArticle = $!journalArticleLocalService.getArticle($groupId, $reserved-article-id.data))
 
99			
 
100			#if($validator.isNotNull($journalArticle))
 
101				#set($assetEntry = $assetEntryLocalService.getEntry("com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle", $journalArticle.getResourcePrimKey()))
 
102				#set($assetLinkUtil = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.asset.service.AssetLinkLocalService"))
 
103				#set($dlFileEntryLocalService = $serviceLocator.findService("com.liferay.portlet.documentlibrary.service.DLFileEntryLocalService"))
 
104
 
105				#if($validator.isNotNull($assetEntry))
 
106					#set($assetLinks = $assetLinkUtil.getDirectLinks($assetEntry.getEntryId()))
 
107				
 
108					#if($validator.isNotNull($assetLinks) && $assetLinks.size()>0)
 
109					
 
110						#set($hay_documentos = false)
 
111						#foreach ($asset in $assetLinks)     
 
112							#set($relatedAssetEntry = $assetEntryLocalService.getAssetEntry($asset.getEntryId2()))
 
113							#if($relatedAssetEntry.getClassName().equals("com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry"))
 
114								#set($dlFileEntry = $dlFileEntryLocalService.getDLFileEntry($relatedAssetEntry.getClassPK()))
 
115							
 
116								#if($validator.isNotNull($dlFileEntry))
 
117									#set($hay_documentos = true)
 
118									#break
 
119								#end
 
120							#end
 
121						#end
 
122						#if($hay_documentos)
 
123							<div class="documents">	
 
124							<h2>#language("related-documents")</h2>
 
125							<ul>
 
126							#foreach ($asset in $assetLinks) 
 
127								#set($relatedAssetEntry = $assetEntryLocalService.getAssetEntry($asset.getEntryId2()))
 
128
 
129								#if($relatedAssetEntry.getClassName().equals("com.liferay.portlet.documentlibrary.model.DLFileEntry"))
 
130									#set($dlFileEntry = $dlFileEntryLocalService.getDLFileEntry($relatedAssetEntry.getClassPK()))
 
131									#if($validator.isNotNull($dlFileEntry))
 
132										#set($idiomaDocumento = $dlFileEntry.getExpandoBridge().getAttribute("Idioma"))
 
133										#set($valorIdiomaPorDefecto = "Sin especificar")
 
134										#set($valorIdioma = $valorIdiomaPorDefecto)
 
135										
 
136										#foreach($idioma in $idiomaDocumento)
 
137											#set($valorIdioma = $idioma)
 
138										#end
 
139										
 
140										#if($locale == $valorIdioma || $valorIdioma == $valorIdiomaPorDefecto)
 
141										<li>
 
142											<a href="/documents/$dlFileEntry.getGroupId()/$dlFileEntry.getFolderId()/$dlFileEntry.getTitle()/$dlFileEntry.getUuid()" target="_blank" title="Abre nueva ventana">$dlFileEntry.getTitle()</a>
 
143										</li>
 
144										#end
 
145									#end
 
146								#end
 
147							#end
 
148							</ul>
 
149							</div>
 
150						#end
 
151					#end
 
152				#end
 
153			#end
 
154		#end
 
155		
 
156	</div>
 
157	
 
158	#if($validator.isNotNull($documentoDatos) && $documentoDatos.size()>0)
 
159	#set($count=0)
 
160	#foreach ($content in $documentoDatos)  
 
161		#set($url = $!content.URLDoc.getData())
 
162		
 
163		#set($urlCarpeta = $!content.URLCarpeta.getData())
 
164		#if($validator.isNotNull($urlCarpeta))
 
165			#set($url = $urlCarpeta)
 
166		#end
 
167		
 
168		#if($validator.isNotNull($url))
 
169			#set($tipo = $!content.Visualizacion.getData())
 
170			
 
171			#if ($url.contains("/documents/"))
 
172				#set($elementsUrl = $url.split("/"))
 
173				#set($pos=0)
 
174				#foreach ($elementUrl in $elementsUrl)
 
175					#if ($elementUrl.contains("documents"))
 
176						#break
 
177					#else
 
178						#set($pos=$pos+1)
 
179					#end
 
180				#end
 
181				#set($pos=$pos+1)
 
182				#set($groupIdListado = $elementsUrl.get($pos))
 
183				#set($pos=$pos+1)
 
184				#set($folderIdListado = $elementsUrl.get($pos))
 
185        <div class="clearfix"></div>
 
186				#if($validator.isNotNull($!content.getData()))
 
187					<h2>$!content.getData()</h2>
 
188				#end
 
189			
 
190				#if ($tipo == "listadoDocumentos")
 
191					<link href="/listado-documentos-portlet/css/.sass-cache/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 
192					<script src="/listado-documentos-portlet/js/main.js" type="text/javascript"></script>				
 
193    			<runtime-portlet instance="$reserved-article-id.data" name="listadodocumentos_WAR_listadodocumentosportlet" queryString="paramParametros=$folderIdListado - $groupIdListado"></runtime-portlet>
 
194				#elseif ($tipo == "galeriaImagenes")
 
195				<div class="ocultarBordes">
 
196				  #set($instancia=$reserved-article-id.data+$count)
 
197					<link href="/html/portlet/image_gallery_display/css/.sass-cache/main.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 
198					 #if ($objThemeDisplay.getURLCurrent().matches('.*folderId=.*'))
 
199					  <runtime-portlet instance="$instancia" name="31"></runtime-portlet>
 
200           #else
 
201            <runtime-portlet instance="$instancia" name="31" queryString="folderId=$folderIdListado"></runtime-portlet>
 
202           #end
 
203				</div>
 
204				#end
 
205			#end
 
206		#end
 
207		#set($count=$count+1)
 
208	#end
 
209#end
 
210
 
211</div> 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.250,36 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 68.360,78 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de l'Insitut Valencià de les Dones Llista completa d'obsequis

23/12/2020

Un parxís de fusta i un calendari de sobretaula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Social ONCE

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Direcció General de l'Institut Valencia de les Dones

21/12/2020

Una agenda per al 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx Directora General de l'Institut Valencia de les Dones

21/12/2020

Una agenda Municipal per la Igualtat de Gènere

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Lliria

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx Directora General de l'Institut Valencia de les Dones

15/12/2020

Una caixa xicoteta amb raïm de taula de la comarca del Vinalopó

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Direcció General

25/10/2020

Un formatge i dues botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Albocàsser

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx DG

18/02/2020

Calendari de sobretaula del nou any Xinés

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Intstitut Confuci de la Universitat de Velència

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Taula del despatx de la Directora General

06/02/2020

Calendari solidari "Calzando Recuerdos" amb fotografies de Vicente Esteban de l'Associació ASPRODIS

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldia d'Elda

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx de la Directora General de l'Institut Valencià de les Dones

30/10/2019

Una cistella de vimet amb productes típics de l'Alt Maestrat: 2 pots de mel de 500 grams cadascun, una botella d'oli de 250 ml., un pot d'ametles i una bossa de pastissos de moniato.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: L'Alcaldessa de l'Ajuntament d'Albocàsser

Destinatari de l'obsequi: MARIA SUCH PALOMARES

Destinació: Despatx DG

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
ADVOCACIA AUTONOMA 01/07/2014 01/12/2015 NO
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARLAMENTARIA 20/12/2016 08/08/2016 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Fundació Santa Elena de la Comunitat Valenciana Ajudar a Dones en situación d’exclusió Patrona 19/10/2016
Fundació Mari Marzo de la Comunitat Valenciana Ajudar a les dones i les famílies Patrona 21/11/2016
Comissió Mixta d’Atenció i Acollida a Persones Refugiades Assesorar la GVA en les polítiques de migració i refugi directora general de l'Institut Valencià de les Dones 05/08/2016 Pública
Consell Valencià de la Dona Treballar a favor de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, facilitant la participació activa i una via de comunicació i col•laboració entre l'Administració Pública i el Moviment Associatiu de Dones. Vicepresidenta 05/08/2016 Pública
Comissió Tècnica de la Conferència Sectorial d’Igualtat Trobada i deliberació, que té com a finalitat aconseguir la máxima coherencia en l’aplicació de les polítiques d’igualtat d’oportunitts definides per l’Administració General de l’Estat i les Comunitats Autònomes Vocal 05/08/2016 Pública
Consell Municipal d’Acció Social Assesorar els òrgans de l’Ajuntament de València en materia de serveis socials. Vocal 10/10/2016 Pública
Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Atenció de Víctimes del Delicte (FAVIDE) Atenció a les Víctimes del Delicte Patrona 19/10/2016 Pública
Consell Municipal de la Dona i per la Igualtat Assesorament als diferents órgans de l’Ajuntament de València en materia de dones i per a la Igualtat efectiva entre dones i homes Vocal 26/10/2016 Pública
Consell Valencià de Cooperació al Desenvolupament Òrgan asesor i via de participación en la política pública de cooperació al desenvolupament, per part de la GVA i diferenst sectors i agenst socials implicats en aquest ámbit en la CV Vocal suplent 31/01/2017 Pública
Comissió Mixta per al Desenvolupament de l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano Assesorar la GVA en les Polítiques cap al Poble Gitano Vocal 28/03/2017 Pública
Comissió de Seguiment del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista Realització del seguiment i avaluació de les mesures incloses en el Pacte per la Lluita contra la Violència de Gènere i Masclista Secretaria 10/11/2017 Pública
Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana Seguiment de la implementació de les polítiques que desenvolupa la Llei Trans de la GVA Vocal 11/11/2018 Pública
Comissió Mixta per al Desenvolupament de l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d’Odi. Assesorar a la GVA en polítiques d’igualtat de tracte i no discriminació Vocal 04/02/2019 Pública
Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere És un instrument d’anàlisi i d’actuació que, en l’àmbit de l’administració de Justícia, promou iniciatives i mesures dirigides a eradicar la violència domèstica i de gènere Vocal Suplent 11/02/2019 Pública
Consell Autonòmic de Salut Mental de la CV Assesorament, coordinació, seguiment i participació, que vetlarà per l’emplene del drets de la ciutadania en materia de salut mental, incloent en ella les conductes addictives. Vocal 18/12/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 24.653,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Mutualitat advocacia 47.210,00 €
Total: 47.210,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 53.877,95 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos