alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rosa Josefa Molero Mañes

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Infància i Adolescència
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
 • molero_rosman@gva.es
 • 961 247 404

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General d'Infància i Adolescència és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials que exerceix les competències establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria de prevenció, protecció, promoció de drets i participació; mesures de protecció i responsabilitat penal establides per la legislació vigent en matèria d'infància i adolescència, i d'adopcions que siguen competència de la Generalitat.
 
Corresponen a la direcció general les competències següents:
 
a) Planificar les polítiques d'infància i adolescència i d'intervenció amb les famílies i establir directrius, coordinar i impulsar els serveis i recursos en els àmbits de promoció de drets de la infància i l'adolescència, la participació tant en l'àmbit públic com en el privat, el foment de polítiques de gènere i igualtat en la població infantil, la prevenció de les situacions de transmissió generacional de l'empobriment, vulnerabilitat, risc i/o desemparament, i de les mesures de protecció i de responsabilitat penal establides per la legislació vigent que siguen competència de la Generalitat i de les entitats públiques.
 
b) Promoure i incentivar els drets de la infància i l'adolescència i la seua participació activa en la societat com a membres de ple dret.
 
c) Fomentar la cultura de la diversitat, del respecte, de la responsabilitat i de l'empatia cap a la infància i adolescència.
 
d) Treballar per a aconseguir l'equitat, promocionant la igualtat d'oportunitats, l'oci educatiu i evitar la transmissió generacional de la pobresa.
 
e) Establir mesures dirigides a garantir el desenvolupament físic, cognitiu, emocional, comunitari, holístic i harmònic dels xiquets, xiquetes i adolescents en els seus entorns de convivència i previndre el desarrelament.
 
f) Impulsar i coordinar les actuacions de les administracions públiques per a dotar dels recursos i suports necessaris a les famílies amb filles i fills en situació de vulnerabilitat i risc.
 
g) Dissenyar i coordinar protocols i actuacions en matèria de risc, desemparament, tutela i guarda.
 
h) Prioritzar l'acolliment familiar front el residencial quan s'haja de posar en marxa una mesura de protecció i treballar per al retorn quan siga possible i, si no, afavorir mesures estables enfront de temporals en funció de l'interés superior del xiquet, xiqueta o adolescent.
 
i) Dotar de transparència i qualitat els recursos d'acolliment familiar i d'adopció, en coordinació amb la Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials (IVAFIQ).
 
j) Treballar per a la inclusió social de les persones menors d'edat en conflicte social i amb mesures judicials.
 
k) Generar recursos que acompanyen o fan costat a la vida independent per a les persones joves que compleixen la majoria d'edat quan estan sota una mesura de protecció.
 
l) Exercir, com a autoritat central en matèria d'adopció internacional, les competències que la Generalitat té atribuïdes en aquest àmbit.
 
m) Afavorir el dret dels xiquets, xiquetes i adolescents a mantindre contacte amb els seus progenitors i familiars en les situacions de ruptura familiar quan així ho aconselle l'interés superior del xiquet o xiqueta.
 
n) Impulsar la formació dels professionals i la investigació, en *colaboració amb la Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials (*IVAFIQ), així com impulsar mecanismes de coordinació entre les administracions públiques presents en la Comunitat Valenciana i tots els serveis adscrits a aquesta direcció general o que estiguen acreditats per aquesta. A més de col·laborar i proposar aquelles accions formatives en aquesta matèria que siguen competència de l'IVAP.
 
o) Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions en les direccions territorials, els serveis de les xarxes públiques d'atenció primària i específica i promoure la transparència, així com fomentar la cultura de la participació i el bon tracte a la infància i l'adolescència.
 
p) Elaborar les propostes dels projectes normatius i de convocatòries relatius a l'àmbit de les competències atribuïdes.
 
q) Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 
r) Gestionar els concerts, en col·laboració i sense perjudici de les competències atribuïdes a la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema, així com les subvencions i les prestacions en matèria de la seua competència.
 
s) Elaborar els documents tècnics, les instruccions i els procediments necessaris per a aconseguir coherència i coordinació entre tots els programes i les actuacions de la direcció general.
 
t) Executar qualsevol altra funció que li assignen les persones titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 05/08/2016 NO
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS INCLUSIVAS ASESORA DE ASUNTOS GENERALES 13/11/2015 04/08/2016 NO
EMAFI COOP V INFANCIA Y FAMILIA PRESIDENTA 01/11/2004 31/10/2015 NO
UNIVERSIDAD DE VALENCIA EDUCACIÓN PROFESORA ASOCIADA 01/09/2006 30/06/2015 NO
UNIVERSIDAD LA FLORIDA EDUCACIÓN PROFESORA 01/09/2012 30/06/2016 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 119.022,03 €
Ple domini 50 Vivendes Itàlia 106,91 €
Ple domini 25 Vivendes Valencia/València 34.598,52 €
Ple domini 25 Garatge Valencia/València 4.426,41 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 37.702,36 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 6.639,28 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 12.817,26 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 4.500,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO 50% 67.886,12 €
HIPOTECA VIVIENDA 25% 61.000,00 €
HIPOTECA VIVIENDA 33.000,00 €
HIPOTECA VIVIENDA 5.000,00 €
hipoteca 80.211,98 €
CREDITO 19.504,10 €
Total: 266.602,20 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXA BANK 9.143,33 €
Total: 9.143,33 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 535,50 €
Rendiment del treball 53.785,21 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 1.950,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos