alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Mercé Martínez i Llopis

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Atenció Primària i Autonomia Personal
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 17/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 3. 46018. València
 • martinez_merllo@gva.es
 • 961 247 671

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica d'Atenció Primària i Serveis Socials que exerceix les competències establides en l'article 70 de Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la resta prevista en l'ordenament jurídic, en matèria d'atenció primària bàsica i específica social, atenció a la dependència i promoció de l'autonomia personal.

Corresponen a la Direcció General les competències següents:

 • Promoure l'atenció primària bàsica i específica del sistema de serveis socials d'atenció primària públic de qualitat en tot el territori de la Comunitat Valenciana.
 • Impulsar l'establiment d'instruments de coordinació en matèria de serveis socials entre les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i tots els serveis adscrits o acreditats per esta direcció general.
 • Dirigir i coordinar tècnicament i funcionalment, en les matèries de la seua competència, les actuacions de les direccions territorials.
 • Coordinar, supervisar, avaluar i establir directrius als serveis socials d'atenció primària de les corporacions locals.
 • Promoure el treball en xarxa dels equips de serveis socials d'atenció primària, la integració dels equips, el treball coordinat i la derivació i seguiment dels programes o intervencions amb les persones.
 • Coordinar, en el marc de les seues competències, els serveis i els centres d'atenció primària de serveis socials que siguen de titularitat de la Generalitat.
 • Prestar l'assessorament tècnic als centres i als serveis, tant de caràcter públic com privat, que actuen en l'àrea funcional de la direcció general.
 • Coordinar amb la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental i la Direcció General de Persones Majors els procediments destinats a l'assignació de serveis i prestacions inclosos en l'elaboració de programes individuals d'atenció.
 • Establir, programar i gestionar els procediments destinats al reconeixement de la situació de les persones dependents, gestionar i supervisar els serveis i prestacions del seu àmbit competencial, incloent-hi l'elaboració dels programes individuals d'atenció.
 • Aportar a l'Administració general de l'Estat la informació necessària per a la recepció del nivell mínim de protecció garantit. Informar sobre el marc de cooperació interadministrativa amb l'Administració general de l'Estat, que es desenvoluparà per mitjà dels corresponents convenis, en els quals s'acordaran els objectius, els mitjans i els recursos per a l'aplicació dels serveis i les prestacions.
 • Impulsar la formació en matèria de dependència de les persones professionals d'atenció primària, cuidadores i assistents personals, en coordinació amb la Direcció General de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials (IVAFIQ). A més de col·laborar i proposar aquelles accions formatives en esta matèria que siguen competència de l'IVAP.
 • Supervisar les actuacions relatives als serveis i als centres en l'àmbit de les seues competències, incloent-hi els tràmits d'autorització i acreditació d'aquests, sense perjudici de les competències que té assignades la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials.
 • Portar el seguiment de l'execució dels expedients de contractació en l'àmbit de les seues competències.
 • Elaborar els documents tècnics, les instruccions i els procediments necessaris per a aconseguir coherència i coordinació entre tots els programes i actuacions de la Direcció General.
 • Executar qualsevol altra funció que li assignen els titulars dels òrgans dels quals depén jeràrquicament, en matèries del seu àmbit d'actuació funcional.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal Llista completa d'obsequis

12/11/2019

Reunió Assistent Personal IMSERSO

Costs
 • Allotjament
  100,00 €
 • Manutenció
  10,00 €
 • Transport
  120,00 €
 • Total 230,00 €
24/10/2019

Reunió Assistent Personal IMSERSO

Costs
 • Allotjament
  130,00 €
 • Manutenció
  10,00 €
 • Transport
  120,00 €
 • Total 260,00 €
01/10/2019 - 02/10/2019

Reunió IMSERSO. Comisió delegada del SAAD

Costs
 • Allotjament
  100,00 €
 • Manutenció
  12,00 €
 • Transport
  120,00 €
 • Total 232,00 €
10/09/2019

Reunión en el IMSERSO. Seguiment del Sistema d´Atenció a la Dependència

Costs
 • Manutenció
  15,00 €
 • Transport
  120,00 €
 • Total 135,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 5.084,40 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.194,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General d'Atenció Primària i Autonomia Personal Llista completa d'obsequis

19/02/2020

Llibre Alzira, l´illa del Xúquer, bossa de roba amb bolígraf, pastís de pa cremat, agenda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d´Alzira

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: Despatx directora general i personal de la direcció general

17/12/2019

LLibre "El legado de la sabiduría" amb bossa de roba

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ATIENZA

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: Despatx

16/09/2019

Llibreta amb format d'agenda i bolígraf blau

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CREAP VALENCIA

Destinatari de l'obsequi: MERCÉ MARTÍNEZ I LLOPIS

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Asociacion Nacional de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales Miembro 01/01/1994 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
IVAS VOCAL 07/07/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 22.919,37 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 12.417,82 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 71.250,70 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 3.537,76 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 3.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca en LA CAIXA 95.754,17 €
Total: 95.754,17 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 58.068,16 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos