alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Marina Aparicio Barberán

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Coordinació Institucional de la Vicepresidència
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Nomenament: 18/07/2019 DOGV
 • Plaça de Nules, 2. (Palau de Valeriola). 46003. València
 • aparicio_marbara@gva.es
 • 963 424 702

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència és el centre directiu dependent de la Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència que exerceix les competències previstes en l'article 70 de la Llei del Consell, i la resta previstes en l'ordenament jurídic, per al suport a la Vicepresidència en els assumptes que en qualitat de Vicepresidència li siguen encomanats per la Presidència, especialment la representació del Consell per a la defensa dels seus interessos dins i fora del territori de la Comunitat Valenciana i la coordinació de l'acció del Consell.

La Direcció General de Coordinació Institucional de la Vicepresidència exercirà les competències relatives a organització general i de suport a la Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència en aquells assumptes que li encarregue la persona titular de la Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència en l'àmbit de les seues competències.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 58.931,48 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Administració Pública Cap de gabinet conselleria Agricultura, medi ambient, canvi climàtic i desenvolupament rural 16/02/2017 24/06/2019 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 0 Vivendes Valencia/València Espanya 44.812,50 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 9.809,92 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 45.599,85 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1,29 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos