FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Sergio Arlandis López

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Cultura
 • Vicepresidència primera i Conselleria de Cultura i Esport
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Avinguda de la Constitució, 284 - 46019 - València
 • arlandis_ser@gva.es
 • 963874145
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Cultura exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria de conservació, protecció, enriquiment, difusió i foment de la cultura, en especial les polítiques de foment del llibre i la lectura; impuls i investigació de les tradicions i institucions tradicionals del poble valencià; patrimoni bibliogràfic, gestió de biblioteques, i arxius.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.978,44

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.059,26 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 - Retribucions de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.039,29 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 26.039,29 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 25/08/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Banco Santander 328,50 €
Total: 328,50 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
Audi Q2 9.900,00 €
Total: 9.900,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 40.937,53 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1,32 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 25/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat de València. Estudis Generals Educación, investigación, docencia Personal Permanente laboral (Prof. Contratado Doctor) 27/12/2019 28/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 19/02/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
PALAU DE LA MÚSICA EVENTOS CULTURALES VOCAL 07/09/2023 Pública
FUNDACIÓN FRANCISCO BRINES ACTIVIDADES CULTURALES PATRONO 24/09/2023 Pública
CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES VOCAL EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 28/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 21/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
PALAU DE LA MÚSICA EVENTOS CULTURALES VOCAL 07/09/2023 Pública
FUNDACIÓN FRANCISCO BRINES ACTIVIDADES CULTURALES PATRONO 24/09/2023 Pública
CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES VOCAL EN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 28/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 25/08/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
en este momento no me consta designación en órganos colegiados 28/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 01/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 01/09/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos