alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María José Rodríguez Blasco

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de l'Advocacia
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 27/07/2015 DOGV
 • Plaça de Manises, S/N. 46003. València
 • rodriguez_marbla@gva.es
 • 963 424 661

Agenda

Agenda juny

La Direcció General de l'Advocacia General exerceix les funcions de:

 • Administració ordinària dels assumptes de l'Advocacia General de la Generalitat i la direcció ordinària d'aquesta.
 • Assistència a l'advocat o l'advocada general de la Generalitat, exercint les funcions que li siguen encomanades o delegades per aquest o aquesta.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de l'Advocacia General de la Generalitat Llista completa d'obsequis

02/03/2017 - 03/03/2017

Assistència I Jornada convocada pel Gabinet Jurídic de la Junta d'Andalusia en Toledo.

Costs
 • Allotjament
  61,15 €
 • Manutenció
  44,70 €
 • Transport
  157,50 €
 • Total 263,35 €
13/04/2016 - 15/04/2016

Assistència a Jornades XV Curs Jurisdicció Contencios-administrativa en Santander.

Acompanyant/s
 • Jose Pla. Director D'Assumptes Contenciosos
Costs
 • Allotjament
  170,00 €
 • Manutenció
  120,00 €
 • Transport
  756,00 €
 • Total 1.046,00 €
18/11/2015 - 20/11/2015

Jornades d'Estudi del Gabinet Jurídic convocades per la Junta d'Andalusia

Acompanyant/s
 • Director Gabinete de Estudios
 • Coordinador Consellería de Transparencia
Costs
 • Allotjament
  71,00 €
 • Manutenció
  68,00 €
 • Transport
  172,00 €
 • Total 311,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.644,12 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i: 8.116,32 €

Complement personal que compensa la diferència retributiva que perceben aquelles persones que ocupen càrrecs per al nomenament dels quals siga requisit ser personal funcionari públic i les retribucions dels quals, exclosos els triennis, siguen inferiors a les que li corresponguen a un subdirector/a general o assimilat amb un grau de carrera professional quatre.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

 • Retribució íntegra i: 75.870,86 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA - JUNTA CONSULTIVA DE CONTRACTACIO VOCAL 27/07/2015
GENERALITAT VALENCIANA- OBSERVATORI DRET CIVIL VALENCIA VICEPRESIDENTA 18/04/2016
GENERALITAT VALENCIANA- COMISSIO BILATERAL COOPERACIÓ ESTAT-CCAA VOCAL 27/07/2015
GENERALITAT VALENCIANA - COMISSIO DE CODIFICACIO CIVIL VALENCIANA VICEPRESIDENTA 30/11/2015

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 68.598,08 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.057,96 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 59.559,08 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 38.474,03 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 23.304,23 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 10.882,67 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 6.063,62 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 1.865,63 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 84.173,61 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 1.874,78 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 10.826,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 9.518,50 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA VIVENDA. CAIXABANK 44.147,00 €
HIPOTECA VIVENDA. CAIXABANK 46.019,50 €
Total: 90.166,50 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 1.005,58 €
Rendiment del treball 61.196,31 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 24,64 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos