alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Herick Manuel Campos Arteseros

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Turisme
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 07/08/2019 DOGV
 • Passeig Tolls, 2. 03502. Benidorm (Alicante)
 • campos_her@gva.es
 • 961 209 787

Agenda

La Direcció General de Turisme exerceix les funcions de:

a) Promoció i ordenació del turisme.

b) Control, coordinació i supervisió de l'activitat i funcionament de
Turisme Comunitat Valenciana.
 
c) Exercici de les competències administratives en l'àmbit normatiu,
inspector i sancionador de l'activitat turística.
 
d) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li
assignen reglamentàriament.
 
 
 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de Turisme Llista completa d'obsequis

21/01/2020 - 24/01/2020

Assistència a la fira de turisme FITUR

Costs
 • Allotjament
  251,94 €
 • Manutenció
  26,75 €
 • Transport
  64,60 €
 • Total 343,29 €
03/12/2019 - 04/12/2019

Promoció Turística de la Comunitat Valenciana a Londres amb Cámara Valencia.

Costs
 • Allotjament
  305,00 €
 • Transport
  370,00 €
 • Total 675,00 €
23/10/2019

Reunió a l'Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)

Costs
 • Manutenció
  6,85 €
 • Transport
  105,00 €
 • Total 111,85 €
10/10/2019 - 11/10/2019

Jornades gastronòmiques i recepció a la oficina de la Comunitat Valenciana a Brusseles amb motiu del 9d'octubre, amb la presencia del President

Costs
 • Allotjament
  168,00 €
 • Transport
  480,00 €
 • Total 648,00 €
01/10/2019

Reunió de la Comisió Sectorial de Turisme a Madrid, Ministerio Industria, Turismo y Comercio

Costs
 • Transport
  105,00 €
 • Total 105,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Turisme Llista completa d'obsequis

23/12/2020

Botella de vi ecològic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS

Destinació: Ús personal

21/12/2020

Torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Artesania Laura Colomina de Xixona

Destinatari de l'obsequi: HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS

Destinació: Ús personal. Aliments amb data de caducitat

03/06/2020

3 ampolles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ruta del vino de Alicante

Destinatari de l'obsequi: HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS

Destinació: ús personal

23/12/2019

Ampolla de Cava

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Agrupación Puertos Deportivos CV

Destinatari de l'obsequi: HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS

Destinació: Despatx

23/12/2019

Torrons.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xixona

Destinatari de l'obsequi: HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS

Destinació: Personal. Es tracta d'aliments amb data de caducitat

21/08/2019

Articles merchandising promocionals de Cullera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cullera

Destinatari de l'obsequi: HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS

Destinació: Ús personal

20/08/2019

Llibre "La ciutat de Xàtiva"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Xàtiva

Destinatari de l'obsequi: HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS

Destinació: Despatx oficial

20/08/2019

Articles merchandising promocionals de Gandia

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Gandia

Destinatari de l'obsequi: HERICK MANUEL CAMPOS ARTESEROS

Destinació: Ús personal

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Congreso de los Diputados Cortes Generales Diputado a Cortes por Alicante 14/11/2017 19/05/2019 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 85.055,48 €
Multipropietat 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.243,71 €
Multipropietat 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 95.801,32 €
Multipropietat 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 5.143,10 €
Multipropietat 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 3.131,14 €
Multipropietat 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 3.060,69 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 14.018,82 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
HC SOCIO GLOBAL S.L. Acciones 416,25 €
Total: 416,25 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA CAJA MAR VIVIENDA, GARAJE, Y 2 TRASTEROS 126.402,00 €
HIPOTECA BBVA PISO Y GARAJE 105.368,00 €
CRÉDITO COCHE RENAULT CLIO RCI BANQUE S.A. 5.000,00 €
Total: 236.770,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BBVA SEGURO ORO 88.200,00 €
ALIANZ 132.222,00 €
RCI BANQUE SA 5.000,00 €
Total: 225.422,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 953,44 €
Rendiment del treball 56.512,12 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 240,69 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos