alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Ana Berenguer Giménez

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general d'Anàlisi i Polítiques Públiques
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 31/07/2019 DOGV
 • Plaça de Manises, S/N. 46003. València
 • berenguer_anagim@gva.es
 • 963 868 212

Agenda

La Direcció General d'Anàlisi i Polítiques Públiques exerceix les funcions de:

 1. Assessorament i assistència a la persona titular de la direcció del Gabinet del President.
 2. Realització d'estudis d'investigació i informes polítics i tècnics per al disseny, anàlisi, avaluació i seguiment de les polítiques públiques del Consell.
 3. Assessorament en la comunicació estratègica de l'acció i polítiques públiques del Consell.
 4. Identificació i anàlisi d'indicadors i fonts d'informació relacionades amb l'acció del Consell i les seues polítiques públiques.
 5. Planificació, execució i anàlisi d'estudis d'opinió relacionats amb l'acció del Consell i les seues polítiques públiques.
 6. Suport tècnic i documental per a l'activitat de l'agenda del president.
 7. Coordinació de les unitats administratives que desenvolupen funcions conduents a l'elaboració de la informació necessària per a l'assessorament del president, i el seguiment, anàlisi i arxivament de la repercussió informativa de l'acció de govern.
 8. Qualssevol altres funcions que li atribuïsca la vigent legislació o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques Llista completa d'obsequis

01/10/2020 - 04/10/2020

Reunions a Madrid: una, amb el subdirector general de Digitalització de la Industria i Entorns Col·laboratius de la Secretaria General d'Industria i de la PYME i una altra amb la consellera de l'empresa TecnicasReunidas.

Costs
 • Transport
  118,00 €
 • Total 118,00 €
09/01/2020 - 10/01/2020

Reunió en Alacant amb experts de diferents universitats sobre la Intel·ligència Artificial

Costs
 • Transport
  96,00 €
 • Total 96,00 €
20/11/2019

Reunió en Madrid

Costs
 • Transport
  91,00 €
 • Total 91,00 €
17/11/2019 - 18/11/2019

Congrés sobre Intel·lìgència Artificial en Alacant

Costs
 • Transport
  140,00 €
 • Total 140,00 €
11/11/2019 - 13/11/2019

Reunió amb membres de la Societat civil. Intervindre Presentació sobre Inteligencia Artificial en Alacant i asistir com a convidada a un concert de música.

Costs
 • Transport
  52,00 €
 • Total 52,00 €
29/10/2019 - 05/11/2019

Diferents reunions en Madrid amb la Fundació Carolina, amb el Secretari General de Coordinació de Política Científica

Costs
 • Transport
  167,00 €
 • Total 167,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.415,48 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 68.525,90 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General d'Anàlisi i Polítiques Públiques Llista completa d'obsequis

04/01/2021

Lot de diferents productes envasats.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càmera de Começ d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: ANA ISABEL BERENGUER GIMENEZ

Destinació: Direcció General

30/11/2020

Botella de vi "Heretat de Cesilia"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEV (Corporació Valenciana Vectalia, SA)

Destinatari de l'obsequi: ANA ISABEL BERENGUER GIMENEZ

Destinació: DIRECCIÓ GENERAL D'ANÀLISI I POLÍTIQUES PÚBLIQUES

07/11/2019

Llibre de sociología "La sociedad valenciana en transformación (1975-2025)" escrit pel Catedràtic de Sociología de la Universitat de Valencia, Antonio Ariño Villarroya

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Antonio Ariño Villaroya

Destinatari de l'obsequi: ANA ISABEL BERENGUER GIMENEZ

Destinació: DIRECCIÓ GENERAL D'ANÀLISI I POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
NYCEDC Administración Pública, Desarrollo Económico 01/11/2016 01/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ALTO CONSEJO CONSULTIVO EN I+D+i Secretaria Adjunta 01/10/2019 Pública
ProVaVac Programa Valenciano de Investigación Vacuna COVID-19 Miembro del Comité Científico 01/03/2021 Pública
ISTEC Sociedad de infraestructuras y servicios de Telecomunicaciones Miembro del Consejo de Administración 09/04/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 3.011,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 26.560,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Banco Caminos 79.000,00 €
Total: 79.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Banco Caminos 112,00 €
Total: 112,00 €
Embarcacions i aeronaus
Descripció Import
Chris Craft 8.950,00 €
Total: 8.950,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 24.868,06 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 164,29 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos