FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José Luís Díez Climent

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Projectes Estratègics
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 12/08/2023 DOGV
 • C/ Cavallers, 2 - 46001 - València
 • diez_joscli@gva.es
 • 963424652
 
La Direcció General de Projectes Estratègics exerceix les funcions de:
 1. Coordinació i seguiment dels projectes estratègics per a la Comunitat Valenciana.
 2. Participació en les comissions de treball i seguiment per a la tramitació dels projectes estratègics.
 3. Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 24.421,80 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 24.421,80 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 28/02/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 31.178,96 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 22.330,85 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Caixabank 2.582,39 €
Total: 2.582,39 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
caixabank 1.343,48 €
Nationale Nederlandes 9.141,87 €
Total: 10.485,35 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
vehiculo 15.000,00 €
Total: 15.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 42.750,00 €
Total: 42.750,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 30/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 48.233,35 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,28 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 30/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GRANT THORNTON ASESORES, S.L. Asesoramiento Jurídico Director Derecho Público 10/05/2021 31/07/2022 NO
Generalitat Valenciana Abogacía de la Generalitat Abogado de la Generalitat 01/08/2022 10/08/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 28/02/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Espacios Económicos Empresariales, S.L. Presidente 28/02/2024 Pública
Consejo Rector del Consorcio Valencia 2007 Vocal titular 12/09/2023 Pública
Aeropuerto de Castellón, S.L. Miembro del Consejo de Administración 20/11/2023 Pública
Autoridad Portuaria de Valencia Vocal del Consejo de Administración 26/01/2024 Pública
Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, S.A. Miembro del Consejo de Administración 12/08/2023 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 06/02/2024 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Autoridad Portuaria de Valencia Vocal del Consejo de Administración 26/01/2024 Pública
Aeropuerto de Castellón, S.L. Miembro del Consejo de Administración 20/11/2023 Pública
Consejo Rector del Consejo Valencia 2007 Vocal titular 12/09/2023 Pública
Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, S.A. Miembro del consejo de administración 12/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 08/03/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 13/03/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos