FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Francisco Daniel González Pérez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Comunicació i Promoció Institucional
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 19/10/2023 DOGV
 • C/ Cavallers,9 - 46001 - València
 • gonzalez_fraper1@gva.es
 • 963424607
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General de Comunicació i Promoció Institucional exerceix les funcions de:
 1. Coordinació de la política informativa del Consell, així com la seua difusió als mitjans de comunicació.
 2. Coordinació dels serveis de premsa de les conselleries i de la resta d'entitats del sector públic autonòmic, en col·laboració amb la Direcció General de l'Oficina de Premsa de la Presidència.
 3. Seguiment del contracte programa de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, en el marc de la comissió mixta de seguiment i control.
 4. Difusió de la informació institucional.
 5. Inici i determinació del contingut dels expedients en matèria de promoció, publicitat i imatge institucional.
 6. Control previ i autorització de projectes de manuals d'identitat corporativa, marques, distintius, logos o símbols d'identificació per a la difusió de la imatge institucional de la Generalitat.
 7. Coordinació, amb caràcter previ a la seua inserció en qualsevol mitjà de comunicació, dels projectes de campanyes i d'insercions publicitàries de la Generalitat.
 8. Coordinació i supervisió de la creativitat i disseny referits a projectes i campanyes publicitàries de la Generalitat.
 9. Realització d'accions de promoció, publicitat i imatge institucional.
 10. Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.391,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.014,88 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 73.406,70 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 12.931,07 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 12.931,07 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 19/12/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 155.792,22 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 3.689,00 €
CAIXABANK 75.587,67 €
CAIXABANK 243.387,90 €
Total: 322.664,57 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
Participaciones accionariales en valores - acciones cotizados 102.623,64 €
Participaciones accionariales en valores - acciones cotizados 35.662,42 €
Participaciones accionariales en valores - acciones cotizados 3.698,24 €
Total: 141.984,30 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER 216 15.000,00 €
SEAT Alhambra 2.0TDI CR S&S Xcellence DSG 150 35.000,00 €
Total: 50.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 19/12/2023
Descripció Import
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 37.719,99 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 54.624,66 €
Rendiment del treball 40.408,52 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 10.917,60 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 19/12/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSORCIO TV DIGITAL LOCAL ALICANTE 'ALICANTE CANAL 21' Servicios de televisión Gerente 19/11/2019 15/10/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 19/12/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
En este momento no me constan actividades inherentes al cargo 18/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 28/12/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/01/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos