FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Raquel Aguado Muñoz

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Directora general de Representació davant la Unió Europea i les Comunitats Autònomes
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 25/01/2024 DOGV
 • C/ Cavallers 9 - 46001 - València
 • aguado_raq@gva.es
 • 963868158
 

La Direcció General de Representació davant de la Unió Europea i les Comunitats Autònomes exercix les funcions de:

a) Suport a la persona titular de la Presidència de la Generalitat en l'execució de l'acció exterior, especialment en les relacions amb la Unió Europea, i amb altres organitzacions d'àmbit europeu, i també en la gestió de les relacions amb les comunitats autònomes.

b) Direcció, coordinació i suport de les relacions dels diferents departaments del Consell amb els organismes de la Unió Europea i les organitzacions interregionals i internacionals, i amb les comunitats autònomes.

c) Representació, defensa i promoció dels interessos multisectorials de la Comunitat Valenciana davant les institucions i òrgans de la Unió Europea. Amb esta finalitat, prestarà el suport necessari als membres del Consell i al personal de l'administració de la Generalitat per a desenvolupar les seues funcions.

d) Representació de les relacions del Consell amb altres comunitats autònomes.

e) Gestió de l'acció exterior i davant de les comunitats autònomes.

f) Assessorament a les conselleries en l'elaboració de projectes normatius en relació amb el marc jurídic europeu, així com, si és el cas, notificació de projectes de normes en virtut de normativa europea.

g) Impuls de les actuacions necessàries per a fomentar el coneixement i informar la societat valenciana sobre el funcionament de la Unió Europea i les seues polítiques principals.

h) Participació en la Conferència per a Assumptes Relacionats amb la Unió Europea i els seus òrgans dependents.

i) Intermediació entre les institucions de la Unió Europea i els diferents departaments del Consell en els procediments, per eventual vulneració de la normativa europea.

j) Coordinació de les actuacions en l'exterior, i dels viatges d'àmbit internacional de personal i alts càrrecs de la Generalitat.

k) Establiment de les vies per a facilitar a la representació social i institucional valenciana la relació amb les institucions i òrgans de la Unió Europea, així com amb entitats de l'exterior, organitzacions interregionals i organitzacions internacionals i amb les comunitats autònomes.

l) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 59.986,77 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 59.986,77 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des del nomenament fins al 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 25/03/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 36.282,87 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 48.877,26 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
bbva 13.528,48 €
BBVA 65,32 €
Total: 13.593,80 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
COCHE ALFA ROMEO GIULETTA 32.000,00 €
Total: 32.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 21/03/2024
Descripció Import
Rendiment del treball 61.696,62 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 25/03/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universidad Europea de Valencia Universidad docente externo 02/01/2022 22/12/2023 NO
FEDEMCO Federación nacional de fabricantes de envases y embalajes de madera y sus componentes Directora Gerente 04/09/2023 24/01/2024 NO
IVEX e IVACE Generalitat Valenciana JEFA DE SERVICIO ESPECIALIZACION INTERNACIONAL 17/10/2005 31/08/2023 desde el 31 de agosto, en excedencia NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 25/03/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA Directora General de Representació davant la UE i les CC.AA 25/01/2024 Pública
FVP-UPV actividad docente 15/03/2024 15/03/2024
Universidad Europea de Valencia actividad docente 24/02/2024 02/03/2024

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 02/04/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 03/04/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos