alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Jeannette Segarra Sales

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de l'Agenda Valenciana Antidespoblament
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 07/08/2019 DOGV
 • C/ Major, 78. 12001. Castelló de la Plana
 • segarra_joa@gva.es
 • 964 336 164

Agenda

Agenda juny

La Direcció General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament exerceix les funcions de:

 • Estudi, disseny, impuls, aplicació i seguiment de totes les mesures en l'àmbit del repte demogràfic i la lluita contra el despoblament.
 • Gestió de les mesures de foment i dels fons de la Generalitat destinats a la lluita contra el despoblament.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament Llista completa d'obsequis

11/02/2021

Reunió amb el secretari general per al Repte Demogràfic

Costs
 • Transport
  116,54 €
 • Total 116,54 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.415,48 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 68.525,90 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Col.legi Abecé de Gandia (València) Docència Directora 01/09/2016 08/08/2019 si NO
Col.legi Abecé de Gandia (València) Docència Mestra d'Anglès 01/09/2011 08/08/2019 si NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 16 Locals Valencia/València Espanya 73.685,46 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 66.658,10 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 153.132,33 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 34.906,85 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 46.717,29 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos