alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Antoni Such Botella

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general d'Administració Local
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 09/07/2015
 • Plaça de Manises, 1. 46003. València
 • such_ant@gva.es
 • 963 868 061

Agenda

La Direcció General d'Administració Local exerceix les funcions de:

 • Gestió i execució de la política de la Generalitat en matèria d'administració local, així com la proposta de normativa en el marc del que disposa el títol VIII de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
 • Coordinació de l'actuació del Consell amb la que duen a terme altres administracions públiques amb competència en matèria de règim local, amb especial referència a la coordinació amb les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València d'acord amb el que preveu l'article 66 de l'Estatut d'Autonomia.
 • Gestió de totes les competències relatives al personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal que la legislació bàsica de funció pública atribueix a les comunitats autònomes.
 • Impuls de la racionalització de l'organització territorial i gestió dels procediments relatius a l'organització i demarcació territorial dels municipis de la Comunitat Valenciana, amb l'excepció dels que corresponguen a altres òrgans per raó del seu caràcter tècnic especialitzat.
 • Resolució dels assumptes referits al règim jurídic, personal, organització, béns i serveis de les entitats locals, de conformitat amb el que es disposa en la normativa de règim local i sobre la base del principi de col·laboració entre administracions públiques.
 • Participació, en representació de la Generalitat, en tots aquells òrgans que tenen com a objecte la matèria de règim local, la norma de creació de la qual preveja una participació de la comunitat autònoma, llevat que expressament siga atribuïda a un altre departament, així co la coordinació de l'actuació interna del Consell en tot allò que estiga relacionat amb l'Administració local.
 • Participació en la comunicació i cooperació de la Generalitat amb les administracions locals, sense perjudici d'altres mecanismes de cooperació i col·laboració legalment previstos.
 • Gestió de totes les funcions en matèria de tutela financera de les entitats locals que la normativa de caràcter bàsic, en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, atribueix a les comunitats autònomes.
 • Gestió de les mesures de foment i dels fons de la Generalitat destinats a les entitats locals.
 • Coordinació i informació a les entitats locals dels fons europeus que financen programes locals.
 • Promoció d'accions en l'àmbit municipal que atorguen valor afegit a l'acció municipal.
 • Direcció i coordinació de les actuacions de les delegacions del Consell a les províncies d'Alacant i Castelló.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General d'Administració Local Llista completa d'obsequis

07/02/2017 - 08/02/2017

Reunions Delegació Valenciana al Comite de les Regions a Brussel.les

Costs
 • Allotjament
  161,41 €
 • Transport
  199,05 €
 • Total 360,46 €
21/12/2016 - 22/12/2016

Reunió amb el D.G. de Funció Pública del Ministeri d'Hisenda i AAPP, i reunió a la Vicepresidència del Govern

Costs
 • Allotjament
  126,11 €
 • Transport
  126,50 €
 • Total 252,61 €
13/12/2016 - 15/12/2016

Reunió amb membres del Govern Basc, a Vitoria

Acompanyant/s
 • Vicent Mora Martinez, Jefe de Servicio de Coordinación con Diputaciones y Mancomunidades
Costs
 • Allotjament
  92,55 €
 • Transport
  294,01 €
 • Total 386,56 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.575,96 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.056,04 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 73.742,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General d'Administració Local Llista completa d'obsequis

18/12/2020

Paquets de cholata

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputacó d?alacant

Destinatari de l'obsequi: ANTONI SUCH BOTELLA

Destinació: D

02/01/2020

Caixa productes Nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació Alacant

Destinatari de l'obsequi: ANTONI SUCH BOTELLA

Destinació: Presidencia

13/01/2017

Colecció llibres "Temas Claves de Personal en la Administración Local" (4 llibres)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Valenciana de Tècnics de Personal

Destinatari de l'obsequi: ANTONI SUCH BOTELLA

Destinació: Despatx de la Direcció General

12/01/2017

"Socarrat" xicotet

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Riba Roja de Túria

Destinatari de l'obsequi: ANTONI SUCH BOTELLA

Destinació: Despatx de la Direcció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
SOCIEDAD DE GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS DE EMERGENCIA BOMBEROS FORESTALES CONSEJO ADMINISTRACION Y COMISION EJECUTIVA 09/01/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació per migració de dades a la nova aplicació de registre d'alts càrrecs de la Generalitat (RECCI)

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 1.889,81 €
Rendiment del treball 67.185,21 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 132,84 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos