FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Direcció General de Coordinació de l'Acció de Govern
  • Presidència de la Generalitat

La Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern exercix les funcions de:

a) Establiment de les directrius generals de l'acció del Consell.

b) Preparació i seguiment del Pla Normatiu de la Generalitat i coordinació de l'avaluació d'este.

c) Coordinació de l'execució dels acords del Consell, sense perjuí de les competències que puguen correspondre en esta matèria a altres departaments del Consell.

d) Coordinació de les unitats administratives que incidixen en l'acció política, legislativa i administrativa del Consell.

e) Coordinació de la secretaria i el càrrec de portaveu del Consell, sense perjuí de les competències que corresponen a les persones titulars d'estes.

f) Direcció i coordinació de les relacions del Consell amb l'Administració General de l'Estat.

g) Coordinació de l'acció davant de la Unió Europea i de l'acció exterior i davant de les comunitats autònomes.

h) Direcció de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Madrid, en la qual prestarà el suport necessari a les persones membres del Consell i al personal de l'administració de la Generalitat que hagen de realitzar allí les seues funcions.

i) Coordinació dels viatges d'àmbit nacional de personal i alts càrrecs de la Generalitat.

j) Assessorament en les relacions ordinàries amb l'Administració general de l'Estat.

k) Desenvolupament i intervenció, si és el cas, en les iniciatives de col·laboració amb l'Estat.

l) Intermediació entre l'Estat i els diferents departaments del Consell en els procediments de defensa de les competències de la Generalitat, a través de la participació en els organismes en què corresponga.

m) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae

cargando datos