alts càrrecs

<< Ves enrere
  • Adolf Sanmartín Besalduch

  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Director general d'Administració Local
  • Presidència de la Generalitat
  • Nomenament: 16/03/2023 DOGV
  • Plaça Manises, S/N - 46003 - València
  • sanmartin_adobes@gva.es
  • 963424687
Agenda mar-abr
27 28 29 30 31 1 2
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General d'Administració Local exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l'ordenament jurídic, relatives a l'estudi, informe i resolució dels assumptes referits al règim jurídic, personal, organització, béns i serveis de les entitats locals i de l'organització territorial, i també la tutela financera de les entitats locals.

La Direcció General d'Administració Local exerceix les funcions de:

a) Gestió i execució de la política de la Generalitat en matèria d'administració local, així com la proposta de normativa en el marc del que disposa el títol VIII de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

b) Coordinació de l'actuació del Consell amb la que duen a terme altres administracions públiques amb competència en matèria de règim local, amb especial referència a la coordinació amb les diputacions provincials d'Alacant, Castelló i València d'acord amb el que preveu l'article 66 de l'Estatut d'Autonomia.

c) Gestió de totes les competències relatives al personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal que la legislació bàsica de funció pública atribueix a les comunitats autònomes.

d) Impuls de la racionalització de l'organització territorial i gestió dels procediments relatius a l'organització i demarcació territorial dels municipis de la Comunitat Valenciana, amb l'excepció dels que corresponguen a altres òrgans per raó del caràcter tècnic especialitzat d'aquests.

e) Resolució dels assumptes referits al règim jurídic, personal, organització, béns i serveis de les entitats locals, de conformitat amb el que es disposa en la normativa de règim local i sobre la base del principi de col·laboració entre administracions públiques.

f) Participació, en representació de la Generalitat, en tots els òrgans que tenen com a objecte la matèria de règim local, la norma de creació de la qual preveja una participació de la comunitat autònoma, llevat que expressament siga atribuïda a un altre departament, així com la coordinació de l'actuació interna del Consell en tot allò que estiga relacionat amb l'Administració local.

g) Participació en la comunicació i cooperació de la Generalitat amb les administracions locals, sense perjudici d'altres mecanismes de cooperació i col·laboració legalment previstos.

h) Gestió de totes les funcions en matèria de tutela financera de les entitats locals que la normativa de caràcter bàsic, en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, atribueix a les comunitats autònomes.

i) Gestió de les mesures de foment i dels fons de la Generalitat destinats a les entitats locals.

j) Coordinació i informació a les entitats locals dels fons europeus que financen programes locals.

k) Promoció d'accions en l'àmbit municipal que atorguen valor afegit a l'acció municipal.

l) Direcció i coordinació de les actuacions de les delegacions del Consell en les províncies d'Alacant i Castelló.

m) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament. 

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 25.919,78 €
Ple domini 17 Garatge Castellón/Castelló Espanya 11.664,09 €
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 19.536,51 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 589,75 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 212,92 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 99,82 €
Ple domini 100 Immobles rústics Castellón/Castelló Espanya 178,52 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 1.243,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 4.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÈSTEC HIPOTECARI 35.029,12 €
Total: 35.029,12 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BANCO SABADELL 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 66.551,35 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Director Territorial Presidència 01/05/2016 18/11/2020 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Cese 05/11/2021 Per compte d'altri GVA
Nomenament 11/03/2021

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos