alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Fernanda Escribano Botet

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Promoció Institucional
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 07/08/2019 DOGV
 • C/ Cavallers, 2. 46001. València
 • sapi_ct@gva.es
 • 963 424 664

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Promoció Institucional exerceix les funcions de:

 • Difusió de la informació institucional
 • Control previ i autorització de projectes de manuals d'identitat corporativa, marques, distintius, logos o símbols d'identificació per a la difusió de la imatge institucional de la Generalitat.
 • Coordinació, prèvia a la seua inserció en qualsevol mitjà de comunicació, dels projectes de campanyes i insercions publicitàries de la Generalitat.
 • Coordinació i supervisió de la creativitat i disseny referits a projectes i campanyes publicitàries de la Generalitat.
 • Realització d'accions de promoció, publicitat i imatge institucional.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Directora General de Promoció Institucional Llista completa d'obsequis

07/04/2021

Assistir a una reunió en el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i visitar la redacció de "El Confidencial" en Madrid

Costs
 • Transport
  160,64 €
 • Total 160,64 €
23/10/2020 - 24/10/2020

Assisteix al Programa de la Cadena Ser "Hora 25"

Costs
 • Allotjament
  75,58 €
 • Transport
  26,65 €
 • Total 102,23 €
26/01/2020 - 27/01/2020

Madrid.-Desdejuni informatiu Fòrum Europa MH. President

Costs
 • Allotjament
  96,90 €
 • Transport
  116,54 €
 • Total 213,44 €
21/01/2020 - 22/01/2020

Madrid.-Fira Internacional de Turisme (FITUR)

Costs
 • Allotjament
  162,79 €
 • Transport
  158,84 €
 • Total 320,84 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Directora General de Promoció Institucional Llista completa d'obsequis

15/01/2020

Caixa productes nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DIARI LA RAZON

Destinatari de l'obsequi: MARÍA FERNANDA ESCRIBANO BOTET

Destinació: Cuina del Palau

20/12/2019

Caixa Torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Zenith

Destinatari de l'obsequi: MARÍA FERNANDA ESCRIBANO BOTET

Destinació: Tornat al remitent

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament de Rocafort Administració local 11/11/2016 14/04/2018 NO
Consell Jurídic Consultiu Consultas jurídicas Cap de Gabinet de la Presidència 15/04/2018 06/08/2019 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Albacete Espanya 101.938,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 8.234,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 18.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prèstec Hipotecari 45.672,00 €
Total: 45.672,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 52.815,88 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos