alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Fernanda Escribano Botet

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Directora general de Promoció Institucional
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 07/08/2019 DOGV
 • C/ Cavallers, 2. 46001. València
 • sapi_cp@gva.es
 • 963 424 664
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Promoció Institucional és el centre directiu al qual correspon dur a terme les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'imatge institucional i campanyes publicitàries.

La Direcció General de Promoció Institucional exerceix les funcions de:

a) Difusió de la informació institucional.

b) Control previ i autorització de projectes de manuals d'identitat corporativa, marques, distintius, logos o símbols d'identificació per a la difusió de la imatge institucional de la Generalitat.

c) Coordinació, prèvia a la inserció en qualsevol mitjà de comunicació, dels projectes de campanyes i insercions publicitàries de la Generalitat.

d) Coordinació i supervisió de la creativitat i disseny referits a projectes i campanyes publicitàries de la Generalitat.

e) Realització d'accions de promoció, publicitat i imatge institucional.

f) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Directora general de Promoció Institucional Llista completa d'obsequis

16/02/2023 - 17/02/2023

Assisteix lliurament premis Diari Información Alacant

16/02/2023 - 17/02/2023

Assisteix lliurament Premis Diari Informació Alacant

Costs
 • Allotjament
  104,22 €
 • Total 104,22 €
17/01/2023 - 18/01/2023

Fira Internacional de Turisme ( FITUR )

Costs
 • Allotjament
  376,35 €
 • Transport
  163,15 €
 • Total 539,50 €
06/10/2022 - 07/10/2022

Viatge treball Alacant reunió Delegació Consell, visita Ciutat de la Llum i assistir espectacle amb motiu Dia de la Comunitat Valenciana

Costs
 • Allotjament
  149,57 €
 • Total 149,57 €
18/07/2022 - 19/07/2022

Assistir a una reunio i acte de presentació del Benidorm Fest i al desdejuni col·loqui del MHP en Alacant

Costs
 • Allotjament
  119,72 €
 • Total 119,72 €
05/07/2022 - 06/07/2022

Assisteix al Fórum "Diàlegs: Un nou temps" amb motiu del "Mes de la Comunitat Valenciana a Madrid"

Costs
 • Allotjament
  164,53 €
 • Transport
  196,07 €
 • Total 360,60 €
22/02/2022 - 23/02/2022

Assisteix a la 37 edició lliurament Premis "Importantes" Diari Información Alacant

Costs
 • Allotjament
  122,55 €
 • Total 122,55 €
08/02/2022

Madrid.- Reunió Comunicació Grup Prisa

Costs
 • Transport
  174,63 €
 • Total 174,63 €
18/01/2022 - 19/01/2022

Madrid.- Assisteix a la presentació de la Ruta 99 a Fitur.

Costs
 • Allotjament
  105,00 €
 • Transport
  188,08 €
 • Total 293,08 €
20/07/2021 - 21/07/2021

Madrid.- Desdejuni informatiu Europa Press MH. President

Costs
 • Allotjament
  115,30 €
 • Transport
  159,00 €
 • Total 274,30 €
07/04/2021

Assistir a una reunió en el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i visitar la redacció de "El Confidencial" en Madrid

Costs
 • Transport
  160,64 €
 • Total 160,64 €
23/10/2020 - 24/10/2020

Assisteix al Programa de la Cadena Ser "Hora 25"

Costs
 • Allotjament
  75,58 €
 • Transport
  26,65 €
 • Total 102,23 €
26/01/2020 - 27/01/2020

Madrid.-Desdejuni informatiu Fòrum Europa MH. President

Costs
 • Allotjament
  96,90 €
 • Transport
  116,54 €
 • Total 213,44 €
21/01/2020 - 22/01/2020

Madrid.-Fira Internacional de Turisme (FITUR)

Costs
 • Allotjament
  162,79 €
 • Transport
  158,84 €
 • Total 321,63 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Directora General de Promoció Institucional Llista completa d'obsequis

15/01/2020

Caixa productes nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DIARI LA RAZON

Destinatari de l'obsequi: MARÍA FERNANDA ESCRIBANO BOTET

Destinació: Cuina del Palau

20/12/2019

Caixa Torrons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Zenith

Destinatari de l'obsequi: MARÍA FERNANDA ESCRIBANO BOTET

Destinació: Tornat al remitent

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.769,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.769,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Albacete Espanya 101.938,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 8.234,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 18.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Prèstec Hipotecari 45.672,00 €
Total: 45.672,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 54.984,54 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ajuntament de Rocafort Administració local 11/11/2016 14/04/2018 NO
Consell Jurídic Consultiu Consultas jurídicas Cap de Gabinet de la Presidència 15/04/2018 06/08/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CACSA Vocal del Consell d'Administració CACSA 27/05/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 29/11/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos