alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Antonio Torres Salvador

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Relacions amb les Corts
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 09/07/2015 DOGV
 • Plaça de Nules, 2. 46003. València
 • torres_antsal_a@gva.es
 • 963 424 729

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Direcció General de Relacions amb les Corts exerceix les funcions de:

 • Comunicació entre el Consell i les Corts, i assistència continuada en les matèries d'índole parlamentària.
 • Remissió a les Corts dels escrits i les comunicacions que el Consell envie a la Cambra en relació amb les iniciatives de control i impuls parlamentari.
 • Exercici de les funcions de secretariat de la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.
 • Revisió i tramitació dels documents destinats a la seua inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 • Coordinació i autorització tècnica de les publicacions de les diferents conselleries i organismes, institucions i entitats que en depenguen que integren el fons editorial de la Generalitat i, en particular, l'edició del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 • Informe previ dels convenis que subscriga la Generalitat i gestió del Registre de Convenis i del Registre d'Òrgans Col·legiats.
 • Direcció i coordinació de les actuacions encaminades a recuperar recursos en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.969,26 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 68.079,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Llista d'obsequis filtrada per alt carrec

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Corts valencianes CORTS Diputat 01/05/2013 08/07/2015 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
JUNTA DE SÍNDICS DE LES CORTS Miembro 08/07/2015
COMISIÓN I. DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Vocal 01/06/2016
COMISIÓN SUBSECRETARIOS Y SECRETARIOS AUTONÓMICOS SECRETARIO 08/07/2015 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 14.567,00 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Alicante/Alacant 3.909,55 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 34.567,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 259.906,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 694,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 6.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTAMO HIPOTECARIO BANCAJA 50% 20.850,00 €
Total: 20.850,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 62.178,71 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 2.569,88 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 18,06 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos