FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José Salvador Tárrega Cervera

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Transparència i Participació
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Passeig de l'Albereda, 16 - 46010 - València
 • gobiernoabierto@gva.es
 • 961922292
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General de Transparència i Participació exerceix les funcions de:
 1. Disseny, coordinació, foment i promoció de la planificació i les directrius d'actuació en matèria de transparència, obertura de dades, reutilització d'informació pública, integritat institucional i bon govern en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, i impuls i promoció de les polítiques públiques i els plans d'actuació en aquestes matèries.
 2. Programació, gestió i coordinació de les polítiques del Consell en matèria de participació ciutadana.
 3. Supervisió, coordinació i promoció de la formació i l'avaluació dels mecanismes de participació i transparència.
 4. Suport a les persones valencianes residents fora de la Comunitat Valenciana, així com a les entitats cíviques que aglutinen els valencians i les valencianes que resideixen a l'estranger, a les cases regionals i a les federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes radicades a la Comunitat Valenciana.
 5. Programació, gestió i coordinació de les polítiques del Consell en matèria de la memòria democràtica i de foment de l'autogovern.
 6. Les competències que corresponguen en relació amb la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes; i amb la Llei 25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de la Comunitat Valenciana.
 7. Les competències que puguen correspondre en relació amb l'article 44 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana.
 8. Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 27.102,12 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 27.102,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 06/08/2023

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAJAMAR 77.330,83 €
Total: 77.330,83 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 06/08/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 20.784,69 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 07/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 13/09/2022 28/07/2023 SI
CONSELL DE L´HORTA DE VALÉNCIA (DIPUTACIÓ DE VALÉNCIA) TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 31/05/2022 12/09/2022 NO
AYUNTAMIENTO DE SEDAVÍ TÉCNICO DE CONTRATACIÓN 06/04/2021 05/10/2021 NO

Presentada el 06/08/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 13/09/2022 28/07/2023 NO
CONSELL DE L´HORTA DE VALÉNCIA (DIPUTACIÓ DE VALÉNCIA) TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 31/05/2022 12/09/2022 NO
AYUNTAMIENTO DE SEDAVÍ TÉCNICO DE CONTRATACIÓN 06/04/2021 05/10/2021 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 06/02/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Observatorio Valenciano para la igualdad de trato, la discriminación y la prevención de los delitos de odio Vocal 06/02/2024 Pública
Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) Consejo Rector Vocal 29/07/2023 Pública
Consejo Social de la Ciudad de Valencia Vocal 29/07/2023 Pública
Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana Vocal 29/07/2023 Pública
Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. Miembro del Consejo de Administración 10/08/2023 Pública
Comisión Técnica de Coordinación en materia de Transparencia Presidente 29/07/2023 Pública
Comisión mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias Vocal 29/07/2023 Pública
Consejo de Centros Valencianos en el exterior Vocal 29/07/2023 Pública
Consejo de la ciudadanía española en el exterior- Comisión Sectorial Vocal 29/07/2023 Pública
Consejo de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana Vocal 29/07/2023 Pública
Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana- Comisión de Seguimiento Vocal 29/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 13/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) Consejo Rector Vocal 29/07/2023 Pública
Consejo Social de la Ciudad de Valencia Vocal 29/07/2023 Pública
Consejo de Salud de la Comunidad Valenciana Vocal 29/07/2023 Pública
Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. Miembro del Consejo de Administración 10/08/2023 Pública
Comisión Técnica de Coordinación en materia de Transparencia Presidente 29/07/2023 Pública
Comisión mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias Vocal 29/07/2023 Pública
Consejo de Centros Valencianos en el exterior Vocal 29/07/2023 Pública
Consejo de la ciudadanía española en el exterior- Comisión Sectorial Vocal 29/07/2023 Pública
Consejo de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana Vocal 29/07/2023 Pública
Fondo de Cooperación Municipal de la Comunidad Valenciana- Comisión de Seguimiento Vocal 29/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 27/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 27/09/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Data Títol de la reunió Grup d'interés
05/10/2023 11:30Reunión con la empresa EQUALITATEQUÀLITAT, PARTICIPACIÓ I IGUALTAT S.L.

Curriculum vitae

cargando datos