alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Juan Ángel Poyatos León

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Director general de Coordinació de l'Acció del Govern
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 08/09/2020 DOGV
 • Plaça Manises, S/N. 46003. València
 • poyatos_jua@gva.es
 • 963 424 670

Agenda

La Direcció General de Coordinació de l'Acció del Govern exerceix, sense perjudici del que estableix l'article 24 del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, les funcions de:

 • Establiment de les directrius generals de l'acció del Consell.
 • Preparació i seguiment del Pla normatiu de la Generalitat i coordinació de la seua avaluació.
 • Coordinació de l'execució dels acords del Consell, sense perjudici de les competències que puguen correspondre en aquesta matèria a altres departaments del Consell.
 • Coordinació de les unitats administratives que incideixen en l'acció política, legislativa i administrativa del Consell.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern Llista completa d'obsequis

11/02/2021

Reunió amb el secretari general per al Repte Demogràfic

Costs
 • Transport
  131,00 €
 • Total 131,00 €
03/12/2020

Reunió amb el sotssecretari del Ministeri de Ciència i Innovació

Costs
 • Manutenció
  14,00 €
 • Transport
  146,00 €
 • Total 160,00 €
06/11/2020

Reunió amb el sotssecretari del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

Costs
 • Manutenció
  7,00 €
 • Transport
  133,00 €
 • Total 140,00 €
21/09/2020

Reunió amb el director general d'Assumptes Económics en el Gabinet de la Presidència del Govern

Costs
 • Manutenció
  22,00 €
 • Transport
  137,00 €
 • Total 159,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 60.110,42 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 60.110,42 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Director General de Coordinació de l'Acció del Govern Llista completa d'obsequis

21/12/2020

Plançó de surera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: JUAN ANGEL POYATOS LEON

Destinació: Director general

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 14/11/2018 02/07/2019 NO
Voluntariado y Estrategia Consultoría 01/10/2019 07/09/2020 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sense activitats del mandat inherents al càrrec
Presidència Director General de Coordinació de l'Acció del Govern 08/09/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 61.719,83 €
Ple domini 50 Locals Valencia/València 10.299,38 €
Ple domini 50 Locals Valencia/València 2.516,45 €
Nua propietat 10 Vivendes Cuenca 48.215,22 €
Multipropietat 20 Locals Cuenca 42.274,71 €
Nua propietat 10 Vivendes Valencia/València 30.588,31 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 51.700,83 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 40.450,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 81.500,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 7.714,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO 71.450,00 €
Total: 71.450,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 4.307,91 €
Rendiment del treball 30.885,80 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 3.063,05 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos