FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Jorge Bellver Casaña

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Director general de Relacions amb Les Corts
 • Presidència de la Generalitat
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Plaça de Nules, 2 - 46003 - València
 • dgrelacionscorts@gva.es
 • 963424729
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Direcció General de Relacions amb les Corts exerceix les funcions de:
 1. Comunicació entre el Consell i les Corts i l'assistència continuada en les matèries d'índole parlamentària.
 2. Remissió a les Corts dels escrits i comunicacions que el Consell envie a la Cambra en relació amb les iniciatives de control i impuls parlamentari.
 3. Exercici de les funcions de secretariat de la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries.
 4. Revisió i tramitació dels documents destinats a la inserció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 5. Coordinació i autorització tècnica de les publicacions de les diferents conselleries i organismes, institucions i entitats dependents que integren el fons editorial de la Generalitat i, en particular, l'edició del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 6. Informe previ dels convenis que subscriga la Generalitat i gestió del Registre de Convenis i del Registre d'Òrgans Col·legiats.
 7. Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 64.080,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 64.080,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 27.102,12

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 27.102,12 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 03/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 65 Vivendes Valencia/València Espanya 101.342,89 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 133.378,96 €
Ple domini 100 Vivendes Teruel Espanya 23.723,85 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CAIXABANK 24.455,58 €
BANCO MEDIOLANUM 33.838,00 €
Caixabank 22.988,74 €
Caixabank 23.135,81 €
Caixabank 30.387,69 €
Caixabank 29.712,74 €
Total: 164.518,56 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
OUSBORN TRADER SL - EXPLOTACIÓN FOTOVOLTAICA 92.000,00 €
Total: 92.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW 530 TOURING 12.000,00 €
Total: 12.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca 102.938,20 €
Hipoteca 39.916,14 €
Total: 142.854,34 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 11.046,38 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) -401,65 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 22,01 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 27.778,32 €
Rendiment del treball 87.908,28 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 74,92 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 22/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES VICEPRESIDENT 2º 28/04/2019 26/06/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 03/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON LES CORTS Acompañamiento y Asistencia al representante del Consell en la Junta de Síndics DIRECTOR GENERAL 29/07/2023 Pública
COMISION DE SECRETARIOS AUTONÓMICOS Y SUBSECRETARIOS Secretario Comisión de Secretarios Autonómicos y Subsecretarios SECRETARIO 29/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 25/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos