FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Elena Lumbreras Peláez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Sotssecretària
 • Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • Avinguda Doctor Gadea, 10 - 03001 - Alacant
 • subsecretaria_inicotur@gva.es
 • 965318504
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, en l'àmbit competencial de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Especialment, té atribuïdes les funcions i competències següents:

 • Coordinar i impulsar la tramitació de projectes normatius del departament, així com supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, així com al Consell per a la seua aprovació o perquè prenguen coneixement.
 • Gestionar i coordinar la tramitació dels convenis i acords de col·laboració del departament que hagen de proposar-se al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.
 • Instruir els expedients de responsabilitat patrimonial.
 • Elaborar informes i propostes de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, instruccions i ordres de servei en l'àmbit de la seua competència, i disposar, si escau, la publicació en els diaris oficials de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria.
 • Tramitar els expedients de contractació en l'àmbit competencial de la Conselleria.
 • Dirigir i gestionar els serveis generals i dependències comunes de la Conselleria.
 • Dirigir el Registre General, així com coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats dependents de la Conselleria.
 • Organitzar i controlar els assumptes generals i l'actualització periòdica de l'inventari de béns i material, així com la gestió i l'emmagatzematge de totes les dades i documentació que siguen necessaris per al funcionament correcte dels serveis.
 • Dur a terme la gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.
 • Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjudici de les facultats atribuïdes a altres òrgans.
 • Exercir la potestat disciplinària quant al personal adscrit a la Conselleria, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 • Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost, així com la gestió d'aquest en totes les seues fases comptables.
 • Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, establint les directrius per a la correcta gestió d'ingressos i despeses i l'òptima utilització dels recursos.
 • Recaptar els informes jurídics dels òrgans superiors i directius de la Conselleria davant l'Advocacia General de la Generalitat, d'acord amb el procediment previst en el seu Reglament General.
 • Informar el personal directiu de la Conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus projectes, plans i programes d'actuació.
 • Racionalitzar els procediments administratius, impulsar i coordinar la implantació i desenvolupament dels sistemes i instruments de la gestió de qualitat i transparència en la Conselleria i efectuar estudis i propostes sobre normalització de documentació, simplificació administrativa i transparència.
 • Coordinar, informar i donar compte a l'òrgan superior o centre directiu competent en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa, de transparència i participació ciutadana i de responsabilitat social, de totes les actuacions de la Conselleria en aquestes matèries.
 • Promoure i coordinar el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal en relació amb els tractaments de dades dels quals la Conselleria té la consideració de responsable, sense perjudici de les funcions de gestió i supervisió que corresponen als òrgans superiors i directius, en l'àmbit de les seues competències materials.
 • Tutelar i coordinar les Institucions Firals de la Comunitat Valenciana entre elles i amb els diferents centres directius de la Generalitat, altres entitats del sector públic, o altres administracions públiques.
 • Supervisar el manteniment de les infraestructures firals, d'acord amb el Decret llei 19/2021, de 23 de desembre, i la seua normativa de desplegament.
 • Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre les matèries de competència de la Generalitat, en el que afecte la Conselleria, en col·laboració amb els serveis competents en matèria estadística de l'Administració de la Generalitat.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.
 

Fuente: Funciones

 

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.036,36 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.254,28 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 73.290,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.918,41 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.782,00 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 29.700,41 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 26/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 20 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 11.224,06 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.907,45 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 4.500,00 €
BBVA 140.000,00 €
Total: 144.500,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VOLSWAGE TIGUAN 12.000,00 €
Total: 12.000,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
BBVA 79.598,91 €
Total: 79.598,91 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BBVA 8.772,20 €
Total: 8.772,20 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 21/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 71.566,49 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 22/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 68.847,82 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 22/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 67.788,11 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 22/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ayuntamiento de Alicante Administrción Jefa de Servicio de Turismo 11/05/1988 01/08/2023 Excedencia: SERVICIOS ESPECIALES SI

Presentada el 22/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ayuntamiento de Alicante servicio publico Funcionaria de carrera Técnico Superior A1 11/05/1988 01/08/2023 Servicios especiales SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 24/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, S.A. Prestación del servicio público de inspección técnica de vehículos (ITV), por encargo de la Generalitat. Secretaria del Consejo de Administración. 26/09/2023 Pública
Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A." Promoción, organización y gestión de cuantas actividades requieran la preparación, construcción y puesta en funcionamiento de los proyectos turísticos y de ocio, culturales, deportivos, industrialesy/o terciarios que, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, sean impulsados por la Generalitat. Secretaria del Consejo de Administración 18/09/2023 Pública
Sociedad Valenciana Fira Alacant, S.A. Promoción ferias comerciales Secretaria del Consejo de Administración 15/09/2023 Pública
Sociedad Valenciana Feria Valencia, S.A. Promoción ferias comerciales Secretaria del Consejo de Administración 19/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 31/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 03/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos