alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Rafael Francisco Briet Seguí

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Sotssecretari
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 03/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • briet_raf@gva.es
 • 961 208 096
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular de la Conselleria, exercirà les competències determinades en l'article 69 de la Llei 5/1983 citada, i en l'article 143 del Decret 105/2019, de 5 de juliol del Consell, pel qual s'estableix l'estructura bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

Especialment té atribuïdes les competències següents:

 • Dirigir i gestionar els serveis generals i les dependències comunes de la Conselleria.
 • Dirigir el Registre General, així com coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats, així com la gestió i emmagatzematge de totes les dades i documentació que siguen necessàries per al funcionament correcte dels serveis.
 • Tramitar els expedients de contractació, sense perjudici de la delegació de competències que s'establisca per la persona titular de la Conselleria com a òrgan de contractació ordinari.
 • Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de col·laboració del departament, així com els que hagen de proposar-se al Consell per a ser subscrits amb entitats públiques o privades.
 • Tramitar els procediments de responsabilitat patrimonial.
 • Recaptar els informes jurídics dels òrgans superiors i directius de la Conselleria davant l'Advocacia General de la Generalitat, d'acord amb el procediment previst en el seu Reglament General.
 • Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com emetre un informe sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president o presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.
 • Coordinar i impulsar la tramitació de projectes normatius del departament.
 • Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.
 • Informar el personal directiu de la Conselleria de la procedència legal i la viabilitat econòmica dels seus projectes, plans i programes d'actuació.
 • Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels diferents centres directius del departament.
 • Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament establint les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.
 • Planificar i controlar les inversions i operacions de capital de la Conselleria realitzant els actes de gestió que reglamentàriament li corresponguen.
 • Exercir la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria, excepte en el cas que la sanció proposada siga la separació del servei.
 • Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 • Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjudici de les facultats atribuïdes a altres òrgans, i exercir la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el seu procés d'elaboració.
 • La gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.
 • Disposar la publicació, quan siga procedent, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria en els diaris oficials.
 • Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 • Coordinar, informar i donar compte als òrgans superiors o centres directius competents en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa, de transparència i participació ciutadana i de responsabilitat social, de totes les actuacions de la Conselleria en aquestes matèries. Especialment, promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que es disposa en la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i fer-ne el seguiment i vigilància.
 • Supervisar el funcionament de les entitats instrumentals dependents de la Conselleria, especialment en matèria de recursos humans i organitzatius.
 • Racionalitzar els procediments administratius, impulsar i coordinar la implantació i desenvolupament dels sistemes i instruments de la gestió de qualitat i efectuar estudis i propostes sobre normalització de documentació i simplificació administrativa.
 • Coordinar, supervisar i proposar l'aprovació de normes, procediments, instruccions tècniques, registres d'activitat, i qualssevol documents que siguen necessaris per a garantir una adequada gestió del tractament de dades de caràcter personal, així com l'establiment d'una estructura de coordinació amb el delegat de Protecció de Dades de la Generalitat.
 • Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre les matèries de competència de la Generalitat, en el que afecte la Conselleria, en col·laboració amb els serveis competents en matèria estadística de l'Administració de la Generalitat.
 • Qualsevol altra que se li encomane o delegue, o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.
 • Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Llista completa d'obsequis

21/12/2022

Bolsa Plantón de mirto o arrayan

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL FRANCISCO BRIET SEGUÍ

Destinació: Subsecretaria Conselleria Politica Territorial, Obras Públicas y Movilidad

20/12/2022

Caixa de dolços nadalencs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcaldessa de Xixona

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL FRANCISCO BRIET SEGUÍ

Destinació: Personal de Sotssecretària

21/12/2021

Bossa amb rama d'alzina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL FRANCISCO BRIET SEGUÍ

Destinació: Despacho

17/12/2021

Una caixa amb productes d'alimentació típics de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ALICANTE PORT

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL FRANCISCO BRIET SEGUÍ

Destinació: Ús personal i personal de la Conselleria

22/12/2020

Lot productes nadalencs: Polvorons, Peladilles xocolate, 4 pastilles torrons variats

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE XIXONA

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL FRANCISCO BRIET SEGUÍ

Destinació: PERSONAL DE CONSELLERIA

21/12/2020

Planter d'arbre de Surera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo Tragsa

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL FRANCISCO BRIET SEGUÍ

Destinació: Sotssecretari

15/12/2020

2 Kg de raïm de taula.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL FRANCISCO BRIET SEGUÍ

Destinació: Personal de Sotssecretaria.

27/11/2020

1. Botella de vi blanc, Cesilia Blanc 2019.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Corporación Empresarial VECTALIA, S:A

Destinatari de l'obsequi: RAFAEL FRANCISCO BRIET SEGUÍ

Destinació: Personal Sossecretaria

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 65.715,88 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 65.715,88 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 44.811,11 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 41.858,25 €
Ple domini 15 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 23.105,10 €
Ple domini 15 Altres immobles urbans Alicante/Alacant Espanya 13.755,05 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 176.500,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 29.700,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 10.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRÉSTEC HIPOTECARI 87.700,00 €
BBVA 172.000,00 €
Total: 259.700,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 58.219,08 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES DIPUTAT 24/07/2015 09/07/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Junta Rectora del Parc Natural d l'Albufera Representante Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitatal 16/01/2020
AUTORITAT PORTUÀRIA D'ALACANT VOCAL DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EN REPRESENTACIÓ DE LA GENERALITAT. 22/02/2020
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA VOCAL DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 28/09/2019
CONSEJO DE NAVEGACIÓN Y PUERTO DE ALICANTE. CONSEJO DE NAVEGACIÓN Y PUERTO DE ALICANTE VICEPRESIDENTE 18/12/2020
COMISSIÓ D'ESTADÍSTICA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT PRESIDENT 03/07/2019 Pública
CENTRAL DE COMPRES DE LA GENERALITAT VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE COORDINACIÓ DE LA CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEP. SEGUIMENT I IMPULS POLÍT. RACIONALITZACIÓ I AUSTERITAT GASTO A LA GENERALITAT VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEP. SEGUIMENT RACIONALITZACIÓ GASTO-COMISSIÓ TÈCNICA VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A L'APLICACIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEP. MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA, QUALITAT I SOCIETAT DEL CONEIXEMENT CV (CITEC) VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ D'IRREGULARITATS I MALES PRÀCTIQUES (CIPIMAP) VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ TÈCNICA SEGUIMENT PLA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EDIFICIS PÚBLICS VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ESTADÍSTICA VOCAL 03/07/2019 Pública
COMISSIÓ TÈCNICA DE PUBLICACIONS VOCAL 03/07/2019 Pública
CONSELL VALENCIÀ D'ESTADÍSTICA VOCAL 03/07/2019 Pública
MESA SECTORIAL DE FUNCIÓ PÚBLICA VOCAL 03/07/2019 Pública
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER AL MEDI AMBIENT PATRONO 03/07/2019 Pública
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA VOCAL SUPLENTE 23/09/2019 Pública
Consell de participació Entitat de Sanejament d'Aigües. Representant 12/12/2019 Pública
AGENDA VALENCIANA ANTIDESPOBLAMENT 20/02/2020 Pública
Parc Natural Carrascal de la Font Roja Representant en Junta Rectora 16/04/2021 Pública
Parc Natural de la Serra Mariola Representant en Junta Rectora 25/05/2021 Pública
Comisión Interdepartamental de Infancia y Adolescencia Vocal 01/12/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019
Nomenament 11/03/2019

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos