FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Juan Martínez Caballero

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Sotssecretari
 • Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Edifici B0
 • subsecretaria_amcd@gva.es
 • 961247155
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia
La Sotssecretaria, sota la directa dependència de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 
En especial, té atribuïdes les funcions següents:
 
 1. Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries, així com emetre informe sobre els assumptes que s'hagen de sotmetre al Consell, al president o a la presidenta de la Generalitat o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.
 2. Dirigir i coordinar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats de la conselleria.
 3. Donar suport tècnic i coordinar la tramitació dels convenis i acords de col·laboració de la conselleria, així com els que s'hagen de proposar al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.
 4. Donar suport tècnic i impulsar i coordinar la tramitació de projectes normatius.
 5. Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i fer el seguiment de l'execució del pressupost.
 6. Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.
 7. Gestionar el personal de la Conselleria, les despeses de personal i les seues incidències de nòmina, sense perjuí de les facultats atribuïdes a altres òrgans, exercint la direcció, coordinació i control sobre les diferents unitats de la Conselleria que intervinguen en el seu procés d'elaboració.
 8. L'exercici de la potestat disciplinària, respecte del personal adscrit a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.
 9. Informar el personal directiu de la conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus projectes, plans i programes d'actuació.
 10. Tramitar i coordinar les consultes davant l'Advocacia General de la Generalitat que assistisca al departament, dels òrgans superiors i directius i unitats administratives de la conselleria.
 11. Tramitar i formalitzar els ingressos que s'originen per les activitats dels diferents centres directius de la conselleria.
 12. Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica de la Conselleria, establint les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.
 13. Tramitar els expedients de contractació.
 14. Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial.
 15. La gestió patrimonial dels béns afectes a la conselleria.
 16. Realització dels informes i activitat parlamentària.
 17. Realitzar la supervisió dels projectes, infraestructures i gestió energètica.
 18. Recopilar i analitzar la documentació, publicacions i estadística departamental.
 19. Planificar i coordinar la informatització dels procediments de la Conselleria.
 20. Disposar la publicació, quan corresponga, de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria en els diaris oficials.
 21. Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.
 22. Racionalitzar i simplificar els procediments administratius, sense perjuí de les competències que corresponguen a l'òrgan competent en matèria de simplificació administrativa.
 23. Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la conselleria, en compliment de la normativa en vigor i fer-ne el seguiment i vigilància.
 24. Promoure i coordinar les accions i mesures de protecció de dades de caràcter personal que s'estableixen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que disposa la normativa reguladora de la matèria, i fer-ne el seguiment i vigilància.
 

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.036,36 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.956,88 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 69.993,24 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.278,67 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.675,56 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 29.954, 43 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 30/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 5.270,31 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 75.454,95 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 111.140,41 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 6.352,36 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 33.603,68 €
Total: 33.603,68 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 1.000,00 €
Total: 1.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 30/09/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 58.264,22 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 13/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GVA 25/07/2021 25/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 30/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Administración de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Emergencias, SAU (SGISE) Gestión Servicio de Bomberos Miembro 19/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos