alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Natxo Costa Pina

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Sotssecretari
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Nomenament: 03/07/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2. 46018. València
 • natxo.costa@gva.es
 • 961 209 336

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Sotssecretaria, sota la dependència directa de la persona titular del departament, exercirà les funcions establides en l'article 69 de la Llei del Consell, en l'àmbit competencial de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

En especial, té atribuïdes les funcions i competències següents:

a) Coordinar i impulsar la tramitació de projectes normatius del departament, així com supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris, així com al Consell per a la seua aprovació o perquè en prenguen coneixement.

b) Gestionar i coordinar la tramitació dels convenis i acords de col· laboració del departament que hagen de proposar-se al Consell per a la seua subscripció amb entitats públiques o privades.

c) Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial.

d) Elaborar informes i propostes de disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, instruccions i ordres de servei en l'àmbit de la seua competència, i disposar, si és el cas, la publicació en els diaris oficials de les disposicions, resolucions i anuncis que emanen d'òrgans de la Conselleria.

e) Tramitar els expedients de contractació en l'àmbit competencial de la Conselleria.

f) Dirigir i gestionar els serveis generals i dependències comuns de la Conselleria.

g) Dirigir el Registre General, així com coordinar, supervisar i controlar l'organització i el funcionament de tots els centres, serveis i unitats dependents de la Conselleria.

h) Organitzar i controlar els assumptes generals i l'actualització periòdica de l'inventari de béns i material, així com la gestió i l'emmagatzematge de totes les dades i documentació que siguen necessàries per al funcionament correcte dels serveis.

i) Dur a terme la gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.

j) Gestionar les despeses de personal del departament i tramitar les incidències de nòmina, sense perjudici de les facultats atribuïdes a altres òrgans.

k) Exercir la potestat disciplinària pel que fa al personal adscrit a la Conselleria, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.

l) Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta d'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost, així com la gestió d'aquest en totes les seues fases comptables.

m) Dissenyar, executar i mantenir actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, i establir les directrius per a la correcta gestió d'ingressos i despeses i l'òptima utilització dels recursos.

n) Dur a terme la inspecció, investigació, instrucció, tramitació, informe i proposta en els procediments en matèria de defensa de la competència.

o) Les derivades de la condició de punt de contacte per a la unitat de mercat i solució de diferències, de conformitat amb la legislació vigent.

p) Racionalitzar els procediments administratius, impulsar i coordinar la implantació i desenvolupament dels sistemes i instruments de la gestió de qualitat i transparència en la Conselleria i efectuar estudis i propostes sobre la normalització de documentació, la simplificació administrativa i la transparència.

q) Coordinar, informar i donar compte a l'òrgan superior o centre directiu competent en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa, de transparència i participació ciutadana i de responsabilitat social, de totes les actuacions de la Conselleria en estes matèries.

r) Exercir les funcions directives en relació amb el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal en els tractaments de les quals és responsable la Conselleria.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries. 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Llista completa d'obsequis

09/03/2020

Clausura Assemblea d'Eleccions ATA

16/02/2020 - 18/02/2020

Visita Feria Milan

10/02/2020 - 12/02/2020

Visita Feria Birminghan

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.944,96 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 61.944,96 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Llista completa d'obsequis

22/12/2020

Assortit conserves

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Camara Oriola

Destinatari de l'obsequi: NATXO COSTA PINA

Destinació: ús propi

14/12/2020

Estrella de Betlem confeccionada en vínet ceramic

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Valenciana de Ceràmica AVEC Gremi

Destinatari de l'obsequi: NATXO COSTA PINA

Destinació: Despatx

30/11/2020

Ampolla de vi blanc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Vectalia

Destinatari de l'obsequi: NATXO COSTA PINA

Destinació: Despatx Sotssecretari

10/01/2020

Plat de ceràmica Manises

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació d'Empresaris Xinesos d'Espanya

Destinatari de l'obsequi: NATXO COSTA PINA

Destinació: Despatx

17/07/2019

Caixa 24 cerveses

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cerveceros de España

Destinatari de l'obsequi: NATXO COSTA PINA

Destinació: Personal Sotssecretaria

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
FEDERACIO RUGBY CV ARBITRE COMITE APEL·LACIO 01/07/2016 NO
GENERALITAT VALENCIANA DIRECTOR GENERAL DE COMERÇ I CONSUM 09/07/2015 02/07/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Central de compres de la Generalitat Vicepresident 03/07/2019
Comissió Interdepartamental de coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per al seguiment i impuls de les polítiques de racionalització i austeritat en la despesa en l'àmbit de la Generalitat Vocal del Ple i de la Comissió Tècnica 03/07/2019
Comissió Interdepartamental d'estadística Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a l'estratègia de desenvolupament sostenible de la Generalitat [inactiva] Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la modernització tecnològica, la qualitat i la societat del coneixement en la CV Vocal 03/07/2019
Comissió Interdepartamental per a la prevenció d'irregularitats i males pràctiques [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió Tècnica de seguiment del pla d'estalvi i eficiència energètica dels edificis públics [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Comissió d'Estadística d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball President 03/07/2019
Comissió Tècnica de publicacions [pendent de constitució] Vocal 03/07/2019
Consell Valencià d'Estadística Vocal 03/07/2019
Mesa Sectorial de Funció Pública Vocal 03/07/2019
Comisión Técnica para la unidad de mercado del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Comité para la mejora de la regulación del Ministerio de Economía Representant de la Generalitat Valenciana 08/07/2019
Fira de València Membre del Patronat i del Comitè Executiu 23/07/2019
Institució Firal Alacantina (IFA) Membre del Patronat i del Comitè de Direcció 11/09/2019
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS) Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Turisme Comunitat Valenciana Vocal del Consell de Direcció 03/07/2019
Consorci del Consell de l’Horta de València Representant suplent de la Conselleria 19/09/2019
Consell de Participació Ciutadana de la CV Vocal 01/10/2019
Centre d'Artesania de la CV Membre del Consorci de Gestió i de la Junta Rectora 25/11/2019
Comissió Interdepartamental per a combatre la violència de gènere Vocal 11/03/2020 Pública
Comissió de seguiment del Conveni GVA-CEV per a l'agilització de l'administració en relació amb les empreses Representant de la Conselleria 22/02/2020 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 93.948,04 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 2.411,85 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 121.000,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 7.360,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTEC HIPOTECAR (50%) 59.163,92 €
PRESTEC PERSONAL (50%) 12.123,00 €
Total: 71.286,92 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 54.623,89 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 0,02 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos