FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Álvaro Cuadrado González

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Sotssecretari
 • Conselleria de Sanitat
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Carrer Misser Mascó, 31-33 - 46010 - València
 • cuadrado_alv@gva.es
 • 961928163
 

Sota la directa dependència de la persona titular de la Conselleria, la Sotssecretaria té atribuïdes les competències i funcions establides per l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com la gestió dels recursos humans i econòmics de la conselleria, la inspecció sanitària i la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària, excepte en el cas que la sanció proposada siga la de separació del servei.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.036,36 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.616,36 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i : 23.919,22 €

El complement personal d'alt càrrec és una compensació destinada a equiparar la retribució de qui ocupa un lloc d'alt càrrec en el Consell amb la retribució que venia percebent com a personal funcionari abans d'assumir el càrrec.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019 , de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. I, art. 30 de Llei 8/2023 de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024.

 • Retribució íntegra i: 94.571,94 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.635,44 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.955,07 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 30.590,51€

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 15/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 83.127,99 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 11.114,39 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 10.420,48 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
La Caixa 1.000,00 €
Caja Onteniente 4.070,73 €
Total: 5.070,73 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volvo V40 D4 24.600,00 €
Total: 24.600,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca adquisición vivienda 67.632,02 €
Total: 67.632,02 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
Seguro de Vida Vida Caixa 10.000,00 €
Seguro de Vida empleados Corts Valencianes 120.000,00 €
Total: 130.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Plan de pensiones empleados Corts Valencianes 19.281,87 €
Plan de Pensiones Caser Variable (Financiera CAJA ONTENIENTE) 11.858,37 €
Total: 31.140,24 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 30/08/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 115.740,98 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 30/08/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CENTRO DE ESTUDIOS TARONGERS SLU Formación Formador 01/10/2018 30/06/2023 Declaración de compatibilidad por Acuerdo de la Mesa de Les Corts NO
CORTS VALENCIANES Actividad legislativa Interventor 01/01/2015 24/07/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 18/05/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Interdepartamental para la Transformación Digital y Simplificación Administrativa en la Comunidad Valenciana Vocal 16/05/2024 Pública
Comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la Coordinación de Suministros de la Generalitat frente a la Infección de COVID-19 en la CV Miembro 25/07/2023 Pública
Agencia para la Digitalización y Ciberseguridad de la Generalitat (ADyC) - Consejo de Dirección- Vocal 25/07/2023 Pública
Red Valenciana de Biobancos - Consejo Rector Vocal 25/07/2023 Pública
Mesa Sectorial de Función Pública Vocal 25/07/2023 Pública
Mesa General de Negociación del Personal Funcionario y Estatutario (II) Vocal 25/07/2023 Pública
Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral (I) Vocal 25/07/2023 Pública
Consejo Valenciano de Estadística Vocal 25/07/2023 Pública
Consejo Asesor de Investigación en Ciencias de la Salud de la Conselleria de Sanidad Vicepresidente Segundo 25/07/2023 Pública
Comisión Técnica Asesora del Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana Presidente 25/07/2023 Pública
Comisión Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASESA) Vocal 25/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Estadística Vocal 25/07/2023 Pública
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias Presidente 25/07/2023 Pública
Comisión Técnica de Seguimiento del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de los Edificios Públicos Vocal 25/07/2023 Pública
Comisión de Estadística de Sanidad Presidente 25/07/2023 Pública
Comisión Mixta de Salud Escolar Vocal 25/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamntal para la Prevención y Respuesta frente a la posible pandemia de Gripe Aviar Vocal 25/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental para la Aplicación del Uso del Valenciano Vocal 25/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental para el Seguimiento e Impulso de las Políticas de Racionalización y Austeridad en el Gasto en el ámbito de la GVA (Comisión Técnica) Vocal 25/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental para el seguimiento de las políticas de racionalización y Austeridad en el Gasto en la GVA Vocal 25/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre Vocal 25/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Evaluación de Impacto en Salud Secretario con voz y sin voto 25/07/2023 Pública
Central de Compras de la Generalitat Vocal 25/07/2023 Pública
Sistema de Información en Salud Pública - Comisión de Evaluación Salud Pública Vicepresidente 25/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental para la Modernización Tecnológica y las Comunicaciones Vocal 25/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas Prevención de Irregularidades y Malas Prácticas Vocal 25/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Coordinación del Complejo Logístico y Archivo Intermedio Logística y archivo de la GVA Vocal 25/07/2023 Pública
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO) Investigación Biomédica Patrono 15/12/2023 Pública
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia Asistencia sanitaria Consejero 25/07/2023 Pública
Fundación de Oftalmología Médica de la Comunitat Valenciana (FOM) Oftalmología clínica Patrono 29/12/2023 Pública
Consejo de Dirección Conselleria de Sanidad Acción gubernativa de la Conselleria de Sanidad Miembro vocal 26/07/2023 Pública
Comisión de Subsecretarios y Secretarios Autonómicos Acción gubernativa de Consell de la Generalitat Subsecretario de Sanidad 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 15/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Dirección Conselleria de Sanidad Acción gubernativa de la Conselleria de Sanidad Miembro vocal 26/07/2023 Pública
Comisión de Subsecretarios y Secretarios Autonómicos Acción gubernativa de Consell de la Generalitat Subsecretario de Sanidad 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 21/09/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 25/09/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos