alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Cristian Veses Donet

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Sotssecretari
 • Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
 • Nomenament: 03/07/2019 DOGV
 • Passeig de l'Albereda, 16. 46010. València
 • subsecretaria_transparencia@gva.es
 • 961 922 428

Agenda

La Sotssecretaria presta assistència tècnica a la persona titular de la conselleria i a les persones titulars de les secretaries autonòmiques i de les direccions generals en tot el que requerisquen, i vetlla per la tramitació eficaç dels assumptes que han d'atendre els serveis que en depenen. Per a això, sota la dependència de la persona titular del departament, exercirà les competències determinades en l'article 69 de la Llei 5/1983, així com la tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial i l'exercici de la potestat disciplinària respecte al personal adscrit a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, excepte en el supòsit que la sanció proposada siga la de separació del servei.

Especialment, té atribuïdes les competències següents:

a) Tramitar els expedients de responsabilitat patrimonial, a proposta dels centres directius.

b) Realitzar la planificació i programació econòmica, elaborar la proposta de l'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.

c) Tramitar i formalitzar els ingressos que originen les activitats dels distints centres directius del departament.

d) Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica del departament, establint les directrius per a la gestió correcta de despeses i ingressos i la utilització òptima dels recursos.

e) Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que corresponguen a l'àmbit funcional de la Sotssecretaria i d'acord amb el que establisquen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.

f) La gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.

g) Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.

h) Coordinar, informar i donar compte a l'òrgan superior o directiu competent en matèria de qualitat dels serveis públics i simplificació administrativa, de transparència i participació ciutadana i de responsabilitat social, de totes les actuacions de la Conselleria en aquestes matèries. Especialment, promoure i coordinar les accions i mesures de transparència que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que disposa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, i ferne el seguiment i vigilància.

i) Promoure i coordinar les accions i mesures de protecció de dades que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria, en compliment del que disposa la normativa reguladora de la matèria, i fer-ne el seguiment i vigilància.

j) Qualsevol altra que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

S'adscriu a la Sotssecretaria el Delegat o Delegada de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

 

 

 

 

 

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Llista completa d'obsequis

07/10/2019 - 08/10/2019

Assistència al Seminari sobre Prevenció i Lluita contra el Frau, organitzat per Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat

Costs
 • Allotjament
  135,90 €
 • Manutenció
  10,98 €
 • Transport
  148,80 €
 • Total 295,68 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 61.944,96 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.525,32 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.885,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 72.356,04 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Sotssecretari de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica Llista completa d'obsequis

15/02/2021

Llibre: Codi de bones pràctiques EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Federació Espanyola de Municipis i Províncies

Destinatari de l'obsequi: CRISTIAN VESES DONET

Destinació: Despatx

28/12/2020

Llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ciutat de les Arts i les Ciències

Destinatari de l'obsequi: CRISTIAN VESES DONET

Destinació: Despatx

26/11/2020

Mascareta reutilitzable COVID19

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CALCSICOVA. Coordinadora d'Associacions de VIH i sida de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: CRISTIAN VESES DONET

Destinació: Ús propi

07/10/2020

Mascareta reutilitzable COVID19

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. À punt Media.

Destinatari de l'obsequi: CRISTIAN VESES DONET

Destinació: Ús Propi

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Coordinador d'Infermeria 08/09/2017 02/07/2019 SI
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Infermer 23/05/2014 08/09/2017 NO
Universitat Jaume I Professor associat assistencial 01/09/2017 31/12/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comissió d'Estadística de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica President 03/07/2019 Pública
Comissió de Secretaries Autonòmiques i Sotssecretaries Vocal 03/07/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a l'Aplicació de l'Ús del Valencià Vocal 03/07/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Prevenció d'Irregularitats i Males Pràctiques Vocal 03/07/2019 Pública
Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement de la Comunitat Valenciana Vocal 03/07/2019 Pública
Comissió Interdepartamental de Coordinació de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre Vocal 03/07/2019 Pública
Consell d'Administració Ciutat de les Arts i les Ciències, S.A. Vocal 31/01/2020 Pública
Consell Valencià d'Estadística Vocal 03/07/2019 Pública
Comissió Interdepartamental d'Estadística Vocal 03/07/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 4.286,41 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 18.300,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 52.086,11 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos