FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Felipe Javier Carrasco Torres

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum
 • Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
 • Nomenament: 29/07/2023 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'octubre - Torre 2 - 46018 - València
 • carrasco_feltor@gva.es
 • 961209428
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica d'Indústria, Comerç i Consum exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell en matèria d'indústria, seguretat industrial, comerç interior i exterior, artesania i consum, energia i mineria, i polítiques de suport transversal a l'emprenedoria i la internacionalització.

 

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.619,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.326,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 75.946,44 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.175,92 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 28.175,92 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 04/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 20.000,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 20.000,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 232.900,00 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València Espanya 135.000,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BBVA 43.000,00 €
BANKINTER 148,50 €
MEDIOLANUM 19.017,00 €
SABADELL 125,50 €
EVO 21.402,00 €
Total: 83.693,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW X3 15.000,00 €
Total: 15.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA EVO 47.800,00 €
Total: 47.800,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
BBVA 40.700,00 €
BBVA 3.165,00 €
Total: 43.865,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
NATIONAL NETHERLANDS 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 25/01/2024
Descripció Import
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 396,91 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 797,37 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 397,80 €
Rendiment del treball 62.543,52 €
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 59.710,78 €
Rendiment de capital immobiliari 79,81 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 04/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AUTONOM CONSULTORIA CONSULTOR 14/05/2019 29/07/2023 NO
CORTS CORTS VALENCIANES DIPUTAT 14/05/2019 29/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 19/02/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Societat Valenciana Fira València, Societat Anònima consejo de administración miembro 01/12/2023 Pública
Consejo de Navegación y Puerto del puerto de Valencian vocal 03/11/2023 Pública
Consejo de Navegación y puerto del Puerto de Sagunto vocal 03/11/2023 Pública
Consejo de Navegación y puerto del puerto de Gandía vocal 03/11/2023 Pública
Alto consejo Consultivo en investigación, desarrollo e innovación de la presidencia de la Generalitat (ACC I+D+I) ejerce una labor de asesoramiento y consulta por lo que se refiere a las políticas de I+D+i que lleva a cabo la Generalitat, contribuyendo con ello a la consecución de avances en el ámbito económico y social. vocal 29/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Coordinación, Evaluación y Seguimiento del plan estratégico de la industria valenciana Elaborar y elevar al Consell, a través de la persona titular de la conselleria con competencias en materia de industria, propuestas de ejes, objetivos y actuaciones preferentes del Plan Estratégico de la Industria Valenciana. Presidente 29/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de acción exterior y relaciones con la Unión Europea Consensuar criterios respecto a la acción exterior y europea de la Generalitat y sus organismos, entidades o empresas públicas dependientes vocal 29/07/2023 Pública
Comisión delegada del Consell para la ciencia, la tecnología y la innovación El estudio y análisis de los ejes básicos a incorporar en la propia estrategia de ciencia, tecnología e innovación de la Generalitat a propuesta de cada Conselleria secretario 29/07/2023 Pública
Comisión delegada del Consell de inclusión y derechos sociales Diagnosticar las necesidades globales a atender en el ámbito de las políticas ambientales, de transición ecológica y emergencia climática vocal 29/07/2023 Pública
Instituto tecnológico metalmecánico, mueble, madera, embalaje y afines (AIDIMME) consejo rector vocal 09/11/2023 Privada
Instituto tecnológico del embalaje, transporte y logística (ITENE) junta directiva vocal 14/11/2023 Privada
Instituto tecnológico del calzado y conexas (INESCOP) consejo rector vocal suplente 09/11/2023 Privada
Instituto Tecnológico de la energía (ITE) consejo rector vicepresidente 09/11/2023 Privada
Instituto tecnológico de informática (ITI) consejo rector vocal 09/11/2023 Privada
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) junta directiva vocal 09/11/2023 Privada
Asociación de investigación de materiales plásticos y conexas (AIMPLAS) consejo rector vocal 09/11/2023 Privada
Asociación de investigación de las industrias cerámicas (AICE) consejo rector vocal 09/11/2023 Privada
Asociación de investigación de la industrial textil (AITEX) consejo rector vocal 09/11/2023 Privada
Asociación de investigación de la industria del juguete, conexas y afines (AIJU)- consejo rector vocal 09/11/2023 Privada
asociación de investigación de la industria, agroalimentaria AINIA)- CONSEJO RECTOR VOCAL 09/11/2023 Privada

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 22/02/2024

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 26/02/2024

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos