alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Pérez Herrero

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. Planta: 15. 46018. València
 • perezherrero_mar@gva.es
 • 961 208 294

Agenda

La Secretaria Autonòmica d'Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible és l'òrgan superior de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat que assumeix, sota la superior direcció de la persona titular de la Conselleria, les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'obres públiques, transports, logística, ports, costes i aeroports.

Correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica, dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible Llista completa d'obsequis

04/12/2019

Assistència a Junta General Extraordinària de AVANT. Societat "Alta Velocitat Alacant Node de Transport, SA"

Costs
 • Transport
  114,88 €
 • Total 114,88 €
11/11/2019 - 12/11/2019

Brusel.les. Assistència a Reunions sobre finançament de projectes de mobilitat sostenible

Costs
 • Allotjament
  149,79 €
 • Transport
  337,01 €
 • Total 486,80 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 62.492,04 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretària Autonòmica d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible Llista completa d'obsequis

01/06/2021

Llibre "Fact Energy. La sostenibilidad que viene"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Pablo Foncillas

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Secretaria Autonòmica

24/05/2021

Llibre "Els alcaldes de Llíria del segle XX i altres encàrrecs" de Joan Josep Adrià i Montolío

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Llíria

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Secretaria Autonòmica

18/05/2021

Llibre "La "niña de la guerra" que conquistó el mundo"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Secretaria Autonòmica

18/05/2021

Llibre "Pioneras de la Ingeniería Valenciana"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Càtedra Demetrio Ribes

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Secretaria Autonòmica

13/05/2021

Figura de metacrilat del ferri Eleanore Roosevelt i llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baleària

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Secretaria Autonòmica

28/12/2020

Llibre "El Nuevo Puente Pumarejo" . El coloso del Caribe

Entitat/Persona que fa l'obsequi: SACYR

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Despatx de la Secretària Autonòmica

23/12/2020

Ampolla de vi blanc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: VECTALIA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Personal de la planta

22/12/2020

Lot productes nadalencs: polvorons, confits xocolate, 4 pastilles torrons variats

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE XIXONA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Personal de la Conselleria

21/12/2020

Plantó de surera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Secretaría Autonómica

17/12/2020

Calendari 2021

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AVANZA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Despatx

17/12/2020

LLibre "El desenvolupament sostenible en art"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: BALERARIA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Despatx

15/12/2020

Caixa de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Personal del la Consellleria

15/12/2020

Ampolla de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: VECTALIA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Personal de la Conselleria

06/08/2020

Borsa-Motxilla i tovallola platja

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alfredo de Quesada - PAVASAL

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Secretària Autonòmica

20/12/2019

Caixa de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: València Parc Central Alta Velocitat 2003, SA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Personal de la planta

19/12/2019

Ampolla d'aigua i llibreta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diari Levante-EMV

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: SAOPTMS

18/12/2019

Plantó d'Arboç

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Grup TRAGSA - Jesús Casas Grande

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: SAOPTMS

03/12/2019

Un Taulell "Socarrat". Reedició de ceràmica medieval de la Fàbrica-Museu de José Gimeno Martínez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Obsequi de l'I Congrés TUR4all Destinacions Accessibles de Creuers

Destinatari de l'obsequi: MARÍA PÉREZ HERRERO

Destinació: Despatx de la SAOPTMS - València

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Société nationale des chemins de fer français (SNCF Réseau), Encargada de estudios económicos en el Servicio de análisis económico 01/01/2011 01/10/2017 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
COMISSIÓ D’AVALUACIÓ D’IMPACTE EN SALUT Vocal 25/06/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Vocal 19/09/2019 Pública
COMISSIÓ EXECUTIVA DE L’AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA Vocal Presidenta 28/09/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D’ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UE Vocal 25/06/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME Membre 25/06/2019 Pública
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA Vicepresidenta 25/06/2019 Pública
CONSELL DEL TAXI (Delegación del Conseller) Presidenta 23/07/2019 Pública
CONSELL VALENCIÀ DE LA INNOVACIÓ Membre 25/06/2019 Pública
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) Vicepresidenta 25/06/2019 Pública
FÒRUM DE LA MOBILITAT (Delegación del Conseller) Presidenta 23/07/2019 Pública
OBSERVATORI DE LA INDÚSTRIA I DELS SECTORS ECONÒMICS Vocal 25/06/2019 Pública
CONSELL RECTOR DE L’INSTITUT VALENCIA DE LA JOVENTUT Vocal 03/10/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 53.726,54 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 47.175,16 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 15.300,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
FINANCIACION CAIXABANK 8.019,92 €
PRESTAMO PERSONAL 65.000,00 €
Total: 73.019,92 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 57.366,05 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 198,43 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 81,07 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 27/01/2020
Nomenament 24/10/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos