alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Immaculada Orozco Ripoll

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge
 • Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • C/ Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. 46018. València
 • secretaria.territori@gva.es
 • 961 208 283

Agenda

La Secretaria Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge és l'òrgan superior de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, que assumeix, sota la superior direcció de la persona titular de la Conselleria, les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'ordenació del territori i del litoral, paisatge, urbanisme, projectes d'inversió estratègica sostenible, actuacions en matèria de sòl i cartografia.

Correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests centres.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge Llista completa d'obsequis

29/09/2020 - 30/09/2020

Assistència i participació en el "IV Congrés International Seminar on Urban Form (ISUF-H)" per a la presentación de la nova Agenda Urbana Valenciana

Costs
 • Allotjament
  40,70 €
 • Manutenció
  34,30 €
 • Transport
  91,35 €
 • Total 166,35 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 3.600,00 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 66.092,04 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretària Autonòmica de Política Territorial, Urbanisme i Paisatge Llista completa d'obsequis

16/06/2021

Llibre "menjar bé!"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació per a la promoció soci econòmica del Massís del Caroig

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Secretària Autonòmica

16/06/2021

Llibre "Planificación y gestión integrada como respuesta"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director de la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana de la Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Despatx

16/06/2021

Llibre "Vinoleum en la tierra de los fluidos - Macizo del Caroig"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació per a la promoció soci econòmica del Massís del Caroig

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Secretària Autonòmica

14/04/2021

Tres llibres de butxaca: "Las Torres de L'Horta d'Alacant", "El Campus" i "La festa d'Elx"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Rectora de la Universitat d'Alacant

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Despatx de la S.A.

07/04/2021

Llibre de fotografía de Manuel Asensi "La Font de la Figuera"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de La Font de la Figuera

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Despatx de la S.A.

18/12/2020

Llibre "El desarrollo sostenible en arte"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Despatx de la S.A.

16/12/2020

Planta "Flor de Pasqua"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional de Flors i Plantes de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Despatx de la S.A.

15/12/2020

Caixa de raïm

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Novelda

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Personal

05/11/2020

Llibre " Un Secretario de Estado nacido en Cox y Ntra. Sra. de las Virtudes antigua patronia de Cox"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Cox

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Despatx de la S.A.

21/10/2020

Llibre "ARq_CS Arquitectura reciente en Castellón 2010-19"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Despatx de la S.A.

30/07/2020

Llibre "Estructura Topològica i evolució dels sistemes ferrotranviarios històrics espanyols"Antonio Doménech Carbó.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Servei de publicacions

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Despatx de la S.A.

27/01/2020

Llibre "Cuaderns Història de Catral" i CD "Hispània" de la Banda Simfònica de la Societat Unió Musical "La Constància" de Catral

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cooperativa Elèctrica de Catral

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Despatx de la S.A.

12/12/2019

Llibre "Litoral Islas"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Baleària

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Despatx

11/12/2019

Planta "Flor de Pasqua"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Professional de Flors i Plantes de la Comunitat Valenciana

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Dependències Secretaria Autonòmica

03/12/2019

Llibre "Our City, countering exclusión in public space"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ramón Marrades Sempere, Dtor.Tècnic de La Marina de València

Destinatari de l'obsequi: INMACULADA OROZCO RIPOLL

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT D'ALTEA Regidora 13/06/2015 14/06/2019 NO
EMPRESA PÚBLICA DE DESENVOLUPAMENT MUNICIPAL SERVEIS MUNICIPALS VICEPRESIDENTA 17/09/2015 14/06/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
GENERALITAT VALENCIANA SECRETÀRIA AUTONÒMICA DE POLÍTICA TERRITORIAL, URBANISME I PAISATGE 27/06/2019 Pública
CONSORCI DEL CONSELL DE L'HORTA DE VALÈNCIA REPRESENTANT de la Conselleria en l'Òrgan executiu i l'òrgan participatiu 18/09/2019 Pública
AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES VOCAL DEL CONSELL DE DIRECCIÓ 25/09/2019 Pública
CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER VOCAL EN LA JUNTA GENERAL I EN EL CONSELL DE L'AIGUA 23/07/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ VOCAL 27/06/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UE VOCAL 27/06/2019 Pública
COMISSIÓ MIXTA DE COOPERACIÓ DE LA GENERALITAT I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES VOCAL 27/06/2019 Pública
VALÈNCIA PARC CENTRAL ALTA VELOCITAT 2003 S.A. CONSELLERA 05/11/2019 Pública
PARC EMPRESARIAL DE SAGUNT S.L. CONSELLERA 17/10/2019 Pública
VALÈNCIA PLATAFORMA INTERMODAL I LOGÍSTICA S.A. CONSELLERA 28/10/2019 Pública
COMITÉ ASSESSOR DEL PORT DE SAGUNT (VPI-LOGÍSTICA) REPRESENTANT DEL CONSELL 28/11/2019 Pública
COMITÉ ASSESSOR DEL PORT DE GANDIA (VPI-LOGÍSTICA) REPRESENTANT DEL CONSELL 28/11/2019 Pública
COMITÉ ASSESSOR DEL PORT DE VALÈNCIA (VPI-LOGÍSTICA) REPRESENTANT DEL CONSELL 20/11/2019 Pública
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ REPRESENTANT DE LA CONSELLERIA EN EL CONSELL RECTOR 19/11/2019 Pública
ALTA VELOCIDAD ALICANTE NODO DE TRANSPORTES, S.A. REPRESENTANT DEL CONSELL 04/12/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Immobles rústics Alicante/Alacant Espanya 20.402,00 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 2.750,91 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
1 ACCIÓ DE "SÒCIA CAIXAALTEA" 60,10 €
Total: 60,10 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
GENERALI SEGURS (Import màxim previst) 100.000,00 €
Total: 100.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals 17,59 €
Rendiment del treball 43.178,25 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos