FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • José Vicente Dómine Redondo

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic d'Infraestructures i Transports
 • Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 1
 • domine_vic@gva.es
 • 961208294
 

La Secretaria Autonòmica d'Infraestructures i Transports és l'òrgan superior de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori que assumeix, sota la superior direcció de la persona titular de la Conselleria, les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'obres públiques, transports, logística, costes, ports i aeroports.

Correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 27.757,85 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.220,28 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 30.978,13 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 16/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 27.086,05 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 46.611,30 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 69.014,27 €
Nua propietat 50 Vivendes Valencia/València Espanya 165.140,38 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 21.182,13 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 14.216,67 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 16.422,48 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València Espanya 16.422,48 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 51,96 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 60.920,65 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 53.142,39 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 52.203,94 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 12.617,82 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 170.170,52 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València Espanya 62.001,75 €
Ple domini 100 Locals Valencia/València Espanya 55.898,25 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
CaixaBank 15.800,00 €
Total: 15.800,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
BMW X4 28.000,00 €
Wolkswagen T CRoss 19.000,00 €
Total: 47.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 15/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 6.671,63 €
Rendiment del treball 73.953,99 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 15/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Generalitat Valenciana Administración Pública Jefe de Sección de Proyectos y Obras I 08/07/2015 26/07/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 03/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Admninistración de VAERSA Vocal 13/11/2023 Pública
Consejo de Administración de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Consejo de Administración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales Vocal 06/10/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 21/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos