FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Javier Bartolomé López

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
 • Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Nomenament: 07/09/2023 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77 - Ciutat administrativa 9 d'Octubre - Edif. B0 - 46018 - València
 • sa_agricultura_dr@gva.es
 • 961247094
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica d'Agricultura, Ramaderia i Pesca exerceix les funcions que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de foment i garantia agrària, política agrària comuna, desenvolupament rural, investigació i innovació agroalimentària, programes operatius, cadena agroalimentària, producció i comercialització agrària, indústria alimentària, cooperativisme agrari, ramaderia, silvicultura, pesca i aqüicultura, ordenació del sector pesquer i programes operatius en aquest àmbit, així com protecció, qualitat, innovació i tecnologia agroalimentària.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.619,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.619,68 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 20.993,82 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 20.993,82 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 06/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 16 Garatge León Espanya 694,44 €
Nua propietat 8 Garatge León Espanya 694,44 €
Ple domini 16 Vivendes León Espanya 27.935,72 €
Nua propietat 8 Vivendes León Espanya 27.935,72 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 143.305,42 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Ing Direct 431,25 €
Ing direct 0,01 €
Caixabank 1.526,00 €
Myinvestor 973,10 €
Total: 2.930,36 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ES0113900J37 BANCO SANTANDER 23.514,91 €
ES0140609019 CAIXABANK 7,57 €
ES0173516115 REPSOL 66.054,69 €
ES0178430E18 TELEFONICA 34.508,84 €
Total: 124.086,01 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Caixabank 43.747,58 €
Caixabank 49.390,73 €
Total: 93.138,31 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
HONDA HR-V 10.000,00 €
RENAULT CLIO 1.5 4.500,00 €
Total: 14.500,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
Caixabank 47.048,93 €
Caixabank 36.364,08 €
Caixabank 15.384,30 €
Myinvestor 261.235,89 €
Myinvestor 12.459,98 €
Myinvestor 9.217,14 €
Myinvestor 7.830,80 €
Myinvestor 43.329,88 €
Myinvestor 22.259,26 €
Total: 455.130,25 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 06/11/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 6.463,05 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1.414,89 €
Rendiment del treball 89.131,77 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 5.598,37 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 06/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Labcorp Laboratories SA Investigación Test Facility Manager 01/11/2000 06/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 06/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
comisión interdepartamental para la mejora de la infraestructuras urbanas municipales Vocal 07/09/2023 Pública
Comisión interdepartamental de Turismo de la Comunitat Valenciana Vocal 07/09/2023 Pública
Comisión interdepartamental de acción exterior y acciones con la Unión Europea Vocal 07/09/2023 Pública
Comisión de evaluación en salud Vocal 07/09/2023 Pública
Comisión delegada del Consell para la ciencia, la tecnología y la innovación Vocal 07/09/2023 Pública
Comisión delegada del Consell de transición ecológica y sostenibilidad ambiental Vocal 07/09/2023 Pública
Comisión sectorial de coordinación de organismos pagadores Miembro 07/09/2023 Pública
Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria - Consejo Asesor Vicepresidente 07/09/2023 Pública
Agencia valenciana de información y control alimentario Vicepresidente 07/09/2023 Pública
Reserva marina del Cabo de S. Antonio - comisión de seguimiento Presidente 07/09/2023 Pública
Reserva marina de Tabarca - Comisión de Seguimiento Presidente 07/09/2023 Pública
Reserva marina de interés pesquero de la sierra de Irta-comisión de Seguimiento Presidente 07/09/2023 Pública
Observatorio de la industria y de los sectores económicos valencianos Vocal 07/09/2023 Pública
Comité valenciano de control de organismos modificados genéticamente Presidente 07/09/2023 Pública
Comisión de seguridad alimentaria Vocal 07/09/2023 Pública
Comisión interdepartamental para la prevención y respuesta frente a la posible pandemia de gripe aviar Vocal 07/09/2023 Pública
Comisión interdepartamental para la mejora de las infraestructuras urbanas municipales Vocal 07/09/2023 Pública
Comision interdepartamental de turismo de la Comunitat Valenciana Vocal 07/09/2023 Pública
Comision interdepartamental de acción exterior y relaciones con la Unión Europea Vocal 07/09/2023 Pública
Comision Delegada Consell para la ciencia, tecnologia e innovación Vocal 07/09/2023 Pública
Agencia Valencia de Fomento y Garantía Agraria Director 07/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 09/11/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 13/11/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos