alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María Empar Martínez Bonafé

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum
 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Nomenament: 24/05/2022 DOGV
 • C/ Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2. Planta 4ª. 46018. València
 • sa_economia@gva.es
 • 961 209 428
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum assumeix les funcions que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell, en matèria d'economia sostenible, planificació econòmica; estadística d'interés de la Generalitat, emprenedoria, foment del cooperativisme i de l'economia social; indústria i seguretat industrial, energia i mineria; comerç exterior; comerç interior, artesania i consum.

Així mateix, li correspon la coordinació i supervisió de l'actuació de les direccions generals sota la seua dependència amb competències per a establir les directrius generals de la política creditícia i promoure els instruments financers relacionats amb l'economia sostenible, el cooperativisme i l'economia social que amb esta finalitat es constituïsquen,en coordinació amb l'Institut Valencià de Finances, d'acord amb les previsions pressupostàries oportunes.

Finalment, assumirà qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

Fuente: Funciones

secretaria autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum. Llista completa d'obsequis

19/04/2023 - 21/04/2023

VISITA SAXONY-ANHALT

Acompanyant/s
 • ANA ENGUÍDANOS
Costs
 • Transport
  550,00 €
 • Total 550,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Secretària Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum Llista completa d'obsequis

22/12/2022

3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: MPG

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Personal de la Secretaria Autonòmica

22/12/2022

3 botelles de vi

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GENIA

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Personal de la Secretaría Autonómica

21/12/2022

Vi i torró

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Valencia Port

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Personal de la Secretaria Autonòmica

21/12/2022

Brot de planta de Murta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Tragsa

Destinatari de l'obsequi: MARIA EMPAR MARTÍNEZ BONAFÉ

Destinació: Domicili particular

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.296,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.296,28 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 92.728,19 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València 4.705,23 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 34.612,40 €
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant 61.528,40 €
Ple domini 100 Immobles rústics Alicante/Alacant 2.505,21 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 40.175,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTEC HIPOTECARI VIVIENDA 48.000,00 €
Total: 48.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
ZURICH 124.000,00 €
Total: 124.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.469,23 €
Rendiment del treball 54.984,54 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 150,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CONSELLERIA HISENDA I MODEL ECONOMIC DG SECTOR PUBLIC, MODEL ECONOMIC I PATRIMONI 01/02/2016 23/03/2018 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AITEX VICEPRESIDENTA 28/03/2019
AICE VICEPRESIDENTA 28/03/2018
COMISSIO DE COORDINACIO DE POLITIQUES DE CAMVI CLIMATIC DE LA CV VOCAL 28/03/2018
MESA DE LA MINERIA MIEMBRO 28/03/2018
OPIDI VOCAL 28/03/2018
CITEC VOCAL 28/03/2018
AVAP VOCAL 28/03/2018
AINIA VICEPRESIDENTA 28/03/2019
AIMPLAS VICEPRESIDENTA 28/03/2018
CIDAM MIEMBRO 28/03/2018
COMISSIO DE SEGUIMIENT DEL PLA DIRECTOR SEGURETAT VIAL GV VOCAL 28/03/2018
PATRONAT FIRA VALENCIA VOCAL 28/03/2018
FUNDACIO CV PATRIMONI INDUSTRIAL SAGUNT VICEPRESIDENTA 28/03/2018
IFA VOCAL 28/03/2018
IBV VICEPRESIDENTA 28/03/2018
INESCOP VOCAL 28/03/2018
ITENE VICEPRESIDENTA 28/03/2018
IVACE DIRECTORA AD 28/03/2018
MESA DE LA MOVILIDAD ELECTRICA SECRETARIA GENERAL 28/03/2018
OBSERVATORI INDUSTRIA Y DE LOS SECTORES ECONOMICOS VALENCIANO SECRETARIA 28/03/2018
FUNDACION ETNOR VOCAL 28/03/2018

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 24/10/2022
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 30/12/2019
Nomenament 13/09/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos