FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • María Esther Gómez Martín

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretària autonòmica d'Universitats
 • Conselleria de Educació, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Avinguda Campanar, 32 - 46015 - València
 • gomez_marmar4@gva.es
 • 961970518
 

La Secretaria Autonòmica d'Universitats exerceix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'universitats, ciència i investigació.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.619,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.297,40 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 69.917,08 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.728,39 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 1.421,98 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 30.150,37 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 19/09/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 45.492,61 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 7.104,04 €
Ple domini 100 Locals Alicante/Alacant Espanya 2.991,19 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
EVO BANCO SA 22.005,00 €
EVO BANCO SA 4.000,00 €
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 5,78 €
BANCO SANTANDER SA 983,93 €
BANCO SANTANDER SA 260,92 €
ING 4,09 €
Total: 27.259,72 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
BANCO SANTANDER S.A. OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA BANCA 48,24 €
Total: 48,24 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
MERCEDES-BENZ CLASE B 29.400,00 €
Total: 29.400,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 86.780,38 €
Total: 86.780,38 €
Drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial.
Descripció Import
PATENTE: “Elemento para la formación de mantos de diques” 21.382,87 €
Total: 21.382,87 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL FONDO DE ASISTENCIA MUTUA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 165.367,00 €
SANTANDER VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 25.000,00 €
Total: 190.367,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 19/09/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 426,76 €
Rendiment del treball 81.121,33 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 92,75 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 60,00 €
Premis en concursos o combinacions aleatòries (amb finalitats publicitàries) 60,00 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 21/02/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat Politècnica de València Servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Profesora Contratada Doctor. Laboral Docente e Investigador Indefinido 25/10/2019 09/11/2022 NO
Universitat Politècnica de València Servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Profesora Titular de Universidad. Funcionaria de carrera. 10/11/2022 25/07/2023 SI
Universitat Politècnica de València Servicio público de educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento 01/06/2021 25/07/2023 NO

Presentada el 19/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat Politècnica de València Servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento 01/06/2021 25/07/2023 NO

Presentada el 02/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Universitat Politècnica de València Servicio público de educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento 01/06/2021 25/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 14/03/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo Fundación de la C. Valenciana de Investigación de Excelencia (ValER) Vocal del patronato 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana Vicepresidenta primera del Consejo de Dirección 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) Vicepresidenta del Comité de Dirección 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior Vicepresidenta 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria Presidenta 26/07/2023 Pública
Universitat Politècnica de València Servicio público de la educación superior universitaria mediante la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento. Profesora con Venia Docendi 16/02/2024

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 19/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo Fundación de la C. Valenciana de Investigación de Excelencia (ValER) Miembro nato 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana Miembro nato 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) Miembro nato 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior Miembro nato 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción Universitaria Miembro nato 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos