alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Concha Andrés Sanchis

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària
 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Nomenament: 03/07/2019 DOGV
 • C/ Misser Mascó 31 - 33. 46010. València
 • andres_consan@gva.es
 • 961 928 780

Agenda

Agenda juny
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, sota la dependència de la persona titular de la conselleria, i de conformitat amb el que es disposa per l'article 68 de la Llei 5/1983, assumeix les competències en matèria de coordinació de les polítiques de salut recollides en el Pla de salut de la Comunitat Valenciana, en matèria de garantia d'accessibilitat i de temps al sistema de salut, inspecció sanitària, acreditació, autorització i registre de centres, serveis i establiments sanitaris i d'investigació sanitària, sistemes i tecnologies de la informació i comunicació en l'àrea de la sanitat.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària Llista completa d'obsequis

04/12/2019 - 06/12/2019

Assistència a la Reunió organitzada per la xarxa de salut EUREGHA, per a debatre el suport dels fons europeus a les polítiques de salut. "EUREGHA's high-level annual conference", a Brussel·les.

Costs
 • Allotjament
  296,00 €
 • Transport
  235,00 €
 • Total 531,00 €
21/11/2019 - 22/11/2019

VIII Trobada Global d'Altos Carrècs de l'Administració Sanitària

Costs
 • Transport
  200,00 €
 • Total 200,00 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.742,86 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 69.234,90 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretària Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària Llista completa d'obsequis

17/06/2021

Bolígraf cromat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Sociedad de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la C.V.

Destinatari de l'obsequi: CONCHA ANDRÉS SANCHIS

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

08/01/2021

Llibre: "Magallanes-Elcano. Una nueva visión del mundo"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Accenture

Destinatari de l'obsequi: CONCHA ANDRÉS SANCHIS

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

14/12/2020

Una caixa xicoteta de raïm de taula.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Excel·lentíssim Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: CONCHA ANDRÉS SANCHIS

Destinació: Secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

14/12/2020

2 caixetes de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: CONCHA ANDRÉS SANCHIS

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària

24/09/2020

Socarrat commemoratiu de la Trobada Intercomarcal de Bandes de Música del 23 de juny de 2018

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Loriguilla

Destinatari de l'obsequi: CONCHA ANDRÉS SANCHIS

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Eficiència i Tecnología Sanitària

27/12/2019

Un tom del llibre El Viatge de les Delícies, editat en exclusiva per Accenture, obra on es ret homenatge al geni de Salvador Dalí, i on es recullen les receptes clàssiques dels grans restaurants parisencs, amb il·lustracions creades pel mateix Dalí.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Accenture Limited, empresa multinacional dedicada a la prestació de serveis de consultoria,

Destinatari de l'obsequi: CONCHA ANDRÉS SANCHIS

Destinació: Dexpatx de la secretària autonómica d'Eficiència i Tecnología Sanitaria

11/09/2019

Dos toms sobre “Memoria grafica” i “Cinco Ssiglos de vanguardia sanitaria” de l'Hospital General de València 1512-2012 Amb motiu de la seua assistència al Consorci Hospital General Universitari València, per a la firma del conveni entre l'AVI i la Fundació d'Investigació Hospital General de València

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI VALÈNCIA

Destinatari de l'obsequi: CONCHA ANDRÉS SANCHIS

Destinació: Despatx de la secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnología Sanitaria

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Cortes Valencianes Diputada 14/07/2015 02/07/2019 SI
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE VALÈNCIA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, DOCENCIA Y DESARROLLO DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD (FIHGU) VICEPRESIDENTA 11/09/2019 Pública
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO LA FE DE LA C.V. (IIS LA FE) VOCAL 11/09/2019 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE ALICANTE (ISABIAL) VOCAL 16/09/2019 Pública
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA (INCLIVA) VOCAL 16/09/2019 Pública
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO) VOCAL 03/07/2019 Pública
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA CENTRO DE INVESTIGACIÓN PRÍNCIPE FELIPE (CIPF) VOCAL 03/07/2019 Pública
CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN (AVI) VOCAL 12/09/2019 Pública
FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITO (FAVIDE) VOCAL 02/10/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 32.048,06 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 7.809,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 76.048,21 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 28.872,00 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 127.228,20 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 81.697,70 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 5.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Préstamo hipotecario 58.903,27 €
Total: 58.903,27 €
Plans de pensions.
Descripció Import
Bankia 3.451,89 €
Bankia 6.425,17 €
Total: 9.877,06 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment de capital inmobiliari 575,81 €
Rendiment del treball 58.241,43 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 94,08 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 12,36 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos