Aviso temporal agenda

La informació està en procés d'adaptació després de la recent modificació de l'estructura organitzativa del Consell. Disculpen les molèsties.

FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Daniel McEvoy Bravo

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic d'Educació
 • Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Avinguda Campanar, 32 - 46015 - València
 • mcevoy_dan@gva.es
 • 961970710
 

La Secretaria Autonòmica d'Educació és l'òrgan superior de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, que assumeix, sota la superior direcció de la persona titular de la Conselleria, les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell en matèria de política educativa, formació professional, política lingüística, personal docent, personal no docent d'atenció educativa en centres docents i el foment de la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. Així mateix, assumeix directament la superior direcció de la inspecció educativa.

Fuente: Funciones

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.943,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.289,26 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.372,03 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 83.604,37 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.728,39 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 2.843,97 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 4.021,99 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 35.594,35 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 23/06/2024

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 43.103,37 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 8.604,69 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 2.425,80 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 5.191,33 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 180.386,22 €
Total: 180.386,22 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
ING DIRECT 4.187,73 €
Total: 4.187,73 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volvo XC60 D3 R-Design 52.000,00 €
Total: 52.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ING DIRECT 10.925,36 €
Total: 10.925,36 €

Presentada el 23/11/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 43.103,37 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 8.604,69 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 2.425,80 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 5.191,33 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 3.231,61 €
ING DIRECT 122.104,27 €
Total: 125.335,88 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
ING DIRECT 2.581,95 €
Total: 2.581,95 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volvo XC60 D3 R-Design 52.000,00 €
Total: 52.000,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Préstamo legal a interés cero a un familiar 40.000,00 €
Total: 40.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ING DIRECT 10.045,43 €
Total: 10.045,43 €

Presentada el 23/10/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 3.231,61 €
ING DIRECT 122.104,27 €
Total: 125.335,88 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
ING DIRECT 2.581,95 €
Total: 2.581,95 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volvo XC60 D3 R-Design 52.000,00 €
Total: 52.000,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Préstamo legal a interés cero a un familiar 40.000,00 €
Total: 40.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ING DIRECT 10.045,43 €
Total: 10.045,43 €

Presentada el 15/10/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 3.231,61 €
ING DIRECT 122.104,27 €
Total: 125.335,88 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
ING DIRECT 2.581,95 €
Total: 2.581,95 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volvo XC60 D3 R-Design 52.000,00 €
Total: 52.000,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Préstamo legal a interés cero a un familiar 40.000,00 €
Total: 40.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ING DIRECT 10.045,43 €
Total: 10.045,43 €

Presentada el 30/09/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 3.231,61 €
ING DIRECT 122.104,27 €
Total: 125.335,88 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
ING DIRECT 2.581,95 €
Total: 2.581,95 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volvo XC60 D3 R-Design 52.000,00 €
Total: 52.000,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Préstamo legal a interés cero a un familiar 40.000,00 €
Total: 40.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ING DIRECT 10.045,43 €
Total: 10.045,43 €

Presentada el 20/08/2023 >>

Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING DIRECT 3.231,61 €
ING DIRECT 122.104,27 €
Total: 125.335,88 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
ING DIRECT 2.581,95 €
Total: 2.581,95 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volvo XC60 D3 R-Design 52.000,00 €
Total: 52.000,00 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
Préstamo legal a interés cero a un familiar 40.000,00 €
Total: 40.000,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
ING DIRECT 10.045,43 €
Total: 10.045,43 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 20/08/2023
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 56,09 €
Rendiment del treball 61.354,12 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 22/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Conselleria de Educación Educación Inspector de Educación 26/07/2021 26/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 22/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo MESA DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES Y DE ALUMNOS Presidente 26/07/2023 Pública
Administración General del Estado CONFERENCIA DE EDUCACIÓN-COMISIÓN GENERAL Miembro 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo MESA SECTORIAL DE EDUCACIÓN Presidente 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo COMISIÓN ESTUDIO ACREDITACIÓN NIVELES DE VALENCIANO PARA PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS EMPLEO PÚBLICO Vocal 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo COMISIÓN GESTORA DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIÓN EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VALENCIANO Vocal 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DE NIVELES DE COMPETENCIA EN LENGUAS EXTRANJERAS Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A LA POSIBLE PANDEMIA DE GRIPE AVIAR Vocal 22/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS MUNICIPALES Vocal 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA Vocal 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA Vocal 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN SALUD Vocal 22/06/0720 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Vocal 26/07/2023 Pública
Conselleria de Educación, Universidades y Empleo COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSIÓN Y SERVICIOS SOCIALES Vocal 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 05/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Sin actividades del mandato inherentes al cargo. 05/09/2023 05/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Curriculum vitae

cargando datos