alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Joaquim Enric López Camps

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic de Cultura i Esport
 • Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
 • Nomenament: 24/05/2022 DOGV
 • Av. Campanar, 32.46015. València
 • sace@gva.es
 • 961 970 361

Agenda

Agenda agost
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport és l'òrgan superior de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport que assumeix, sota la superior direcció de la persona titular de la Conselleria, les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei del Consell en matèria de proposta i execució de la política cultural relativa a teatre, música, cinema, dansa, circ, exposicions i museus, llibre, biblioteques i arxius, patrimoni cultural valencià, esport, pilota valenciana, la gestió de les infraestructures culturals i esportives, i ajudes i subvencions d'àmbit cultural i esportiu. Així mateix exercirà, a través de la unitat administrativa corresponent, les competències de l'Oficina del Mecenatge Cultural.

La Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport dirigirà, impulsarà i coordinarà les relacions institucionals amb altres entitats públiques i privades, sense perjudici de les atribucions legals i reglamentàries d'altres òrgans de l'administració de la Generalitat.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 38.422,16 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 750,78 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 39.172,94 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec, des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretari Autonòmic de Cultura i Esport Llista completa d'obsequis

20/07/2022

Catàleg festes de Moros i Cristians 2022 d'Aielo de Malferit

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament d'Aielo de Malferit

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/07/2022

Cupó de l'ONCE de celebració del 10 aniversari de la Fundació Trinidad Alfonso núm. 54910 del 23 de juliol de 2022

Entitat/Persona que fa l'obsequi: ONCE

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Ús personal Secretàri Autonòmic de Cultura i Esport

19/07/2022

Llibre: "Joan Fuster. Escrits de crítica cultural", de Salvador Ortells i Francesc Pérez Moragón

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Espai Joan Fuster

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/07/2022

Llibre: "Una visita al museu Joan Fuster" de Francesc Pérez i Moragón

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Espai Joan Fuster

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

19/07/2022

Llibre: "Joan Fuster, llibre a llibre. Diccionari bibliogràfic", de Salvador Ortells Miralles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Espai Joan Fuster

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

11/07/2022

Col·lecció d'onze llibres "Llegir en valencià per a salvar el món"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Bromera

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

07/07/2022

Catàleg exposició "Malferits: l'empremta del temps a les biblioteques Rebiun"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Fons d'obsequis de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana

20/06/2022

LLibre "Hernández en el Corazón" y disc "Dejadme la Esperanza"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Miguel Hernández

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Biblioteca Secretaria Autonòmica Cultura i Esport

19/06/2022

Llibre "Campanes Vives, la música meé alta de València"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Biblioteca Secretaria Autonòmica Cultura i Esport

16/06/2022

Catàleg Fira Marte 2022

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Joan Feliu

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Biblioteca Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

16/06/2022

Llibre "Tresors amb Història" l'exposició

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Museu Belles Arts Castelló

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Biblioteca Secretaria Autonòmica Cultura i Esport

10/06/2022

Tassa i Disc La Gira

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Els Poblets

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Despacho Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

04/06/2022

Fotografía Aielo de Malferit Capital Cultural

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament Aielo de Malferit

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

01/06/2022

Catàleg Metropolitans pensar la ciutat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Torrent

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Biblioteca Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

27/05/2022

Llibre "Veinticinco años de FAETEDA 1996-2021"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: FAETEDA

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport

25/05/2022

Samarreta i bufanda club basket Claret

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Club Basket Claret

Destinatari de l'obsequi: JOAQUIM ENRIC LÓPEZ CAMPS

Destinació: Us personal

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT CAP DEL SERVEI TERRITORIAL DE CULTURA I ESPORT DE VALÈNCIA 01/01/2016 30/05/2022 NO
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-EG UNIVERSITAT PROFESSOR ASSOCIAT DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS (FAC. DE MAGISTERI) 01/01/2016 30/05/2022 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PALAU DE LES ARTS PROGRAMACIÓ ARTÍSTICA SECRETARI 24/05/2022 Pública
CONSELL RECTOR DE L'INSTITUT VALENCIÀ D'ART MODERN ART CONTEMPORANI VICEPRESIDENT 24/06/2022 Pública
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ INVESTIGACIÓ I DIVULGACIÓ DE L'OBRA DE MIGUEL HERNÁNDEZ PATRONO 24/06/2022 Pública
PATRONAT DEL MISTERI D'ELX FOMENT DEL MISTERI D'ELX MEMBRE DEL PATRONAT 24/06/2022 Pública
CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA SA EXPLOTACIÓ DEL CIRCUIT RICARDO TORMO MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 24/06/2022 Pública
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA PROMOCIÓ CULTURAL VICEPRESIDENT DEL CONSELL DE DIRECCIÓ 24/06/2022 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 45.130,57 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 10.099,65 €
Nua propietat 100 Vivendes Valencia/València Espanya 39.857,39 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 5.532,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 1.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 30.623,00 €
Total: 30.623,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Informació pendent de validació pel Registre de Control de Conflictes d'Interessos (RECCI)

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 11/07/2022

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos