FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Bernardo Valdivieso Martínez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic de Planificació, Informació i Transformació Digital
 • Conselleria de Sanitat
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Carrer Misser Mascó, 31-33 - 46010 - València
 • valdivieso_ber@gva.es
 • 961928780
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Planificació, Informació i Transformació Digital exercirà les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'investigació i innovació sanitària, planificació i qualitat, així com dels sistemes i tecnologies de la informació i la comunicació en l'àrea de la sanitat.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.619,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.913,76 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec : 16.464,46 €
 • Retribució íntegra i: 90.997,90 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 28.728,39 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.351,54 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 32.079,93 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 22/11/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 17 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 88.591,65 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 58.990,61 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 37.123,37 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING 6.184,14 €
ING 3.573,80 €
ING 2.565,34 €
CAIXA BANK 29.203,50 €
MEDIOLANUM 1.997,50 €
MEDIOLANUM 9.536,24 €
Total: 53.060,52 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
MEDIOLANUM.- FUTURO EXTRA PIAS 68.569,32 €
Total: 68.569,32 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
X4 2.0 DRIVE 21.350,00 €
Total: 21.350,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
ING 42.080,06 €
Total: 42.080,06 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
SOPHIAROOM S.L (PARTICIPAION Nº 101) 90.000,00 €
SPORTING TENIS VALENCIA, S.A. (1 ACCION) 6.048,52 €
Venta de 9.185 participaciones de Mysphera a la propia sociedad 71.275,60 €
Total: 167.324,12 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
MEDIOLANUM.- BEST BRANDS 84.892,53 €
MEDIOLANUM.- BEST BRANDS 11.816,50 €
Total: 96.709,03 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MEDIOLANUM.- PLAN PLUS 5 PIC 20.617,19 €
Total: 20.617,19 €

Presentada el 22/09/2023 >>

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 17 Altres immobles urbans Valencia/València Espanya 88.591,65 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 58.990,61 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 37.123,37 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ING 6.184,14 €
ING 3.573,80 €
ING 2.565,34 €
CAIXA BANK 29.203,50 €
MEDIOLANUM 1.997,50 €
MEDIOLANUM 9.536,24 €
Total: 53.060,52 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
MEDIOLANUM.- FUTURO EXTRA PIAS 68.569,32 €
Total: 68.569,32 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
X4 2.0 DRIVE 21.350,00 €
Total: 21.350,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
ING 42.080,06 €
Total: 42.080,06 €
Altres béns i drets de contingut econòmic.
Descripció Import
MYSPHERA SL.- (9.195 participaciones) 71.289,00 €
SOPHIAROOM S.L (PARTICIPAION Nº 101) 90.000,00 €
SPORTING TENIS VALENCIA, S.A. (1 ACCION) 6.048,52 €
Total: 167.337,52 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
MEDIOLANUM.- BEST BRANDS 84.892,53 €
MEDIOLANUM.- BEST BRANDS 11.816,50 €
Total: 96.709,03 €
Plans de pensions.
Descripció Import
MEDIOLANUM.- PLAN PLUS 5 PIC 20.617,19 €
Total: 20.617,19 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 16/09/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 4.450,16 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 39.955,69 €
Rendiment del treball 95.086,59 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 7,72 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 22/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
22533895j BERNARDO VALDIVIESO MARTINEZ MEDICINA 06/02/2014 31/08/2023 NO
HOSPITAL LA FE. CONSELLERIA SANITAT. GENERALITAT VALENCIANA SANIDAD Avenida Fernando Abril Martorell, 106, 46026 València. 05/04/2011 25/07/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 16/01/2024

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
FUNDACION OFTALMOLOGICA MEDICA DE LA CV PATRONATO_FOM VOCAL 23/10/2023 Pública
FUNDACION INVESTIGACION HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA PATRONATO_FIHGUV VOCAL 21/09/2023 Pública
CONSORCIO HOSPITAL GENERAL CONSEJO DE GOBIERNO MIEMBRO 21/09/2023 Pública
CENTRO DE INVESTIGACION PRINCIPE FELIPE PATRONATO_CIPF VOCAL PATRONATO 27/12/2023 Pública
Ministerio Sanidad Mapa de activos global consolidado y carga de activos en Portal MSAN Miembre representante CV 01/08/2023 Pública
Ministerio Sanidad Comité de designación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia, de la cartera-farmancia del Ministerio de Sanidad Miembro Representante Comunidad Valenciana 01/08/2023 Pública
Unión Europea Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA) Representante Comunidad Valenciana 01/08/2023 Pública
Ministerio Sanidad COMISIÓN SALUD DIGITAL Miiembro 01/08/2023 Pública
Isabial PATRONATO_ISABIAL Vocal 01/08/2023 Pública
Incliva PATRONATO_INCLIVA Vocal 01/08/2023 Pública
Instituto Investigacion La Fe PATRONATO_IIS LA FE Vocal 01/08/2023 Pública
Fisabio PATRONATO_FISABIO VOCAL 01/08/2023 Pública
Generalitat Valenciana Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas VOCAL 01/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 08/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Ministerio Sanidad Mapa de activos global consolidado y carga de activos en Portal MSAN Miembre representante CV 01/08/2023 Pública
Ministerio Sanidad Comité de designación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia, de la cartera-farmancia del Ministerio de Sanidad Miembro Representante Comunidad Valenciana 01/08/2023 Pública
Unión Europea Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital (HADEA) Representante Comunidad Valenciana 01/08/2023 Pública
Ministerio Sanidad COMISIÓN SALUD DIGITAL Miiembro 01/08/2023 Pública
Isabial PATRONATO_ISABIAL Vocal 01/08/2023 Pública
Incliva PATRONATO_INCLIVA Vocal 01/08/2023 Pública
Instituto Investigacion La Fe PATRONATO_IIS LA FE Vocal 01/08/2023 Pública
Fisabio PATRONATO_FISABIO VOCAL 01/08/2023 Pública
Generalitat Valenciana Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas VOCAL 01/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos