FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Ángel Javier Montero Hernández

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic de Seguretat i Emergències i Director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències
 • Conselleria de Justícia i Interior
 • Nomenament: 07/09/2023 DOGV
 • C/ de la Democracia, 77. Ciutat admtiva. 9 d'Octubre -Torre 4 - 46018 València
 • montero_jav@gva.es
 • 961209112
 

La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències exerceix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'interior, seguretat pública, coordinació de policies locals, gestió de la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, espectacles, establiments públics, activitats recreatives i socioculturals, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis i gestió d'emergències.

En matèria d'espectacles públics, li corresponen les autoritzacions i sancions derivades de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, i en la normativa reguladora dels espectacles i festejos taurins, així com l'adopció de mesures de policia i provisionals en aquestes matèries.

Així mateix, la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències exercirà les competències que li corresponen amb relació a la Direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, segons el que preveuen la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, de creació d'aquesta i la seua normativa de desplegament, i la disposició addicional primera del Decret 112/2023, de 25 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.619,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.956,88 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 70.576,56 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 02/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 65.007,00 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 16.831,89 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 16.898,77 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València Espanya 7.988,57 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
BANCO SANTANDER 6.004,00 €
ING 16.485,00 €
ING 1.800,00 €
IBERCAJA 4.500,00 €
IBERCAJA 5.000,00 €
IBERCAJA 1.750,00 €
Total: 35.539,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
1330 ACCS. BANCO SANTANDER, S.A. 4.549,93 €
20 ACCS. MICROSOFT CORPORATION 5.970,48 €
42 ACCS. NIKE INCORPORATED 3.577,32 €
Total: 14.097,73 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
IBERCACAJA 13.151,00 €
IBERCAJA 30.238,00 €
Total: 43.389,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
IBERCAJA 43.049,00 €
Total: 43.049,00 €
Vehicle (Renting o similars)
Descripció Import
VEHÍCULO EN RENTING ALD AUTOMOTIVE - MARCA BMW 535 50.000,00 €
Total: 50.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/10/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 159,77 €
Rendiment del treball 82.119,17 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 37,56 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 03/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Ayuntamiento de Chiva TAG / Letrado Dpto. de Urbanismo 30/06/2019 07/09/2023 NO
AYUNTAMIENTO DE PICANYA Concejal 30/06/2019 07/09/2023 NO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA Diputado 30/06/2019 07/09/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 02/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo de Seguridad Nuclear Miembro 19/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos