alts càrrecs

<< Ves enrere
 • José María Ángel Batalla

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic de Seguretat i Emergències i Director general de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE)
 • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 4. 46018. València
 • angel_josbat@gva.es
 • 961 209 112
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, sota la dependència de la persona titular de la conselleria, exerceix les competències que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'interior, seguretat pública, coordinació de policies locals, gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita en la Comunitat Valenciana, espectacles,establiments públics, activitats recreatives i socioculturals, protecció civil, extinció d'incendis i gestió d'emergències.

En matèria d'espectacles públics, li corresponen les autoritzacions i sancions derivades de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, i en la normativa reguladora dels espectacles i festejos taurins, així com l'adopció de mesures de policia i provisionals en aquestes matèries.

La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències exercirà les competències que li corresponen en relació amb la direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, segons el que es preveu en la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, de la seua creació i la seua normativa de desenvolupament; i en la disposició addicional primera del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Secretari Autonòmic de Seguretat i Emergències Llista completa d'obsequis

23/06/2022

Ceràmica tipo trofeo X Congreso Mundial Taurino Veterinaria

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Coletge Oficial de Veterinaris de Castelló

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: Despatx

19/10/2021

Taulet de ceràmica i llibre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Paiporta

Destinatari de l'obsequi: JOSE MARIA ÁNGEL BATALLA

Destinació: CCE

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.296,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.530,88 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 72.827,16 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 133.563,01 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 3.715,02 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
FONS DE PENSIONS BBVA 3.000,00 €
Total: 3.000,00 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 39.763,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 0,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
CRÈDI HIPOTECARI BANC SABADELL 0,00 €
Total: 0,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 64.303,87 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
AJUNTAMENT L'ELIANA ALCALDE 01/01/1997 31/12/2015 NO
SENAT SENADOR 01/01/2010 31/12/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consorci Provilcial de Bombers d'Alacant vicepresident
Comissió de Coordinació de Policies Locals de la CV president
Observatori de Seguretat de la CV president
Comisió Delegada del Consell de Transició Ecològica y Sostenibiltat Ambiental vocal
Comissió de Coordinació dels Serveis de Prevenció, Extinció d' Incendis i Salvament de la CV secretari Pública
Comissió de Protecció Civil de la CV vicepresident Pública
Mesa Social de la Protecció Civil i les Emergències de la CV vicepresident Pública
Comissió Interdepartamental per al seguiment i coordinació de la Postemergencia y la Oficina Única Postemergencia, para el seguimiento y coordinación de las actuaciones posteriores a una catástrofe o emergencia vicepresident Pública
Mesa de Coordinació del Servei de Bombers Forestals de la CV president Pública
Consorci Provincial de Bombers de Valencia vicepresident Pública
Consorci Provincial de Bombers de Castelló vicepresident Pública
Gabinet Tècnic de Coordinació de Policies Locals president Pública
Consell d'Administració de l' Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències vicepresident segon Pública
Comissió d' Espectàcles Pùblics, Activitats Recreatives i Activitats Socioculturals de la CV vicepresident Pública
Comisió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al carrer) de la CV vicepresident Pública
Comissió d'Igualtat, no Discriminació i prevenció dels delictes d'odi vocal Pública
Comissió Interdepartamental d'acció exterior i rel·lacions amb l'Unió Europea vocal Pública
Comissio mixta de llocs de treball vocal Pública
Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris vocal Pública
Comissió del Jòc vocal Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 23/06/2020
Nomenament 07/09/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos