alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Isabel Gemma Fajardo García

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretaria autonòmica de Justícia i Administració Pública
 • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
 • Nomenament: 28/09/2021 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. 46018. València
 • sajyap@gva.es
 • 961 209 208

Agenda

La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, sota la dependència de la persona titular de la Conselleria, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, assumeix les competències en matèria de justícia, reformes democràtiques, consultes populars, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat, així com les competències en matèria de funció pública, planificació estratègica, qualitat i modernització de l'administració pública, dirigint i coordinant els centres directius i les unitats administratives que se li adscriguen.

Correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica, així mateix, resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua dependència, i els actes de les quals no esgoten la via administrativa.

Fuente: Funciones

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.741,84 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 6.939,90 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 70.681,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública Llista completa d'obsequis

29/10/2021

Lliure " Acte Acadèmic lliurament de la Medalla de la Universitat de València al prof. Dr. Francisco Javier Boix Reix"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Universitat de València

Destinatari de l'obsequi: ISABEL GEMMA FAJARDO GARCIA

Destinació: Despatxe Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

29/10/2021

Reproducció Ceràmica Gòtica Paterna

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Intersindical ValenciaNA STAS

Destinatari de l'obsequi: ISABEL GEMMA FAJARDO GARCIA

Destinació: Despatxe Secretària Autonòmica de Justícia i Administració Pública

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
UNIVERSITÀT DE VALÈNCIA ENSEÑANZA PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD 28/11/2019 28/09/2021 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Comisión Interdepartamental para la coordinación, apoyo y seguimiento del proceso electoral a Les Corts Coordinación, apoyo y seguimiento del proceso electoral a Les Corts Vocal 28/09/2021 Pública
Consejo Superior de Fundaciones de la Generalitat Valenciana Coordinación, apoyo y seguimiento Vicepresidenta 28/09/2021 Pública
Mesa General de Negociación del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral (I) Coordinación, apoyo y seguimiento Vicepresidenta 28/09/2021 Pública
Mesa General de Negociación del Personal Funcionario y Estatutario (II) Coordinación, apoyo y seguimmiento Vicepresidenta 28/09/2021 Pública
Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana Coordinación, apoyo y seguimiento Vicepresidenta 28/09/2021 Pública
Comisión de control del Plan de Pensiones de los Empleados de la Generalitat Coordinación, apoyo y seguimiento Vocal 28/09/2021 Pública
Comisión Mixta de cooperación y coordinación de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados Cooperación, apoyo y seguimiento Vocal 28/09/2021 Pública
Comisión mixta de cooperación y coordinación entre la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Cooperación, apoyo y seguimiento Vocal 28/09/2021 Pública
Comisión Mixta de los Letrados de la Administración de Justicia y la Generalitat Valenciana Cooperación, apoyo y seguimiento Miembro 28/09/2021 Pública
Mesa Sectorial de Función Pública Cooperación, apoyo y seguimiento Presidenta 28/09/2021 Pública
Consell consultiu TRANS Cooperación, apoyo y seguimiento Vocal 28/09/2021 Pública
Consel de participación ciudadana de la Comunidad Valenciana Cooperación, apoyo y seguimiento Vocal 28/09/2021 Pública
Comisión mixta para el desarrollo de la Estrategia Valenciana de Migraciones Cooperación, apoyo y seguimiento Vocal 28/09/2021 Pública
Comisión delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Cooperación, apoyo y seguimiento Vocal 28/09/2021 Pública
Comisión mixta para el desarrollo de la estrategia Valenciana para la igualdad de trato, la no discriminación y la prevención de los delitos de odio Cooperación, apoyo y seguimiento Vocal 28/09/2021 Pública
Comisión delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales Cooperación, apoyo y seguimiento Vocal 28/09/2021 Pública
Comisión interdepartamental de Turismo Cooperación, apoyo y seguimiento Vocal 28/09/2021 Pública
Comisión de Estudio y Debate, para la reversión de los Servicios Públicos Externalizados Coordinación, apoyo y seguimiento Presidenta 28/09/2021 Pública
Comisión Intersectorial de la Ocupación Pública de la Generalitat Valenciana Cooperación, apoyo y seguimiento Vicepresidenta 28/09/2021 Pública
Mesa Sectorial de Justicia Coordinación, apoyo y seguimiento Presidenta 28/09/2021 Pública
Comisión de seguimiento del Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y la Federación Valenciana de Munipios yProvincias suscrito el 14 de Noviembre de 2016 sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social Cooperación, apoyo y seguimiento Vocal 28/09/2021 Pública
Comisión de seguimiento del Acuerdo de Legislatura, de la Mesa General de Negociación del personal funcionario, estatutario y laboral de la Generalitat Cooperación, apoyo y seguimiento Presidenta 28/09/2021 Pública
Comisión Interdepartamental para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios Valencianos Cooperación, apoyo y seguimiento Delegación-vocal 28/09/2021 Pública
Mesa General de Negociación de Universidades de la Comunitat Valenciana Cooperación, apoyo y seguimiento Miembro 28/09/2021 Pública
Mesa General de Negociación de Administración Local de la Comunitat Valenciana Cooperación, apoyo y seguimiento Miembro 28/09/2021 Pública
Comisión mixta de seguimiento del Convenio de encomienda de gestión por el que la Generalitat encomienda al Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil) la seguridad en los edificios de la administración de justicia en la Comunidad Valenciana Coordinación, apoyo y seguimiento Vocal 28/09/2021 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València Espanya 170.708,89 €
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 25.305,78 €
Ple domini 20 Locals Castellón/Castelló Espanya 15.054,64 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Castellón/Castelló Espanya 21.362,02 €
Ple domini 100 Altres immobles urbans Castellón/Castelló Espanya 11.545,90 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 44.325,71 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 15.170,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
CAIXA BANK 939,18 €
CAIXA BANK 10.964,37 €
Total: 11.903,55 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 63.128,21 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 01/02/2022

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos