FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Eduardo Luis Ruiz Navarro

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic de Justícia
 • Conselleria de Justícia i Interior
 • Nomenament: 26/07/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 4 - 46018 - València
 • ruiz_edu@gva.es
 • 961209208
 

La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Justícia, sota la dependència de la persona titular de la Conselleria, i de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, assumeix les competències en matèria de justícia, col·legis professionals, unions de fet, fundacions, associacions, registres i notaria, dirigint i coordinant els centres directius i les unitats administratives que se li adscriguen.

A la persona titular de la Secretaria Autonòmica, li correspon, així mateix, resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua dependència i els actes de la qual no esgoten la via administrativa.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.619,68 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 7.565,60 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 9.326,76 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 83.512,04 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 29/08/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 250.170,00 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 44.950,00 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant Espanya 37.500,00 €
Ple domini 100 Garatge Alicante/Alacant Espanya 18.000,00 €
Ple domini 50 Garatge Alicante/Alacant Espanya 6.326,04 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
myinvestor 25.000,00 €
Caixabank 44.000,00 €
ING 5.400,00 €
ING 10.780,00 €
ING 1.900,00 €
BANCO SANTANDER 3.500,00 €
BBVA 2.900,00 €
R4 33.000,00 €
Total: 126.480,00 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
LETRAS DEL TESORO 30.000,00 €
Total: 30.000,00 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES R4 290,00 €
ACCIONES B. SANTANDER 25.000,00 €
ACCIONES BBVA 6.900,00 €
Total: 32.190,00 €
Fons d'inversió.
Descripció Import
caixabank 20.045,00 €
caixabank 20.230,00 €
caixabank 51.914,00 €
caixabank 61.911,00 €
myinvestor 10.890,00 €
R4 63.000,00 €
R4 3.800,00 €
R4 18.000,00 €
R4 22.000,00 €
Total: 271.790,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
MUTUALIDAD ABOGACIA 45.000,00 €
MUTUALIDAD ABOGACIA 75.000,00 €
Total: 120.000,00 €
Plans de pensions.
Descripció Import
myinvestor 41.000,00 €
MYINVESTOR 41.000,00 €
MUTUALIDAD ABOGACIA 143.000,00 €
Total: 225.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 09/08/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 1.870,32 €
Pèrdues patrimonials (B.I. estalvi) 74,58 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1.063,38 €
Rendiment del treball 77.655,32 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 1.470,82 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. general) 120,74 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 05/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Congreso de los Diputados Diputado por la Provincia de Alicante 10/11/2019 25/07/2023 SI

Presentada el 29/08/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Congreso de los Diputados Diputado 10/11/2019 25/07/2023 SI

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 20/09/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Mesa Sectorial de Justicia Vicepresidente 26/07/2023 Pública
Comisión mixta de Fiscalía Vocal 26/07/2023 Pública
Comisión Mixta de Graduados Sociales Vocal 26/07/2023 Pública
Comisión mixta del Tribunal Superior de Justicia Vocal 26/07/2023 Pública
Comisión mixta de Abogados Vocal 26/07/2023 Pública
Comisión Interdepartamental de Turismo de la Comunitat Valenciana Vocal 26/07/2023 Pública
Comisión interdepartamental de acción exterior y relaciones con la Unión Europea Vocal 26/07/2023 Pública
Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana - comisión Vicepresidencia 26/07/2023 Pública
Comisión delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales Vocal 26/07/2023 Pública
Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos Vocal 26/07/2023 Pública
Consejo Superior de Fundaciones de la Generalitat Valenciana Vicepresidencia 26/07/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos