alts càrrecs

<< Ves enrere
  • X legislatura (17/06/2019- )
  • Secretaria autonòmica de Justícia i Administració Pública
  • Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, sota la dependència de la persona titular de la Conselleria, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, assumeix les competències en matèria de justícia, reformes democràtiques, consultes populars, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat, així com les competències en matèria de funció pública, planificació estratègica, qualitat i modernització de l'administració pública, dirigint i coordinant els centres directius i les unitats administratives que se li adscriguen.

Correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica, així mateix, resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua dependència, i els actes de les quals no esgoten la via administrativa.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

cargando datos