alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Amparo Adam Llagües

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Interventora general de la Generalitat
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 09/02/2016 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d' Octubre. B2. 46018. València
 • adam_amplla@gva.es
 • 961 248 112

Agenda

Agenda maig
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Intervenció General, a la persona titular de la qual li correspon el rang de secretària o secretari autonòmic, assumeix les funcions establides en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i qualssevol altres atribuïdes per altres normes.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Llista de viatges filtrada per alt carrec

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.291,14 € (Ayuntamiento de Canals, València)

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i: 5.726,34 €

Complement personal que compensa la diferència retributiva que perceben aquelles persones que ocupen càrrecs per al nomenament dels quals siga requisit ser personal funcionari públic i les retribucions dels quals, exclosos els triennis, siguen inferiors a les que li corresponguen a un subdirector/a general o assimilat amb un grau de carrera professional quatre.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

 • Retribució íntegra i: 72.509,52 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Interventora General Llista completa d'obsequis

21/12/2020

Llibre "Historia de la Guerra del Peloponeso"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Deloitte, S.L.

Destinatari de l'obsequi: AMPARO ADAM LLAGÜES

Destinació: Ilma. Sra. Amparo Adam LLagües. Interventora General de la Generalitat

14/03/2018

Botella d'oli d'oliva verge extre Cellers Vegamar 500 ml. Vinagre balsàmic Oilixir 250ml. I Vi espumós de moscatell "Reymos" 750 ml.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correus

Destinatari de l'obsequi: AMPARO ADAM LLAGÜES

Destinació: Intervenció General

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA INTERVENTORA DELEGADA 01/12/2008 08/02/2016 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 64.660,50 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 6.525,74 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 34.319,22 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 9.800,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 17.000,00 €
Total: 17.000,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
ASISA VIDA 67.000,00 €
Total: 67.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 60.264,19 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 6,09 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos