alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Amparo Adam Llagües

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Interventora general de la Generalitat
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 09/02/2016 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d' Octubre. B2. 46018. València
 • adam_amplla@gva.es
 • 961 248 112
Agenda mai-jun
29 30 31 1 2 3 4
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, la Intervenció General, amb rang de secretaria autonòmica, assumeix les competències establides en Llei 1/2015, i qualssevol altres atribuïdes per les altres normes i, en concret, el control de tots els actes de l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i empreses públiques que donen lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic, així com dels ingressos i pagaments que se'n deriven, i de la recaptació, inversió o aplicació en general dels seus cabals, a fi d'assegurar que l'administració de la seua hisenda s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.

Fuente: Funciones

Interventora General Llista completa d'obsequis

07/11/2022 - 09/11/2022

Jornades d'Intervencions Generals de l'Administració de l'Estat, de les CCAA i de les Ciutats Autònomes els dies 7 i 8 de novembre a Melilla

Costs
 • Allotjament
  184,37 €
 • Manutenció
  76,10 €
 • Transport
  810,08 €
 • Total 1.070,55 €
25/10/2022 - 26/10/2022

Reunió a Madrid: Administració Pública 2026, Infraestructures i Tecnologia, Economia i Persones - INETUM

Costs
 • Allotjament
  96,62 €
 • Transport
  173,27 €
 • Total 269,89 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Interventora General Llista completa d'obsequis

22/12/2022

Llibre "Fragmentos" - Demócrito

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DELOITTE

Destinatari de l'obsequi: AMPARO ADAM LLAGÜES

Destinació: Il.lma. Sra. Amparo Adam Llagües, Interventora General de la Generalitat

21/12/2022

Arbustet Mirto, o Arrayán (Myrtus communis)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: GRUP TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: AMPARO ADAM LLAGÜES

Destinació: Il.lma. Sra. Amparo Adam Llagües, Interventora General de la Generalitat

20/12/2021

Llibre " Los Aforismos y Pronósticos de Hipócrates"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: DELOITTE

Destinatari de l'obsequi: AMPARO ADAM LLAGÜES

Destinació: Ilma. Sra. Amparo Adam LLagües. Interventora General de la Generalitat

21/12/2020

Llibre "Historia de la Guerra del Peloponeso"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Deloitte, S.L.

Destinatari de l'obsequi: AMPARO ADAM LLAGÜES

Destinació: Ilma. Sra. Amparo Adam LLagües. Interventora General de la Generalitat

14/03/2018

Botella d'oli d'oliva verge extre Cellers Vegamar 500 ml. Vinagre balsàmic Oilixir 250ml. I Vi espumós de moscatell "Reymos" 750 ml.

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Correus

Destinatari de l'obsequi: AMPARO ADAM LLAGÜES

Destinació: Intervenció General

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.296,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 4.594,10 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Complement personal d'alt càrrec i: 6.735,36 €

Complement personal que compensa la diferència retributiva que perceben aquelles persones que ocupen càrrecs per al nomenament dels quals siga requisit ser personal funcionari públic i les retribucions dels quals, exclosos els triennis, siguen inferiors a les que li corresponguen a un subdirector/a general o assimilat amb un grau de carrera professional quatre.

Normativa reguladora: disposició addicional sisena de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

 • Retribució íntegra i: 77.625,74 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València 68.598,31 €
Ple domini 50 Altres immobles urbans Valencia/València 6.923,15 €
Ple domini 50 Vivendes Alicante/Alacant 35.348,79 €
Ple domini 10 Vivendes Valencia/València Espanya 67.908,70 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 21.600,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 16.900,00 €
Total: 16.900,00 €
Assegurances de vida.
Descripció Import
ASISA VIDA 67.000,00 €
Total: 67.000,00 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 67.834,01 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA INTERVENTORA DELEGADA 01/12/2008 08/02/2016 NO

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 24/10/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos