FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
  • XI legislatura (26/06/2023- )
  • Intervención general de la Generalitat
  • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
1. La Intervenció General, a la persona titular de la qual correspon el rang de secretària autonòmica o secretari autonòmic, assumeix les competències establides en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i qualssevol altres atribuïdes per les restants normes, i, en concret, assumeix també el control de tots els actes de l'Administració de la Generalitat, els seus organismes autònoms i empreses públiques que donen lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic, així com dels ingressos i pagaments que se'n deriven, i de la recaptació, inversió o aplicació en general dels seus cabals, amb la finalitat d'assegurar que l'administració de la seua hisenda s'ajuste a les disposicions aplicables en cada cas.
2. L'estructura orgànica i funcional de la Intervenció General s'ajustarà al que es disposa en el Reglament del cos superior d'interventors i auditors de la Generalitat, aprovat pel Decret 72/2005, de 8 d'abril.

Fuente: Funciones

Curriculum vitae

cargando datos