alts càrrecs

<< Ves enrere
 • Francesc Gamero i Lluna

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic d'Hisenda
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • C/ Palau, 14. 46003. València
 • gamero_fra@gva.es
 • 961 613 256

Agenda

Agenda agost
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

Sota l'autoritat del conseller o consellera, la persona titular de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda exercirà les competències establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell en matèria de política pressupostària, tributària, despesa pública, gestió de tresoreria, joc, tecnologies de la informació i de la comunicació de l'Administració, i intervenció administrativa en matèria de ràdio i televisió de competència de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, dirigeix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests, i respon davant el conseller o consellera de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes, amb les següents competències executives:

a) Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.

b) Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació, o se li assigne reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Secretari Autonòmic d'Hisenda Llista completa d'obsequis

09/11/2021 - 11/11/2021

Assistència a les Jornades RIFDE sobre finançament autonòmic, a Santiago de Compostela

Costs
 • Allotjament
  282,00 €
 • Transport
  623,00 €
 • Total 905,00 €
07/01/2020 - 07/02/2020

Assistència al grup de treball i reunió plenària del Consell de Política Fiscal i Financera

Costs
 • Transport
  139,35 €
 • Total 139,35 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.741,84 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Import triennis i: 3.785,40 €

Els triennis retribuïxen l'antiguitat del personal funcionari i consistixen en una quantitat igual per cada grup de classificació professional o agrupació professional funcionarial per cada tres anys de servei, referida a catorze mensualitats.

Normativa reguladora:

Article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Article 87 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 67.527,24 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretari Autonòmic d'Hisenda Llista completa d'obsequis

17/06/2022

Botella d'oli d'oliva verge 750 ml

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE CHELVA

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Ús particular

14/06/2022

Una caixa de Bodegas Xaló amb una botella de vi blanc, una botella de vermut i una botella de vi negre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AJUNTAMENT DE XALÓ

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Ús particular

22/12/2021

Cistella de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Donació a una ONG valenciana dedicada a la inclusió social de persones vulnerables, com malalts mentals o ex recluses

28/06/2021

Llibre De la banca armada a la banca ètica" de Jordi Calvo Rufanges i Eduardo Aragón Ruiz

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Novessendes

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda

28/06/2021

Llibre "Pau i desarmament. Polítiques de seguretat per a la pau" de Jordi Calvo Rufanges (coord.)

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació Novessendes

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx de la Secretaria Autonòmica d'Hisenda

22/04/2021

Quadre d'agraïment per la participación en la presentación del proyecto Serà Horta Sud

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Serà Horta Sud

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx Secretaria Autonòmica d'Hisenda

22/12/2020

Cistella de Nadal

Entitat/Persona que fa l'obsequi: AGRICONSA

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Donació a una ONG valenciana dedicada a la inclusió social de persones vulnerables, com malalts mentals o ex recluses

10/12/2020

Llibre "Contes de la iaia Amparito" d'Amparito Tortosa Francés

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Andreu Sempere de Alcoi

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx SA Hisenda

10/12/2020

Llibre "Dones científiques del segle XX" de Josep Vañó i Piedra

Entitat/Persona que fa l'obsequi: IES Andreu Sempere d'Alcoi

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx SA Hisenda

14/01/2020

Llibre "L'Euroregió de l'Arc Mediterrani"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx del Secretari Autonòmic d'Hisenda

14/01/2020

Publicació "El Món en 2020"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx del Secretari Autonòmic d'Hisenda

14/01/2020

Publicació "La governança local a l'Euroregió de l'Arc Mediterrani" de l'Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx del Secretari Autonòmic d'Hisenda

14/01/2020

Llibre "Concret. Economia i Pensament" de diversos autors

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx del Secretari Autonòmic d'Hisenda

17/12/2019

Plançó d'arboç dins d'un sac xicotet de tela

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grupo TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx Secretaria Autonòmica d'Hisenda

10/07/2019

Llibre "El modelo de la economía del bien común. Aplicación a la empresa/organización y casos prácticos" de Joan Ramon Sanchis Palacio y María Amigo Pérez

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Joan Ramon Sanchis Palacio

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx del Secretari Autonòmic d'Hisenda

10/07/2019

Llibre "Guia de finances ètiques, cooperatives i locals de la Comunitat Valenciana" de Joan Ramón Sanchis Palacio

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Joan Ramon Sanchis Palacio

Destinatari de l'obsequi: FRANCESC GAMERO LLUNA

Destinació: Despatx del Secretari Autonòmic d'Hisenda

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA Tècnic Superior d'Administració General de la Generalitat (Grup A1) 01/01/2003 08/07/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA- CONSELL RECTOR VICEPRESIDENT 17/04/2019 Pública
ALT CONSELL CONSULTIU EN INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT E INNOVACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D'INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL PER A LA CIÈNCIA, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL D'ACCIÓ EXTERIOR I RELACIONS AMB LA UNIÓ EUROPEA VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE SUPORT A LA MATERNITAT VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA COORDINACIÓ, SUPORT I SEGUIMENT DEL PROCÉS ELECTORAL A LES CORTS VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LA GENERALITAT VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES URBANES MUNICIPALS VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA PREVENCIÓ I RESPOSTA FRONT A LA POSSIBLE PANDEMIA DE GRIP AVIAR VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PER A LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES VOCAL 17/04/2019 Pública
PLE DE LA COMISSIÓ MIXTA DE COOPERACIÓ ENTRE LA GENERALITAT I LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ MIXTA DE TRANSFERÈNCIES ADMINISTRACIO DE L'ESTAT-GENERALITAT VOCAL 17/04/2019 Pública
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L'ENTITAT PÚBLICA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DE LA CV (EPSAR) CONSELLER 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA CV VICEPRESIDENT 17/04/2019 Pública
CONSELL GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES (IVF) VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ TÈCNICA DE LA MESA DIÀLEG SOCIAL DE LA CV PRESIDENT 17/04/2019 Pública
PLE DE LA MESA DE DIÀLEG SOCIAL DE LA CV VOCAL 17/04/2019 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIO DEL PERSONAL FUNCIONARI, ESTATUTARI I LABORAL VOCAL 17/04/2019 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I ESTATUTARI VOCAL 17/04/2019 Pública
OBSERVATORI DE LA INDÚSTRIA I DELS SECTORS ECONÒMICS VALENCIANS VOCAL 17/04/2019 Pública
COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIÓ DE LA CV VOCAL 17/04/2019 Pública
PATRONAT DEL PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACIO DE LA CV VOCAL 17/04/2019 Pública
CIRCUIT DEL MOTOR I PROMOCIÓ ESPORTIVA, S.A MEMBRE 25/04/2019 Pública
CONSTRUCCIONS E INFRAESTRUCTURES EDUCATIVES DE LA GENERALITAT VALENCIANA, S.A. (CIEGSA) MEMBRE 25/04/2019 Pública
CONSELL TERRITORIAL PER A LA DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA VOCAL 31/05/2019 Pública
FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DEL DELICTE (FAVIDE) PATRÓ 24/05/2019 Pública
Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residuus SA Conseller 13/12/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 65.870,41 €
Ple domini 100 Garatge Valencia/València 7.535,70 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 18.088,85 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 13.600,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipoteca adquisició primera vivenda amb BANKIA (01330*****) 167.113,41 €
Total: 167.113,41 €
Control i gestió de valors i actius financers.
Descripció Import
20 accions del Valencia C.F.S.A.D 961,60 €
10 accions del València C.F.S.A.D 480,80 €
Total: 1.442,40 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 61.596,32 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019
Nomenament 05/11/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos