FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Mª José Mira Veintimilla

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretària autonòmica d'Economia
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 21/09/2023 DOGV
 • Plaça de Nàpols i Sicília, 10 - 46003 - València
 • mira_marvei@gva.es
 • 961207127
 

La Secretaria Autonòmica d'Economia exerceix les funcions establides en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de promoció econòmica i impuls de la transformació del model econòmic, estadística, responsabilitat social, patrimoni, fons europeus i sector públic instrumental de la Generalitat, exceptuats els organismes autònoms i els consorcis sanitaris.

Així mateix, dirigeix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests, i respon davant la persona titular de la conselleria de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes, duent a terme les següents competències executives:

 • Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació, o se li assigne reglamentàriament.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

i Estes retribucions s'incrementaran, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, en un 0,5 segons l'Acord de 3 de novembre de 2023, del Consell, pel qual s'acorda l'aplicació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat .

 • Sou i complements i: 66.296,28 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 23/11/2018

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.215,58 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.215,58 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 20.647,39 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Triodos Bank 2.425,00 €
CAJASTUR 2.855,35 €
Banc Sabadell 1.059,00 €
Total: 6.339,35 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES AC REPSOL SA (123) 2.283,29 €
Total: 2.283,29 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
SEGURO DE VIDA 50.228,60 €
Total: 50.228,60 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VEHICULO CITROEN C8 (VALOR DE ADQUISICIÓN 2009) 28.100,00 €
Total: 28.100,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO SABADELL, SA 90.922,55 €
PRESTAMO HIPOTECARIO CAJA ASTUR 39.371,25 €
Total: 130.293,80 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 10/07/2023
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 576,72 €
Rendiment del treball 59.500,24 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 80,81 €

Renda 2021 >>

Renda 2021 - Presentada el 04/07/2022
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 17,73 €
Rendiment del treball 57.366,16 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 6,52 €
Rendiment de capital immobiliari -339,06 €

Renda 2020 >>

Renda 2020 - Presentada el 26/11/2021
Descripció Import
Rendiment de capital immobiliari 591,40 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -29,28 €
Rendiment del treball 57.366,05 €

Renda 2019 >>

Renda 2019 - Presentada el 25/09/2020
Descripció Import
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -29,24 €
Rendiment del treball 55.828,36 €
Rendiment de capital inmobiliari 505,77 €

Renda 2018 >>

Renda 2018 - Presentada el 24/07/2019
Descripció Import
Rendiment del treball 54.742,06 €
Guanys patrimonials (B.I. estalvi) 1,58 €
Rendiment de capital immobiliari 654,14 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) -18,14 €

Renda 2017 >>

Renda 2017 - Presentada el 23/11/2018
Descripció Import
Suma de rendiments reduïts del capital immobiliari 408,85 €
Interessos de comptes, depòsits i actius financers en general 0,28 €
Suma de guanys patrimonials (B.I. estalvi) 12,73 €
Suma de rendiments reduïts del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi -24,82 €
Rendiment net reduït 53.863,12 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 23/11/2018

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
GENERALITAT VALENCIANA SECRETARIA AUTONÓMICA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 06/07/2015 05/08/2015 NO
CORTS VALENCIANES DIPUTADA AUTÓNOMICA 11/06/2015 06/07/2015 NO
Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) Sector atención a la dependencia DIRECTORA GENERAL 01/10/2010 28/04/2015 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 05/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidenta 27/06/2019
Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) Vocal 02/10/2023 Pública
Valenciana d'Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental (VAERSA) Vocal 12/11/2019 Pública
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) Vocal 03/09/2020 Pública
Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, S.A. (SITVAL) Vocal 26/09/2023 Pública
Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) Vocal 04/12/2019 Pública
Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias Vocal 27/06/2019 Pública
Comisión para el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externalización de Activos y de Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (COVE) Vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Permanente de Inversiones del Punto de Aceleración de la Inversión Miembro 06/11/2018 Pública
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Miembro del Consejo Rector 02/05/2018 Pública
Agencia Valenciana d l'Innovació Miembro del Consejo de Dirección 03/08/2017 Pública
Central de Compras de la Generalitat Vocal 27/06/2019 Pública
Consorcio Valencia 2007 Vocal Suplente del Consejo Rector 31/07/2015 Pública
Consorcio Alicante 2011-2014 Vuelta al Mundo a Vela Vocal de la Junta de Gobierno 13/10/2016 Pública
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidenta 27/06/2019 Pública
Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Presidenta 27/06/2019 Pública
Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) Vocal del Comité de Dirección 27/06/2019 Pública
Espacios Económicos Empresariales SL / Parque Empresarial Sagunto SL Presidenta del Consejo de Administración 01/10/2015 Pública
Comisión Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Generalitat vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Técnica de Control, Planificación y Ordenación del Sector Público Empresarial Presidente 27/06/2019 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para la Reforma de las Administraciones Públicas vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Turismo vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la U.E. vocal 27/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 29/09/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidenta 27/06/2019
Valenciana d'Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental (VAERSA) Vocal 12/11/2019 Pública
Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) Vocal 03/09/2020 Pública
Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, S.A. (SITVAL) Vocal 26/09/2023 Pública
Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) Vocal 04/12/2019 Pública
Comisión Mixta de Cooperación entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias Vocal 27/06/2019 Pública
Comisión para el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externalización de Activos y de Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat (COVE) Vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Permanente de Inversiones del Punto de Aceleración de la Inversión Miembro 06/11/2018 Pública
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Miembro del Consejo Rector 02/05/2018 Pública
Agencia Valenciana d l'Innovació Miembro del Consejo de Dirección 03/08/2017 Pública
Central de Compras de la Generalitat Vocal 27/06/2019 Pública
Consorcio Valencia 2007 Vocal Suplente del Consejo Rector 31/07/2015 Pública
Consorcio Alicante 2011-2014 Vuelta al Mundo a Vela Vocal de la Junta de Gobierno 13/10/2016 Pública
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidenta 27/06/2019 Pública
Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Presidenta 27/06/2019 Pública
Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) Vocal del Comité de Dirección 27/06/2019 Pública
Espacios Económicos Empresariales SL / Parque Empresarial Sagunto SL Presidenta del Consejo de Administración 01/10/2015 Pública
Comisión Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Generalitat vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Técnica de Control, Planificación y Ordenación del Sector Público Empresarial Presidente 27/06/2019 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para la Reforma de las Administraciones Públicas vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Turismo vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la U.E. vocal 27/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 16/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 18/10/2023

Presentada el 25/11/2019 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019

Presentada el 01/10/2018 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 01/10/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae