alts càrrecs

<< Ves enrere
 • María José Mira Veintimilla

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament i Comissionada de la Presidència de la Generalitat per a la coordinació dels subministraments de la Generalitat davant de la infecció de Covid-19 en la Comunitat Valenciana
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • Plaça Nàpols i Sicilia, 10. 46003. València
 • mira_marvei@gva.es
 • 961 207 127
Agenda gen-feb
30 31 1 2 3 4 5
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament exerceix les competències de l'article 68 de la Llei 5/1983 en matèria de política financera, model econòmic i finançament, sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els organismes autònoms i els consorcis sanitaris, patrimoni, projectes i fons europeus.

Així mateix, dirigeix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests, i respon davant la persona titular de la conselleria de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes, amb les següents competències executives:

 • Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència que té encomanada en matèria de l'impuls de la reforma del sector públic de la Generalitat, impuls de la millora del finançament de la Comunitat Valenciana i negociació de la reforma del sistema de finançament autonòmic, projectes i fons europeus i patrimoni de la Generalitat.
 • Exercir les facultats que li són pròpies de la competència que té encomanada en matèria d'impuls i transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana, basat en el coneixement, la innovació, la sostenibilitat mediambiental, productiva i social en el marc dels instruments estratègics i operatius per a desenvolupar-la.
 • Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència que té encomanada en matèria de política financera, gestió de l'endeutament i avals de la Generalitat i el seu sector públic, la supervisió de caixes d'estalvi, cooperatives de crèdit, cooperatives amb secció de crèdit, fundacions sorgides per transformació de caixes d'estalvi i fundacions d'obra social de les caixes d'estalvi junt, si escau, amb els seus monts de pietat, així com la supervisió de les entitats de qualsevol naturalesa que hagen sigut beneficiàries de qualsevol instrument financer establit per la Generalitat o alguna de les seues entitats dependents; sobre prestadors i intermediaris immobiliaris i la relativa al mercat de valors; així com proposar a la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, perquè ho eleve al Consell, l'aprovació d'operacions de crèdit que haja de concedir la Generalitat a favor del seu sector públic instrumental, així com de qualssevol altres entitats de caràcter públic. En aquest sentit, en virtut del que es disposa en la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, correspon a aquesta secretaria autonòmica l'exercici de les competències atribuïdes a l'Institut Valencià de Finances en matèria d'endeutament i avals de la Generalitat, en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. De la mateixa manera, li correspon ostentar la representació de la Generalitat en aquelles matèries d'índole financera que l'ordenament jurídic o el Consell li encomane, i la designació de les persones que hagen de tindre la representació de la Generalitat en qüestions d'índole financera, quan alguna disposició ho preveu o el Consell li ho encomane.
 • Tramitar i resoldre tots els assumptes que les disposicions vigents atribueixen a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en les matèries anteriorment esmentades. En particular, la tramitació i resolució de totes les autoritzacions administratives i informes preceptius, així com la imposició de sancions, que les disposicions vigents atribueixen a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic en les matèries de supervisió d'entitats financeres, excepte aquelles que estiguen atribuïdes expressament a la persona titular de la Conselleria.
 • Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.
 • Qualssevol altres que li atribuïsca la vigent legislació o se li assigne reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament Llista completa d'obsequis

16/01/2023

Madrid - Assistència a la Reunió de la Comissió de Seguiment de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència convocat pel Ministeri d'Hisenda i Administració Pública

Costs
 • Manutenció
  15,90 €
 • Transport
  44,90 €
 • Total 60,80 €
29/11/2022 - 30/11/2022

Madrid - Asistencia al Acto Anual de Política Regional y Fondos Europeos en España 2022, y Reunión en SEPIDES asuntos Espacios Económicos Empresariales.

Costs
 • Allotjament
  291,82 €
 • Transport
  145,73 €
 • Total 437,55 €
13/10/2022

Madrid-Reunió amb la Secretaria d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Costs
 • Manutenció
  49,20 €
 • Transport
  129,30 €
 • Total 178,50 €
28/09/2022 - 30/09/2022

Brussel·les-Reunions de treball amb la Comissió Europea

Costs
 • Allotjament
  313,42 €
 • Manutenció
  184,55 €
 • Transport
  445,73 €
 • Total 943,70 €
13/09/2022

Madrid-Reunió amb SEPIDES i reunió trilateral amb el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i la Comissió Europea (Avaluació Programa Operatiu FEDER)

Costs
 • Transport
  176,59 €
 • Total 176,59 €
27/07/2022

Madrid-Reunió de la Comissió i Sessió Plenària del Consell de Política Fiscal i Financera

Costs
 • Manutenció
  40,95 €
 • Transport
  227,74 €
 • Total 268,69 €
07/06/2022

Madrid-Reunió trilateral amb la Comissió Europea i el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública sobre Programa Operatiu FEDER 21-27

Costs
 • Manutenció
  79,50 €
 • Transport
  173,60 €
 • Total 253,10 €
31/03/2022

Madrid - Reunió amb la Secretaria General de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Costs
 • Manutenció
  110,00 €
 • Transport
  177,24 €
 • Total 287,24 €
28/03/2022

VIATGE CANCEL·LAT Barcelona - Reunions acompanyant al Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Transport
  33,36 €
 • Total 33,36 €
01/03/2022 - 03/03/2022

Madrid - Reunions SEPIDES

Acompanyant/s
 • Subdirectora General Proyectos y Fondos Europeos y Jefe dle Servicio de Ayudas de Estado
Costs
 • Allotjament
  192,00 €
 • Manutenció
  30,00 €
 • Transport
  171,48 €
 • Total 393,48 €
10/01/2022 - 11/01/2022

Brussel·les - Reunió en la Comissió Europea

Costs
 • Allotjament
  150,77 €
 • Transport
  383,78 €
 • Total 534,55 €
15/12/2021

Madrid - Participació Webinar "Administracions Públiques Com gestionar el pla de recuperació" - Junta General Accionistes TRAGSA - Gal·la Premis CEL 2021 a l'Excel·lència Logística

Costs
 • Manutenció
  4,50 €
 • Transport
  139,70 €
 • Total 144,20 €
30/11/2021 - 01/12/2021

Madrid - Reunió en el ICEX España Exportació i Inversions

Costs
 • Allotjament
  85,88 €
 • Manutenció
  52,20 €
 • Transport
  209,95 €
 • Total 348,03 €
17/03/2020

VIATGE CANCEL·LAT Madrid - Assistència a la Jornada sobre la reforma del finançament territorial organitzat per l'IVIE (Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària COVID 19) - Genera despeses de cancel·lació de bitllets

Costs
 • Transport
  19,16 €
 • Total 19,16 €
07/02/2020

Madrid - Reunió del Grup de Treball i Sessió Plenària del Consell de Política Fiscal i Financera acompanyant al Conseller d'Hisenda i Model Econòmic (les despeses reflectides de manutenció corresponen al dinar de tot l'equip desplaçat)

Costs
 • Manutenció
  168,30 €
 • Transport
  127,84 €
 • Total 296,14 €
21/01/2020

Reunió amb el President de SEPI Desenvolupament Empresarial per a tractar assumptes relacionats amb Parc Empresarial de Sagunt S.L. (Despeses a càrrec de Parc Sagunt)

19/12/2019

Reunió en la Subdirecció General de Planificació Ferroviària del Ministeri de Foment per a tractar temes relacionats amb el Parc Empresarial de Sagunt S.L. (Despeses a càrrec de Parc Sagunt)

11/12/2019

Madrid - Assistència a la reunió de la Junta General Extraordinària d'Accionistes de TRAGSA per delegació del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Costs
 • Manutenció
  11,00 €
 • Transport
  139,15 €
 • Total 150,15 €
16/07/2019

Madrid - Assistència a la Jornada Tècnica sobre el marc jurídic i l'abast de l'objecte social del Grup Tragsa en la seua condició de mig propi instrumental de les administracions públiques

Costs
 • Manutenció
  40,45 €
 • Transport
  174,20 €
 • Total 214,65 €
01/07/2019 - 02/07/2019

Brussel·les - Reunió proposada pels Serveis de la Comissió Europea en relació amb l'expedient d'Ajuda d'Estat SA.50707

Costs
 • Allotjament
  160,88 €
 • Manutenció
  82,90 €
 • Transport
  235,98 €
 • Total 479,76 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Secretària Autonòmica de Model Econòmic i Finançament Llista completa d'obsequis

22/12/2022

Quatre oronetes de ceràmica

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

21/12/2022

Botella de vi. Botella xicoteta d'oli. Dues peces d'embotit. Exemplar "La Comunitat de l´humor".

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoritat Portuària València

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

20/12/2022

Planter de l'arbre de la murta

Entitat/Persona que fa l'obsequi: TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

16/12/2022

llibreta personalitzada i calendari 2023

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Espanyola d'Empreses de Components per al Calçat

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

09/12/2022

Barco metacrilat petjapapers

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

02/05/2022

Exemplar del llibre "València, una paraula, mil imatges" de l'autor Antonio Cortés Latre

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de València

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despaptxe

24/01/2022

Joc de 6 tasses i plats de café logo Generalitat

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Porcelanas del Mare Nostrum, SA (PORVASAL)

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

17/01/2022

Agenda 2022

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup SEPIDES

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

23/12/2021

5 quilos d'arròs

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal

22/12/2021

Llibre "Berlanguiana" de Vicente Muñoz Puelles

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Consell Valencià de Cultura

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

21/12/2021

Planter d'alzina

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

20/12/2021

Botella d'oli d'oliva 500 ml. Botella de vi Utiel Requena. Dues pastilles de torró 5050 grs. Llibre Quino "Malfalda i molt més"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Autoritat Portuària de València

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

16/12/2021

Lliure Col·lecció "Dones pioneres"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Baleària

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

13/12/2021

Agenda personalitzada i calendari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Espanyola d'Empreses de Components per al Calçat

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

25/11/2021

Placa agraïment metacrilat per la participació en Innovation Talks de la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Fundació per al Desenvolupament i la Innovació

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

04/10/2021

Publicacions de l'IVAM "Els Exilis de Renau" i "Cardio" de Lola Lasurt

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Institut Valencià d'Art Modern

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

22/12/2020

Calandari i agenda notes personalitzada

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Asociació Espanyola d'empreses de Components per al Calçat

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

22/12/2020

Calendaris i agenda

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup Raminatrans

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

21/12/2020

Planter de l'arbre de Surera

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

18/12/2020

Col·lecció 18 làmines 21x21 cms d'artistes plàstics de l'exposició Els ODS Baleàrics

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President de Baleària

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

16/12/2020

2 kgs de raïm de taula

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Ajuntament de Novelda

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal despatxe

14/12/2020

10 mascaretes i cintes per a penjar corporatives del Centre del Carmen Cultura Contemporània

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Director Gerent del Centre del Carmen Cultura Contemporánea

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal Secretaria Autonòmica

04/12/2020

Una botella dosificador desinfectant de superfícies de de 750 ml. Una botella dosificador desinfectant de mans 500 ml . Un calendari

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Cleanity

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatxe

27/11/2020

6 botelles de suc

Entitat/Persona que fa l'obsequi: CEO Walkerpack MPL

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Per a consum en el despatx

20/12/2019

Peluixos, llibreta, bolígraf i CD de música

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup MGP

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal

20/12/2019

Caixa xicoqueta de bombons

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Alcalde de Paterna

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

19/12/2019

Exemplar de Litoral, Revista de poesia, art i pensament

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Balearia

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

18/12/2019

Planter d'arboç

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

18/12/2019

Clauer

Entitat/Persona que fa l'obsequi: President Grup DACSA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Personal

11/12/2019

Lliure "Democràcia, Camp i Muntanya. Més de 40 anys de *Tragsa en el Medi rural"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Grup TRAGSA

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

03/12/2019

Calendari i agenda personalitzada 2020

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Associació Espanyola d'Empreses de Components per al Calçat

Destinatari de l'obsequi: MARÍA JOSÉ MIRA VEINTIMILLA

Destinació: Despatx

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 63.741,84 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 63.741,84 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.215,58 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València 5.215,58 €
Ple domini 100 Vivendes Valencia/València 20.647,39 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 6.339,35 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
ACCIONES AC REPSOL SA (123) 2.283,29 €
Total: 2.283,29 €
Assegurances de vida i plans de pensions.
Descripció Import
Total: 50.228,60 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Total: 28.100,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO BANCO SABADELL, SA 90.922,55 €
PRESTAMO HIPOTECARIO CAJA ASTUR 39.371,25 €
Total: 130.293,80 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 57.366,16 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 17,73 €
Guanys patrimonials (B.I. general) 6,52 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) Sector atención a la dependencia DIRECTORA GENERAL 01/10/2010 28/04/2015 NO
CORTS VALENCIANES DIPUTADA AUTÓNOMICA 11/06/2015 06/07/2015 NO
GENERALITAT VALENCIANA SECRETARIA AUTONÓMICA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO 06/07/2015 05/08/2015 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidenta 27/06/2019
Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la U.E. vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental de Turismo vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para la Reforma de las Administraciones Públicas vocal 27/06/2019 Pública
Comisión pra el Seguimiento de los Procesos de Venta y Externalización de Activos y de Entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat vocal 27/06/2019 Pública
COMISIÓN DELEGADA DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS vocal 27/06/2019 Pública
Comisión Técnica de Control, Planificación y Ordenación del Sector Público Empresarial Presidente 27/06/2019 Pública
Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) vocal del Congejo General 27/06/2019 Pública
Comisión Interdepartamental para la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Generalitat vocal 27/06/2019 Pública
Parque Empresarial Sagunto SL Presidenta del Consejo de Administración 01/10/2015 Pública
Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) Vocal del Comité de Dirección 27/06/2019 Pública
Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental de la Generalitat Presidenta 27/06/2019 Pública
Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 Presidente 27/06/2019 Pública
Consorcio Alicante 2011-2014 Vuelta al Mundo a Vela Presidenta de la Comisión Ejecutiva 13/10/2016 Pública
Consorcio Alicante 2011-2014 Vuelta al Mundo a Vela Vocal de la Junta de Gobierno 13/10/2016 Pública
Ciudad de la Luz Consejera y Secretaria del Consejo de Administración 13/09/2016 Pública
Consorcio Valencia 2007 Vocal Suplente del Consejo Rector 31/07/2015 Pública
Central de Compras de la Generalitat Vocal 27/06/2019 Pública
Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz de la Comunitat Valenciana Presidenta del Patronato 08/09/2016 Pública
Fundación CV per a la Societat de la Informació (OVSI) - en liquidación Presidenta del Patronato 02/09/2016 Pública
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A. Miembro del Consejo de Acministración 11/10/2016 Pública
Agencia Valenciana d l'Innovació Miembro del Consejo de Dirección 03/08/2017 Pública
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE) Vocal 02/03/2017 Pública
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) Miembro del Consejo Rector 02/05/2018 Pública
Comisión Permanente de Inversiones del Punto de Aceleración de la Inversión Miembro 06/11/2018 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 29/11/2019
Nomenament 01/10/2018

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos