FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Eusebio Monzó Martínez

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic d'Hisenda i Finançament
 • Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
 • Nomenament: 21/09/2023 DOGV
 • Plaça Nàpols i Sicília, 6 - 46003 - València
 • monzo_eus@gva.es
 • 961629816
 

La Secretaria Autonòmica d'Hisenda i Finançament exerceix les competències de l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de política pressupostària i tributària, despesa pública, gestió de tresoreria i joc i finançament autonòmic.

Així mateix, dirigeix i coordina els centres directius adscrits sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests, i respon davant la persona titular de la conselleria de la gestió d'aquelles matèries que té atribuïdes, duent a terme les següents competències executives:

a) Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixe la persona titular de la conselleria.

b) Qualssevol altres que li atribuïsca la legislació vigent, o se li assignen reglamentàriament.

Fuente: Funciones

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

No s'ha registrat obsequis

No s'ha registrat obsequis

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

i Estes retribucions s'incrementaran, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2023, en un 0,5 segons l'Acord de 3 de novembre de 2023, del Consell, pel qual s'acorda l'aplicació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat .

 • Sou i complements i: 28.544,23 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 28.544,23 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de la data de nomenament fins al 31 de desembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 04/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 91.034,02 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 8.482,55 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 66.909,01 €
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 7.190,54 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 2.396,84 €
Ple domini 25 Locals Valencia/València Espanya 45.910,66 €
Ple domini 50 Garatge Valencia/València Espanya 7.190,54 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
1.500,00 €
Total: 1.500,00 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
Volvo XC-90 1.250,00 €
Total: 1.250,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
PRESTAMO HIPOTECARIO 40.698,16 €
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 67.855,58 €
PRESTAMO HIPOTECARIO 32.305,32 €
Total: 140.859,06 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/10/2023
Descripció Import
Rendiment del treball 57.260,61 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 04/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CLÍNICA PERIOS LAURA SARANOVA ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN 02/03/2022 25/07/2023 NO
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA. S. VICENTE MARTIR DOCENCIA DOCENTE 05/09/2019 25/07/2023 SI NO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA AGENTE DE INNOVACIÓN 15/11/2019 25/07/2023 SI NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 30/11/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
ACUERDO CONSELL PERTENENCIA A MAS DE DOS ORGANOS COLEGIADOS 27/11/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE COOPERATIVISMO CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACION FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) VOCAL 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACION SOCIEDAD DE PROYECTOS TRANSFORMACION DIGITAL SA (SPTD) CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE VAERSA CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE DIRECCION DE LA EHVA CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SITVAL CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINSTRACION SOCIETAT CIRCUIT DEL MOTOR CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINSTRACION DEL IVIE CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACION SOCIEDAD CIEGSA CONSEJERO 21/09/2023 Pública
SOCIEDAD DE PROYECTOS PARA LA TRASFORMACION DIGITAL CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO ADMINISTRACION SOCIETAT VALENCIANA FIRA VALENCIA CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO ADMINISTRACION SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT CONSEJERO 21/09/2023 Pública
COMISION MIXTA DE TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION DEL ESTADO-GENERALITAT VOCAL 21/09/2023 Pública
AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV) - CONSEJO RECTOR VICEPRESIDENTE 21/09/2023 Pública
PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA-COMISION EJECUTIVA VOCAL 21/09/2023 Pública
PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA-PATRONATO PATRONO 21/09/2023 Pública
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS(IVF)-CONSEJO GENERAL VOCAL 21/09/2023 Pública
ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (EPSAR) - CONSEJO DE PARTICIPACION VOCAL 21/09/2023 Pública
OBSERVATORIO FISCAL DELA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENTE 21/09/2023 Pública
OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA Y DE LOS SECTORES ECONOMICOS VALENCIANOS VOCAL 21/09/2023 Pública
CONSELL ASSESOR DE LA FUNCIO PUBLICA VALENCIANA VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION MIXTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO ENTRE EL CONSELL Y LA CORPORACION VALENCIANA DE MEDIOS DE COMUNICACION (CVMC) VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION MIXTA DE COOPERACION ENTRE LA GENERALITAT Y LA FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS -PLENO VOCAL 21/09/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORA (II) VOCAL 21/09/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORA (I) VOCAL 21/09/2023 Pública
MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA-PLENO VOCAL 21/09/2023 Pública
MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA-COMISION TECNICA PRESIDENTE 21/09/2023 Pública
FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES C.V. -COMISION COLABORACION Y COORDINACION VICEPRESIDENTE 21/09/2023 Pública
COMISION DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICION ECOLOGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSION Y DERECHOS SOCIALES VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONOMICOS VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACION, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL EN LES CORTS VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE ACCION EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNION EUROPEA VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA RECUPERACION (EVR) VICEPRESIDENTE 21/09/2023 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA RECUPERACION DE LA MEMORIA DEMOCRATICA VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCION Y RESPUESTA FRENTE A LA POSIBLE PANDEMIA DE GRIPE AVIAR VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MUNICIPALES VOVAL 21/09/2023 Pública
COMISION JUEGO DE LA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENTE 21/09/2023 Pública
ALTO CONSEJO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACC+I+D) VOCAL 21/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Presentada el 20/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
CONSEJO VALENCIANO DE COOPERATIVISMO CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACION FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV) VOCAL 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACION SOCIEDAD DE PROYECTOS TRANSFORMACION DIGITAL SA (SPTD) CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE VAERSA CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE DIRECCION DE LA EHVA CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SITVAL CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINSTRACION SOCIETAT CIRCUIT DEL MOTOR CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINSTRACION DEL IVIE CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO DE ADMINISTRACION SOCIEDAD CIEGSA CONSEJERO 21/09/2023 Pública
SOCIEDAD DE PROYECTOS PARA LA TRASFORMACION DIGITAL CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO ADMINISTRACION SOCIETAT VALENCIANA FIRA VALENCIA CONSEJERO 21/09/2023 Pública
CONSEJO ADMINISTRACION SOCIETAT VALENCIANA FIRA ALACANT CONSEJERO 21/09/2023 Pública
COMISION MIXTA DE TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION DEL ESTADO-GENERALITAT VOCAL 21/09/2023 Pública
AGENCIA TRIBUTARIA VALENCIANA (ATV) - CONSEJO RECTOR VICEPRESIDENTE 21/09/2023 Pública
PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA-COMISION EJECUTIVA VOCAL 21/09/2023 Pública
PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA, FUNDACION DE LA COMUNITAT VALENCIANA-PATRONATO PATRONO 21/09/2023 Pública
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS(IVF)-CONSEJO GENERAL VOCAL 21/09/2023 Pública
ENTIDAD PUBLICA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (EPSAR) - CONSEJO DE PARTICIPACION VOCAL 21/09/2023 Pública
OBSERVATORIO FISCAL DELA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENTE 21/09/2023 Pública
OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA Y DE LOS SECTORES ECONOMICOS VALENCIANOS VOCAL 21/09/2023 Pública
CONSELL ASSESOR DE LA FUNCIO PUBLICA VALENCIANA VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION MIXTA DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO ENTRE EL CONSELL Y LA CORPORACION VALENCIANA DE MEDIOS DE COMUNICACION (CVMC) VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION MIXTA DE COOPERACION ENTRE LA GENERALITAT Y LA FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS -PLENO VOCAL 21/09/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORA (II) VOCAL 21/09/2023 Pública
MESA GENERAL DE NEGOCIACION DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORA (I) VOCAL 21/09/2023 Pública
MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA-PLENO VOCAL 21/09/2023 Pública
MESA DE DIALOGO SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA-COMISION TECNICA PRESIDENTE 21/09/2023 Pública
FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES C.V. -COMISION COLABORACION Y COORDINACION VICEPRESIDENTE 21/09/2023 Pública
COMISION DELEGADA DEL CONSELL DE TRANSICION ECOLOGICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION DELEGADA DEL CONSELL PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION DELEGADA DEL CONSELL DE INCLUSION Y DERECHOS SOCIALES VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION DEL CONSELL DE HACIENDA Y ASUNTOS ECONOMICOS VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA COORDINACION, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO ELECTORAL EN LES CORTS VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE TURISMO DE LA COMUNITAT VALENCIANA VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL DE ACCION EXTERIOR Y RELACIONES CON LA UNION EUROPEA VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA VALENCIANA PARA LA RECUPERACION (EVR) VICEPRESIDENTE 21/09/2023 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA RECUPERACION DE LA MEMORIA DEMOCRATICA VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA PREVENCION Y RESPUESTA FRENTE A LA POSIBLE PANDEMIA DE GRIPE AVIAR VOCAL 21/09/2023 Pública
COMISION INTERDEPARTAMENTAL PARA LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS URBANAS Y MUNICIPALES VOVAL 21/09/2023 Pública
COMISION JUEGO DE LA COMUNITAT VALENCIANA VICEPRESIDENTE 21/09/2023 Pública
ALTO CONSEJO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION DE LA PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT (ACC+I+D) VOCAL 21/09/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 25/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament successiu   i Es produeix quan una mateixa persona és nomenada de forma successiva en diferents llocs, inclosos els canvis de denominació de el lloc i de legislatura. 27/10/2023

Presentada el 16/10/2023 >>

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 18/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae