FITXA D'ALTS CÀRRECS

<< Ves enrere
 • Ignacio Grande Ballesteros

 • XI legislatura (26/06/2023- )
 • Secretari autonòmic de Família i Serveis Socials
 • Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
 • Nomenament: 05/08/2023 DOGV
 • Carrer de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre - Torre 3 - 46018 - València
 • grande_ign@gva.es
 • 961248406
 
No s'ha registrat activitat a l'Agenda per aquest dia

La Secretaria Autonòmica de Família i Serveis Socials exerceix les funcions atribuïdes per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria de política integral en benefici de la família, la infància i la joventut; polítiques de protecció, promoció i participació dels xiquets, xiquetes i adolescents; repte demogràfic; atenció primària del sistema de serveis socials; coordinació sociosanitària, servei d'atenció a les persones en situació de dependència i promoció de l'autonomia personal; programes d'atenció, foment de l'autonomia personal i reconeixement de drets a les persones amb discapacitat; promoció de l'envelliment actiu i prevenció de la soledat no escollida; atenció, protecció i reconeixement de drets a les persones majors i política residencial, i cooperació al desenvolupament, promoció i defensa dels drets humans i acció humanitària.

Fuente: Funciones

 

No s'ha registrat viatges

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

 

Fuente: Obsequios

 

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 66.943,08 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 66.943,08 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 - Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins el 31 de desembre de 2024

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 26.832,93 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Retribució íntegra i: 26.832,93 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribuciones del cargo desde la fecha de nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2023

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Presentada el 13/10/2023

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 50 Vivendes Valencia/València Espanya 47.120,63 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
ABANCA 3.634,13 €
Total: 3.634,13 €
Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic; obligacions, bons i la resta de valors negociats o no en mercats organitzats; certificats de depòsit o pagarés no negociats en mercats organitzats).
Descripció Import
CAIXABANK 2.123,21 €
Total: 2.123,21 €
Joies, pells de caràcter sumptuari, objectes d'art, antiguitats, vehicles, embarcacions i aeronaus, així com qualsevol altra classe de bé per un import unitari superior a 3.000 euros.
Descripció Import
VOLVO XC40 22.000,00 €
Total: 22.000,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
HIPOTECA 71.480,16 €
Total: 71.480,16 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda 2022 - Presentada el 02/10/2023
Descripció Import
Rendiment d'activitats econòmiques (estimació directa) 134,12 €
Rendiment del treball 42.443,25 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 62,87 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió

Presentada el 02/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS EDUCACIÓN DIRECTOR TITULAR 24/03/2006 04/08/2023 NO

Presentada el 02/10/2023 >>

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
COLEGIO NTRA SRA DESAMPARADOS EDUCACIÓN DIRECTOR TITULAR 08/05/2006 04/08/2023 NO

Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic

Presentada el 03/10/2023

Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
MESA DIÁLOGO SOCIAL CV. VOCAL 05/08/2023 Pública
CONSEJO VALENCIANO DE LAS MIGRACIONES VOCAL 05/08/2023 Pública
COMISIÓN MIXTA DE ATENCIÓN Y ACOGIDA A PERSONAS REFUGIADAS Y DESPLAZADAS VICEPRESIDENTE 05/08/2023 Pública
COMISIÓN VALENCIANA DE TUTELAS Y DEFENSA JUDICIAL VICEPRESIDENTE 05/08/2023 Pública
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DE APOYO A LAS FAMILIAS BIOLÓGICAS DE BEBÉS ROBADOSY A LAS ASOCIACIONES QUE LAS REPRESENTAN VOCAL 05/08/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA HISENDA I A. ECONÒMICS VOCAL 05/08/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL TERRITORIAL DE SERVEIS SOCIALS I DEL SAAD VOCAL 05/08/2023 Pública
COMISSIÓ DE SEGUIMENT CONVENI PILOTEM VOCAL 05/08/2023 Pública
CONFERENCIA SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA VOCAL 05/08/2023 Pública
COMISSIÓ DELEGADA DEL CONSELL D´INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS VOCAL 05/08/2023 Pública
CONSELL DIRECCIÓ EVHA VOCAL 05/08/2023 Pública
COMISIÓN SECTORIAL DE IGUALDAD VOCAL 05/08/2023 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Presentada el 20/10/2023

Tipus de compatibilitat Data resolució Tipus d'ocupació Entitat posterior al cessament
Nomenament 25/10/2023

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

No hi ha activitats d'influència

Curriculum vitae

cargando datos