alts càrrecs

<< Ves enrere
 • César Jiménez Doménech

 • X legislatura (17/06/2019- )
 • Secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social
 • Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
 • Nomenament: 27/06/2019 DOGV
 • C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 1. 46018. València
 • jimenez_cesdom@gva.es

Agenda

La Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social exerceix les funcions que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'habitatge i la seua funció social, regeneració urbana, patrimoni públic de l'habitatge i situacions d'emergència habitacional. i les altres previstes en l'article 48 del Decret 105/2019.

Correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica dirigir i coordinar els centres directius que s'adscriguen sota la seua dependència, així com les unitats administratives integrades en aquests.

Fuente: Funciones

Font: decret pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica o aprova el reglament orgànic i funcional dels departaments de la Generalitat.

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social Llista completa d'obsequis

23/01/2020

Assistència al dia de la Comunitat Valenciana en Fitur 2020

Costs
 • Manutenció
  13,50 €
 • Transport
  177,45 €
 • Total 190,95 €
20/01/2020 - 21/01/2020

Reunió a Brussel·les Housing Europe

Costs
 • Allotjament
  149,04 €
 • Manutenció
  52,45 €
 • Transport
  510,63 €
 • Total 712,12 €
13/12/2019

Assistència Taula Redona "Transversalidad Políticas Públicas en la Lucha contra el Cambio Climàtico" COP25-MADRID

Costs
 • Manutenció
  24,95 €
 • Transport
  126,45 €
 • Total 151,40 €
07/10/2019 - 08/10/2019

Reunió a l'Ajuntament de Barcelona

Acompanyant/s
 • Assessora S.A. Habitatge i Funció Social
Costs
 • Allotjament
  265,21 €
 • Manutenció
  95,13 €
 • Transport
  145,20 €
 • Total 505,54 €
24/09/2019

Comissió Bilateral a Madrid.

Acompanyant/s
 • Juan M. Játiva, Jefe de Prensa
 • Assessora del S. A. d'Habitatge i Funció Social
Costs
 • Manutenció
  31,57 €
 • Transport
  244,65 €
 • Total 276,22 €

Fuente: Viajes

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Les retribucions dels alts càrrecs de l'administració del Consell vénen regulades en les lleis de pressupostos aprovades anualment per les Corts.

Texto retribuciones altos cargos

 • Sou i complements i: 62.492,04 €

La persona que ostenta la Presidència, les persones titulars de les Conselleries i de les secretaries autonòmiques reben una quantia fixa, referida a dotze mensualitats i no tenen dret a pagues extraordinàries.

Les persones titulars de les sotssecretaries i de les direccions generals perceben una retribució formada per la suma del sou base, el complement de destinació i el complement específic, referida a dotze mensualitats. A més a més, cobren dos pagues extraordinàries, en els mesos de juny i desembre, per un import cadascuna d'una mensualitat del sou base i els triennis que, en el seu cas, els corresponguen.

Tant el sou com els triennis es concreten anualment en la llei de pressupostos de la Generalitat.

Podeu consultar la Llei de Pressupostos vigent.

 • Indemnització per residència i: 8.748,84 €

És una compensació pel canvi de residència habitual que implica el nomenament, no podrà excedir del 14% de les retribucions anuals assignades.

Normativa reguladora:

Acord de 8 de setembre de 1995, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions de despeses extraordinàries per motiu de residència.

 • Retribució íntegra i: 71.240,88 €

És la suma del sou i els complements, triennis i indemnitzacions per residència que corresponguen.

 • Observacions: Retribucions del càrrec des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2021

Fuente: Retribuciones

Font: sotssecretaria de cada departament.

 

Secretari Autonòmic d'Habitatge i Funció Social Llista completa d'obsequis

14/05/2021

Llibre "Museo Municipal Requena"

Entitat/Persona que fa l'obsequi: Diputació de València. Àrea de Cultura

Destinatari de l'obsequi: CÉSAR JIMÉNEZ DOMÉNECH

Destinació: Secretaria Autonòmica d'Habitatge i Funció Social

Fuente: Obsequios

Font: sistema d'informació que gestionen les secretaries dels alts càrrecs.

Activitats exercides durant els dos anys anteriors a la presa de possessió
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Excedència (si escau) Serveis especials (si escau)
CORTS VALENCIANES PARLAMENT VALENCIA DIPUTAT AUTONÒMIC 18/06/2015 05/03/2019 NO
Activitats que vagen a exercir durant el seu mandat com a càrrec públic
Entitat, organisme, empresa o societat Activitat principal Càrrec exercit Data inici Data fi Tipus
Entitat Valenciana d'Habitatge (EVHA) Gestió del parc públic d'habitatge de la Comunitat Valenciana Vicepresident del Consell d'EVHA 27/06/2019 Pública

NO

Diputat o diputada de Les Corts (si escau)

Fuente: Actividades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Béns
Títol de propietat % titularitat Tipus inmoble Provincia Pais Valor cadastral
Ple domini 100 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 31.696,35 €
Ple domini 50 Vivendes Castellón/Castelló Espanya 62.301,50 €
Depòsits en comptes corrents o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres tipus d'imposicions a compte.
Descripció Import
Total: 25.364,13 €
Valors representatius de la participació en els fons propis en qualsevol tipus d'entitat, indicant la seua denominació i el seu objecte social.
Descripció Import
Certificados de Depósito para Acciones (TRIODOS) 246,00 €
Total: 246,00 €
PASIU. (Hipoteques, préstecs personals...)
Descripció Import
Hipotèca vivenda 126.819,51 €
Prèstec ICO-Renda 10.530,00 €
Total: 137.349,51 €
Plans de pensions.
Descripció Import
BANKIA 4.296,91 €
Total: 4.296,91 €

Fuente: Bienes

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Renda
Descripció Import
Rendiment del treball 49.405,85 €
Rendiment de capital mobiliari (B.I. estalvi) 4,97 €

Fuente: Renta

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

Fuente: Compatibilidades

Font: Registre de Control de Conflictes d'Interessos.

cargando datos